Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne językoznawcze 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2KM-J
Kod Erasmus / ISCED: 09.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne językoznawcze 2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji językoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zaliczony przedmiot "Wykład lub konwersatorium monograficzne 1".

Zajęcia są opracowane z założeniem przygotowania studenta do końcowych wyników studiów bałtystycznych drugiego stopnia na ścieżce językoznawczej. Przedmiot będzie prowadzony jako konwersatorium. Oczekuje się dużego wkładu pracy własnej studenta na zadane tematy, naukowej dyskusji, umiejętności przedstawienia własnych poglądów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako kurs teoretyczny ma za zadanie dać studentowi możliwość pogłębienia wiadomości teoretycznych z zakresu leksykologii, zagadnień leksykalno-semantycznych, w tym z zakresu leksykologii. leksyki i semantyki wyrazów języka litewskiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zakres badań leksykologicznych i leksykalno-semantycznych z uwzględnieniem specyfiki słownictwa języka litewskiego tak w ujęciu synchronicznym, jak i z uwzględnieniem procesów jego kształtowania się. Pod tym względem będą studiowane prace badaczy lituanistów dotyczące warstwom historycznym słownictwa języka litewskiego. Sporo uwagi zostanie poświęcone specyfice procesów zapożyczenia, zostaną omówione główne kwestie dotyczące kontaktów językowych.

Kurs trwa jeden semestr i kończy się zaliczeniem. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, przygotowanie się do nich i aktywna praca na zajęciach. W trakcie semestru student będzie zobowiązany do przedstawienia prezentacji/wyników własnego badania leksykalno-semantycznego wybranej gupy semantycznej wyrazów.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów kształcenia:

a) liczba godzin kontaktowych: 30 godz.

b) samodzielne przygotowanie się do zajęć (w tym czytanie materiałów w języku obcym), konsultacje z wykładowcą 120 godz.

Literatura:

Apresjan Ju., Definiowanie znaczeń leksykalnych jako zagadnienie semantyki teoretycznej, In: Semantyka i słownik, Wrocław 1972.

Buttler D., Struktura znaczeniowa wyrazów, Prace filologiczne XXVI, 1976.

Saussure F. de, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa PWN, 2002.

Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej., Warszawa PWN, 2001.

Grzegorczykowa R., Warianty tekstowe znaczeń leksykalnych wyrazów, Prace filologiczne XXXIII, 1986.

Jordanskaja L., Mielczuk I., Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii, In: Konotacja, red. J. Bartmiński, 1988.

Maćkiewicz J., Słowo o słowie, Gdańsk 1999.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław 1993.

Sabaliauskas A., Lietuvių kalbos leksika, Vilnius 1997.

Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija, t. I-VI, Vilnius 1984-1994 (wybrane rozdziały dot. historii kształtowania się leksyki j. litewskiego)

Seria "Lietuvių kalbotyros klausimai" - "Acta Linguistica Lithuanica" (wybrane artykuły do. leksyki j. litewskiego i zapożyczeń)

Najnowsze badania z zakresu leksykologii.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię z zakresu leksykologii;

- umiejętnie posługuje się terminologią w języku polskim i litewskim;

- ma uporządkowaną wiedzę o strukturze leksykalnej i semantycznej języka litewskiego;

(UMIEJĘTNOŚCI)

-umie posługiwać się ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla filologii;

- wyszukuje analizuje i selekcjonuje, wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;

- ma umiejętność właściwego doboru argumentów, wykorzystuje poglądy innych autorów, ma umiejętność poprawnego formułowania wniosków;

- efektywnie organizuje własną pracę;

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- akceptuje potrzebę przestrzegania norm etycznych pracy naukowej;

- jest świadomy zdobytej przez siebie wiedzy i zna zakres zdobytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji/ wyników własnego badania.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)