Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łotewskiego B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB1PLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łotewskiego B2+
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka łotewskiego A2 3020-1A3PLO

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka łotewskiego A2 3020-1A3PLO

Założenia (opisowo):

W miarę swobodne rozumienie tekstów pisanych i mówionych w języku łotewskim. Znajomość języka łotewskiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie B2. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: B2+ według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie:

a) kształtować umiejętność biegłego słuchania i czytania ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych i dłuższych tekstów niespecjalistycznych w języku ogólnym (artykułów prasowych, tekstów o tematyce kulturalnej i popularnonaukowych);

b) poszerzać i wzbogacać zasób leksykalny (czynny i bierny) uczestników zajęć z różnych dziedzin życia (m.in. społeczno-politycznego, ekonomiczno-prawniczego);

c) utrwalać praktyczną znajomość form gramatycznych, kształtować umiejętność poprawnego użycia trudniejszych form gramatycznych (zwłaszcza form i zdań imiesłowowych, form liczebnikowych i zaimkowych, przyimków oraz czasowników przedrostkowych, konstruować zdania podrzędnie złożone), zapoznać z nowymi zasadami ortografii i interpunkcji (złożenia, wielowyrazowe nazwy urzędów i instytucji).

d) kształtować umiejętność rozumienia skomplikowanych wyrażeń (związki frazeologiczne, metafory, przysłowia)

e) ćwiczenie umiejętności swobodnego mówienia i pisania na podane wcześniej tematy.

Nacisk kładzie się na tworzenie tekstu pisanego według określonych wymagań (temat, forma, cel, styl – dobór właściwej leksyki, logiczność argumentacji i zwięzłość kompozycji). Studenci uczą się redagowania tekstu pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym. Wygłaszają własny tekst po uprzednim przygotowaniu (np. komentarz do wydarzeń kulturalnych).

Jedną z form zajęć jest pogadanka, podczas której kursanci nabywają umiejętności formułowania i wyrażania własnej opinii na różne tematy współczesnego życia (dyskusja na aktualne tematy społeczne, kulturalne i polityczne – Łotwa, Polska, świat).

Literatura:

Teksty i zagadnienia komunikacji językowej

1. Nītiņa Daina, Palīgā. Mācību grāmata pieaugušajiem. 3 līmenis. LVAVP, Rīgā, 2002.

2. Cirule Līga, Palīgā. Darba burtnīca. LVAVP, Rīgā, 2002.

3. Nau Nicola, Palīgā. Komunikatīva gramatika. LVAVP, Rīgā, 2002.

4. Nau Nicola, Palīgā. Komunikatīva gramatika. Darba burtnīca. Rīgā. LVAVP, 2002.

5. Skujiņa Valentīna. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīgā, 1999.

Podręczniki:

1. Rubīna Aina, Latviešu valodas rokasgrāmata. Rīga.

2. Laipa. Latviešu valoda. Mācību grāmata. Rīga: LVAVP.

3. Ceplīte Brigita, Ceplīte Laimdots, Latviešu valodas praktiskā grāmatika. Rīga, 1991.

4. Teksty prasowe, publicystyczne, popularnonaukowe (o średnim stopniu trudności) w języku łotewskim wybrane przez prowadzącego. Nagrania audio i wideo, materiały autorskie wykładowców.

5. Internet

Portale informacyjne www.delfi.lv, www.lrt.lt, www.apollo.lv, www.vmc.lv , www.valoda.lv, WWW.ailab.lv

Słowniki:

Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca

"Tildes" datorvārdnīca internetā

Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi

Mīlenbaha - Endzelīna latviešu valodas vārdnīca

Datorterminu vārdnīca

Daudznozaru terminoloģijas portāls

Ekonomikas terminu vārdnīca:

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI)

– bez problemów rozumie dłuższą wypowiedź, nadążając za bardziej skomplikowaną argumentacją, jeżeli temat jest dostatecznie znany;

- rozumie informacje telewizyjne dotyczące najnowszych wydarzeń; rozumie filmy, w których używany jest język literacki, utwory współczesnej prozy oraz poezji łotewskiej;

- czyta ze zrozumieniem teksty dotyczące aktualnych problemów artykuły-komentarze w czasopismach oraz na portalach internetowych;

- potrafi napisać jasny i precyzyjny tekst, dotyczący znanych mu tematów w formie krótkiego eseju lub informacji, jak również argumentować różne poglądy (m.in. pisze list, przedstawiając ważne dla niego wydarzenia i wrażenia);

- w miarę płynnie i bez przygotowania porozumiewa się z rodzimymi użytkownikami języka łotewskiego, aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej znanych mu problemów, uzasadniając i broniąc swojego zdania;

- wypowiadając się w języku łotewskim, na ogół poprawnie stosuje właściwe temu językowi zasady intonacji oraz akcentuacji;

(POSTAWY)

– dba o kulturę wypowiedzi (zwłaszcza o jej jasność i przejrzystość);

– aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje systematyczność i samodzielność w poszukiwaniu tematów i zagadnień szczególnie go interesujących;

- ma nawyk ustawicznego uzupełniania wiedzy o wydarzeniach kraju języka, którego się uczy.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze u każdego z prowadzących) i uzyskania zaliczeń semestralnych od wszystkich osób prowadzących kurs (za semestr zimowy najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru zimowego, a za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego).

Ocenie podlegają:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach;

b) prace pisemne (wypracowanie na zadany temat, tekst argumentacyjny, recenzja) i ustne (komentarz do wydarzeń);

c) pisemny test gramatyczny (na zakończenie semestru zimowego);

d) egzamin (pisemny i ustny w semestrze letnim).

W części pisemnej egzaminu sprawdza się umiejętność poprawnego użycia form gramatycznych, wybrane zagadnienia z ortografii, umiejętność zachowania się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych oraz tworzenie tekstu argumentacyjnego na dany temat. W części ustnej sprawdza się rozumienie dłuższego tekstu publicystycznego i wypowiedź na jego temat (umiejętność wyboru informacji istotnych, prezentacja zjawisk analogicznych do opisanych w tekście, prezentacja własnych doświadczeń w tym względzie).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)