Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łotewskiego A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-1A3PLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łotewskiego A2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę od podstaw. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy osiągają biegłość językową na poziomie A2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Pełny opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę od podstaw. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie różnych aktywności językowych określane na poziomie A2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kurs ma za zadanie:

a) zapoznać studenta z leksyką dotyczącą ogólnie pojętego życia codziennego, co pozwoli mu dość swobodnie poruszać się w środowisku łotewskojęzycznym w przewidywalnych sytuacjach życiowych;

b) wprowadzić w świat podstawowych pojęć gramatycznych, niezbędnych do formułowania i rozumienia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych;

c) rozwijać sprawność komunikacyjną i umiejętność budowania prostych tekstów w zakresie znanych i dobrze opanowanych zagadnień tematycznych;

d) zaznajomić z zasadami poprawnej wymowy i akcentuacji;

e) kształtować kompetencję socjokulturową (zwroty grzecznościowe na powitanie, pożegnanie w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych; formalna i nieformalna rozmowa telefoniczna; tradycje i zwyczaje związane z obchodzeniem świąt kalendarzowych na Łotwie);

Szacunkowa liczba godzin potrzebna do osiągnięcia zdefiniowanych efektów kształcenia:

a) liczba godzin kontaktowych: 180 godz.;

b) samodzielne przygotowanie do zajęć (ok. 3 godz. tygodniowo): 90 godz.;

c) przygotowanie do testów śródsemestralnych (2 w semestrze), semestralnych (2 w ciągu roku akademickiego) i egzaminu końcowego: 50 godz.

Literatura:

Podręcznik:

1. Klēvere-Velhli, I., Naua, N. Latviešu valoda studentiem: mācību līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei. Mācību grāmata un CD. Rīga: LVA, 2012.

Dodatkowo:

1. Palīgā!, 2003. Mācībgrāmata pieaugšajiem 1. līmenis. Rīga: Apgāds ZVAIGZNE ABC.

2. Palīgā!, 2003. Darba burtnīca 1. līmenis. Rīga: Apgāds ZVAIGZNE ABC.

3. Aina Rubīna. Latviešu valodas rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

4. Dainuvīte Guļevska, Aina Miķelsone. Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. Rīga: Jumava, 2004.

5. Poļu-latviešu vārdnīca. Rīga: Liesma, 1970.

6. Latviešu-poļu vārdnīca. Rīga: Jumava, 2011.

7. http://www.sazinastilts.lv/

8. Materiały dydaktyczne i teksty samodzielnie przygotowane przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- rozpoznaje i właściwie objaśnia poznane podczas kursu zwroty i wyrażenia leksykalne;

- opisuje mechanizmy tworzenia prostych struktur gramatycznych;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- swobodnie formułuje proste pytania i krótkie odpowiedzi na tematy związane z codziennymi sytuacjami życiowymi, życiem prywatnym i zawodowym;

- reaguje dość spontanicznie, wykorzystując ograniczone środki językowe w przewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych;

- tworzy krótkie wypowiedzi pisemne dotyczące znanych mu zagadnień tematycznych (notatka, list prywatny)

- rozumie główną myśl w zwięźle sformułowanych autentycznych wypowiedziach ustnych i pisemnych o charakterze informacyjnym (ogłoszenia, broszury, krótkie relacje z wydarzeń życia codziennego, imprez kulturalnych);

(POSTAWY)

- aktywnie uczestniczy w pracy na zajęciach;

- rozumie potrzebę samodzielnej pracy poza uczestnictwem w zajęciach;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczony pod warunkiem zaliczenia przez niego ćwiczeń.

Obowiązkowe jest uzyskanie zaliczenia od każdego z prowadzących przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego.

Warunki zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności (kryterium dopuszczające) – student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50% zajęć wyklucza uzyskanie zaliczenia;

b) pozytywne oceny z kolokwiów śródsemestralnych (2 w semestrze) i semestralnych (2 w ciągu roku akademickiego);

c) terminowe złożenie wszystkich prac pisemnych zadanych przez prowadzących;

d) aktywny udział w zajęciach;

e) bieżące przygotowanie do zajęć;

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Zaliczenie części pisemnej jest kryterium dopuszczającym do części ustnej.

W części pisemnej sprawdzane są:

a) wiedza z zakresu tworzenia podstawowych form i konstrukcji gramatycznych (test uzupełnień, transformacje);

b) opanowanie leksyki (definicje wyrazowe, synonimy i antonimy)

c) umiejętność budowania wypowiedzi pisemnej na podany temat.

W części ustnej sprawdzane są:

a) umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej na jeden z tematów egzaminacyjnych;

b) sprawność komunikacyjna (komunikatywność, adekwatność reakcji i sytuacji językowej).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)