Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna stylistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-RJT-WS
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna stylistyka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Redakcja Językowa Tekstu
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie normy językowej z uwzględnieniem jej dwupoziomowości, jak również powtórzeń wyrazowych zawartych w tekstach autorskich.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z koncepcją dwupoziomowej normy językowej. Potrafi w jej świetle opisać pary przykładów o różnym stopniu trudności. Dowiaduje się, jak i dlaczego oceniać różne powtórzenia w tekście autorskim. Uczy się uzasadniania zaproponowanych zmian.

Literatura:

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. prof. A. Markowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student umie ocenić warianty wyrazowe lub gramatyczne z myślą o wyborze najstaranniejszego z nich. Potrafi również oceniać powtórzenia wyrazowe – i w zbiorze wyrazów samodzielnych znaczeniowo, i grupie wyrazów funkcyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemnego sprawdzianu obejmującego ocenę par wariantów w świetle dwupoziomowej normy językowej oraz selekcję powtórzeń zawartych w kilkuzdaniowym tekście autorskim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Tomasz Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)