Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB1S-L-JT
Kod Erasmus / ISCED: 09.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie literaturoznawcze
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji literaturoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego umożliwiająca swobodne czytanie tekstów literackich i krytycznych.

Podstawowa znajomość historii literatury litewskiej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Pełny opis:

Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej. Poznają także narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

Literatura:

Zakres tematów i lektur uzależniony jest od zainteresowań badawczych prowadzącego zajęcia i każdorazowo ustalany jest z uczestnikami danego cyklu seminarium.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

– student orientuje się w najnowszych tendencjach literackich;

– rozpoznaje kluczowych autorów literatury litewskiej i potrafi scharakteryzować ich twórczość;

– rozumie miejsce i znaczenie filologii w relacji do innych nauk humanistycznych;

– zna w poszerzonym stopniu terminologię i metodologie badań właściwe dla literaturoznawstwa;

– rozumie w pogłębionym stopniu rolę refleksji literaturoznawczej w kształtowaniu kultury;

– zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

– samodzielnie analizuje teksty literackie oraz krytycznoliterackie;

– streszcza i poddaje krytyce przedstawiane tezy badawcze;

– potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystywać literaturę przedmiotu podczas prowadzenia badań i przygotowywania pracy magisterskiej;

– posiada umiejętność syntetycznego ujmowania zjawisk i tematów literackich;

– potrafi sproblematyzować interesujące go zagadnienia;

– potrafi prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– student rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową podczas prowadzenia badań i dyskusji naukowych;

– jest gotowy do właściwej oceny znaczenia dziedzictwa kulturowego i podjęcia dialogu z osobami z innego obszaru kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

I rok studiów II stopnia: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), przedstawienie do dyskusji wstępnego konspektu pracy magisterskiej.

II rok studiów II stopnia: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), przedstawienie fragmentu pracy magisterskiej, prezentacja autoreferatu.

Student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność powinna być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z autorami i utworami, których nie uwzględniał podstawowy program kursu "Historia literatury litewskiej". Seminarium ma za zadanie poszerzać kompetencje literaturoznawcze studentów, rozwijać umiejętność samodzielnej interpretacji utworów literackich z wykorzystaniem poznanych metod badawczych oraz przygotować studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Podczas seminarium omawiane będą utwory prozatorskie zaliczane do nurtu eseistyki literackiej. Popularność, jaką ta forma cieszy się w ostatnich latach, pozwoli na zaprezentowanie szerokiego grona współczesnych autorów, a także rozległego spektrum nurtującej ich problematyki. Po wstępnym przybliżeniu cech charakterystycznych eseju jako formy literackiej przejdziemy do analizy najciekawszych jego przykładów. Dla pokazania różnorodności omawianego nurtu sięgniemy po utwory takich pisarzy, jak T. Venclova, S. Parulskis, K. Navakas, R. Rastauskas, G. Radvilavičiūtė czy L. Katkus. Uczestnicy poznają metodologię prowadzenia badań, krytycznej analizy tekstu oraz zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium. Na kolejnych etapach studenci przygotowują konspekt pracy, gromadzą bibliografię oraz prezentują rezultaty swoich prac w formie autoreferatów.

Literatura:

Przykładowe teksty:

Kubilius, „Žanrų kaita ir sintezė”;

Baranova, „Lietuvių personalioji eseistika: tarp žaismės ir fundamentalumo”;

Baranova, „Eseistika: tarp įspūdžio ir naratyvo”;

z wymienionych poniżej zbiorów omawiane będą wybrane utwory

J. Aistis, „Dievai ir smūtkeliai” (1935);

Venclova, „Vilties formos” (1992);

Radvilavičiūtė, „Suplanuotos akimirkos” (2004);

Parulskis, „Nuogi drabužiai” (2004);

Andriuškevičius, „Rašymas dūmais” (2004);

G. Kazlauskaitė, „Aštuntoji diena” (2005);

Tamošaitis, „Vitaminų pardavėjas” (2007);

Navakas, „Du lagaminai sniego” (2008);

Rastauskas, „Privati teritorija” (2009);

Katkus, „Maskvos koldūnai” (2011);

Beresnevičius, wybrane eseje publikowane w „Šiaurės Atėnai”;

Uwagi:

Dokładny zakres tematów i lektur ustalany jest z uczestnikami seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z autorami i utworami, których nie uwzględniał podstawowy program kursu "Historia literatury litewskiej". Seminarium ma za zadanie poszerzać kompetencje literaturoznawcze studentów, rozwijać umiejętność samodzielnej interpretacji utworów literackich z wykorzystaniem poznanych metod badawczych oraz przygotować studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Podczas seminarium omawiane będą utwory prozatorskie zaliczane do nurtu eseistyki literackiej. Popularność, jaką ta forma cieszy się w ostatnich latach, pozwoli na zaprezentowanie szerokiego grona współczesnych autorów, a także rozległego spektrum nurtującej ich problematyki. Po wstępnym przybliżeniu cech charakterystycznych eseju jako formy literackiej przejdziemy do analizy najciekawszych jego przykładów. Dla pokazania różnorodności omawianego nurtu sięgniemy po utwory takich pisarzy, jak T. Venclova, S. Parulskis, K. Navakas, R. Rastauskas, G. Radvilavičiūtė czy L. Katkus. Uczestnicy poznają metodologię prowadzenia badań, krytycznej analizy tekstu oraz zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium. Na kolejnych etapach studenci przygotowują konspekt pracy, gromadzą bibliografię oraz prezentują rezultaty swoich prac w formie autoreferatów.

Literatura:

Przykładowe teksty:

Kubilius, „Žanrų kaita ir sintezė”;

Baranova, „Lietuvių personalioji eseistika: tarp žaismės ir fundamentalumo”;

Baranova, „Eseistika: tarp įspūdžio ir naratyvo”;

z wymienionych poniżej zbiorów omawiane będą wybrane utwory

J. Aistis, „Dievai ir smūtkeliai” (1935);

Venclova, „Vilties formos” (1992);

Radvilavičiūtė, „Suplanuotos akimirkos” (2004);

Parulskis, „Nuogi drabužiai” (2004);

Andriuškevičius, „Rašymas dūmais” (2004);

G. Kazlauskaitė, „Aštuntoji diena” (2005);

Tamošaitis, „Vitaminų pardavėjas” (2007);

Navakas, „Du lagaminai sniego” (2008);

Rastauskas, „Privati teritorija” (2009);

Katkus, „Maskvos koldūnai” (2011);

Beresnevičius, wybrane eseje publikowane w „Šiaurės Atėnai”;

Uwagi:

Dokładny zakres tematów i lektur ustalany jest z uczestnikami seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)