Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A2IN
Kod Erasmus / ISCED: 09.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (II r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora, redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Przedstawione i scharakteryzowane zostaną najważniejsze wyszukiwarki i katalogi oraz internetowe bazy danych z zakresu szeroko pojętej nauki o literaturze.Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Podczas zajęć dyskutowane będą także kwestie z zakresu czytelnictwa i bibliotekoznawstwa. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora, redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Przedstawione i scharakteryzowane zostaną najważniejsze wyszukiwarki i katalogi oraz internetowe bazy danych z zakresu szeroko pojętej nauki o literaturze. Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Podczas zajęć dyskutowane będą także kwestie z zakresu czytelnictwa i bibliotekoznawstwa. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Tematyka zajęć:

1.Historia czytania, popularyzacja czytelnictwa we współczesnym świecie.

2.Biblioteki w Polsce i na świecie: ich rola, zadania i funkcje w XXI wieku.

3. Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej: perspektywa historyczna.

4. Bibliografie w Polsce: od XIX wieku do dzisiaj.

5. Pracownia bibliograficzna: struktura, zbiory, materiały.

6. Najważniejsze publikacje pomocne w językowym i merytorycznym opracowaniu tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych.

7. Źródła elektroniczne w pracy redaktora (edytora) tekstów naukowych.

8. Struktura tekstu naukowego.

9.Rodzaje i zasady tworzenia przypisów.

10. Najczęstsze błędy popełniane w przypisach; korekta i redakcja tekstu.

11. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej.

12. Najczęstsze błędy popełniane w zestawieniach bibliograficznych.

13. Indeksy: rodzaje i zasady tworzenia.

Literatura:

1. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik. Warszawa 2009.

2. Bibliografia: teoria, dydaktyka, praktyka. Pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa 2009.

3. Dembowska M.: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa: wybór prac. Warszawa 1999.

4. Gawecka A.: Teoria i metodyka bibliografii: (wybór tekstów autorów polskich) 1945–1980. Warszawa 1987.

5. Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1989.

6. Loth R.: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa 2006.

7. Starnawski J.: Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. Warszawa 1982 i nast.

8. Winek T.: Nauki pomocnicze literaturoznawstwa. Warszawa 2007.

9. Wolańska E. [i in.]: Jak pisać i redagować: poradnik redaktora: wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2010.

10. Materiały przekazane przez prowadzącego: książki, artykuły prasowe itp.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi:

– budować spójny tekst naukowy

– swobodnie korzystać z poznanych zestawień bibliograficznych

– samodzielnie opracować przypisy i bibliografię załącznikową do tekstu

naukowego – na podstawie poznanych opracowań specjalistycznych

– samodzielnie opracować przypisy do tekstów dziewiętnastowiecznych

– wykonać prawidłową korektę opisu bibliograficznego

– samodzielnie opracować indeksy.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach - dyskusja i lektura zadanych tekstów;

- zaliczenie sprawdzianu pisemnego (sporządzanie przypisów i bibliografii);

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Grzegorz Bąbiak, Zofia Smuga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora,

redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich

sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora, redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Tematyka zajęć:

1. Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej: perspektywa historyczna

2. Bibliografie w Polsce: od XIX wieku do dzisiaj

3. Pracownia bibliograficzna: struktura, zbiory, materiały

4. Najważniejsze publikacje pomocne w językowym i merytorycznym opracowaniu tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych

5. Źródła elektroniczne w pracy redaktora (edytora) tekstów naukowych

6. Struktura tekstu naukowego

7. Rodzaje i zasady tworzenia przypisów

8. Najczęstsze błędy popełniane w przypisach: korekta

9. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej

10. Najczęstsze błędy popełniane w zestawieniach bibliograficznych

11. Indeksy: rodzaje i zasady tworzenia

Literatura:

Literatura

1. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik. Warszawa 2009.

2. Bibliografia: teoria, dydaktyka, praktyka. Pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa 2009.

3. Dembowska M.: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa: wybór prac. Warszawa 1999.

4. Gawecka A.: Teoria i metodyka bibliografii: (wybór tekstów autorów polskich) 1945–1980. Warszawa 1987.

5. Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1989.

6. Loth R.: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa 2006.

7. Starnawski J.: Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. Warszawa 1982 i nast.

8. Winek T.: Nauki pomocnicze literaturoznawstwa. Warszawa 2007.

9. Wolańska E. [i in.]: Jak pisać i redagować: poradnik redaktora: wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2010.

10. Materiały przekazane przez prowadzącego: książki, artykuły prasowe itp.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym. Ćwiczenia będą prowadzone synchronicznie na platformie G Suite (Google Meet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak
Prowadzący grup: Grzegorz Bąbiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora,

redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich

sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora, redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Tematyka zajęć:

1. Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej: perspektywa historyczna

2. Bibliografie w Polsce: od XIX wieku do dzisiaj

3. Pracownia bibliograficzna: struktura, zbiory, materiały

4. Najważniejsze publikacje pomocne w językowym i merytorycznym opracowaniu tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych

5. Źródła elektroniczne w pracy redaktora (edytora) tekstów naukowych

6. Struktura tekstu naukowego

7. Rodzaje i zasady tworzenia przypisów

8. Najczęstsze błędy popełniane w przypisach: korekta

9. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej

10. Najczęstsze błędy popełniane w zestawieniach bibliograficznych

11. Indeksy: rodzaje i zasady tworzenia

Literatura:

Literatura

1. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik. Warszawa 2009.

2. Bibliografia: teoria, dydaktyka, praktyka. Pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa 2009.

3. Dembowska M.: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa: wybór prac. Warszawa 1999.

4. Gawecka A.: Teoria i metodyka bibliografii: (wybór tekstów autorów polskich) 1945–1980. Warszawa 1987.

5. Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1989.

6. Loth R.: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa 2006.

7. Starnawski J.: Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. Warszawa 1982 i nast.

8. Winek T.: Nauki pomocnicze literaturoznawstwa. Warszawa 2007.

9. Wolańska E. [i in.]: Jak pisać i redagować: poradnik redaktora: wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2010.

10. Materiały przekazane przez prowadzącego: książki, artykuły prasowe itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)