Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka łotewskiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2NLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka łotewskiego (C1)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka łotewskiego B2+ 3020-BB1PLO

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka łotewskiego B2+ 3020-BB1PLO

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie B2. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: C1 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie:

a) kształtować umiejętność biegłego słuchania i czytania ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych i dłuższych tekstów niespecjalistycznych (artykułów prasowych, tekstów o tematyce kulturalnej i popularnonaukowych) oraz prostszych tekstów specjalistycznych;

b) poszerzać i wzbogacać zasób leksykalny (czynny i bierny) uczestników zajęć z różnych dziedzin życia (m.in. społeczno-politycznego, ekonomiczno-prawniczego);

c) utrwalać praktyczną znajomość form gramatycznych, kształtować umiejętność poprawnego użycia trudniejszych form gramatycznych, pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji;

d) kształtować umiejętność rozumienia utartych zwrotów i wyrażeń (związki frazeologiczne, metafory, przysłowia);

e) ćwiczyć umiejętności swobodnego mówienia i pisania na poznane tematy.

Podczas zajęć student doskonali umiejętności tworzenia tekstu pisanego według określonych wymagań (temat, forma, styl – dobór odpowiedniego zasobu leksykalnego, logiczność argumentacji i zwięzłość kompozycji). Studenci uczą się redagowania tekstu pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym.

Jedną z form zajęć jest pogadanka, dzięki której kursanci nabywają umiejętności formułowania i wyrażania własnej opinii na tematy związne ze życiem codziennym (dyskusja na temat aktualnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i politycznych na Łotwie, w Polsce i na świecie).

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

a) liczba godzin kontaktowych: 90 godz. (3 ECTS)

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 60 godz. (2 ECTS)

c) przygotowanie dłuższych prac pisemnych i prezentacji tekstów ustnych: 60 godz. (2 ECTS)

d) przygotowanie do testu semestralnego i egzaminu końcowego 30 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Podręczniki:

1. Auziņa I., M. Berķe, A. Lazareva, A. Šalme, V. Vaivade. Laipa. Latviešu valoda B2. Mācību grāmata. Latviešu valodas aģentūra: 2020.

2. Auziņa I., M. Berķe, A. Lazareva, A. Šalme, V. Vaivade. Laipa. Latviešu valoda B2. Darba burtnīca. Latviešu valodas aģentūra: 2020.

3. https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/C-limena-teksti-1dala.pdf

4. https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/11/C-limena-teksti-2dala.pdf

5. Nītiņa, D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 4. līmenis. Rīga. LVAVP: 2004.

6. Cīrule, L. Palīgā! Darba burtnīca. 4. līmenis. Rīga. LVAVP: 2004.

Dodatkowo:

1. Rubīna, A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Rīga. Zvaigzne ABC: 2004.

2. Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga. Zvaigzne ABC: 2014.

3. Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Sast. V. Staltmane. Rīga. Zinātne: 1998.

4. http://www.sazinastilts.lv/

5. http://visc.gov.lv/valval/programma.shtml

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI)

- zna w pogłębionym stopniu strukturę języka łotewskiego, używa zróżnicowanych form gramatycznych podczas wypowiedzi ustnej i pisemnej;

- czyta ze zrozumieniem autentyczne teksty dotyczące aktualnych wydarzeń (artykuły polemiczne, recenzje, komentarze eksperckie);

- pisze dłuższe teksty z przewagą zdań złożonych, dbając o ich kompozycję, poprawność gramatyczną i stylistyczną;

- podczas wypowiedzi pisemnych i ustnych popełnia coraz mniej błędów gramatycznych, potrafi też je samodzielnie skorygować;

- płynnie i bez przygotowania porozumiewa się z rodzimymi użytkownikami języka łotewskiego w sytuacjach codziennych.

(POSTAWY)

- jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

- dba o kulturę wypowiedzi (zwłaszcza o jej jasność i przejrzystość).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczony pod warunkiem terminowego zaliczenia przez niego ćwiczeń.

Obowiązkowe jest uzyskanie zaliczenia od każdego z prowadzących; zaliczenia za semestr zimowy student musi uzyskać najpóźniej w sesji poprawkowej semestru zimowego, a zaliczenie za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego.

Warunki uzyskania zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności – dopuszczająca (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze u każdego z wykładowców, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50% zajęć (u każdego z prowadzących) wyklucza uzyskanie zaliczenia;

b) pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych śródsemestralnych i semestralnych;

c) bieżące przygotowanie do zajęć;

d) terminowe złożenie wszystkich prac pisemnych zadanych przez prowadzących;

e) aktywny udział w zajęciach.

Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej.

W części pisemnej ocenie podlegają: umiejętność rozumienia dłuższej wypowiedzi ustnej (złożonej pod wzgledem argumentacyjnym), poprawne użycie form gramatycznych, znajomość leksyki z zakresu omawianych podczas zajęć zagadnień tematycznch oraz tworzenie tekstu własnego (tekst argumentacyjny lub polemiczny).

W części ustnej ocenie podlega rozumienie dłuższego tekstu publicystycznego i wypowiedź na jego temat (prezentacja zjawisk analogicznych do opisanych w tekście, prezentacja własnych doświadczeń w tym względzie); umiejętność swobodnego mówienia na tematy życia codziennego.

Podczas przygotowań do zajęć studenci mogą korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji (SI) jako narzędzia wspomagającego proces uczenia się. Podczas zajęć narzędzia SI mogą być stosowane tylko na wyraźną prośbę prowadzącego. Wykluczone jest stosowanie narzędzi SI do tworzenia wypowiedzi pisemnych, prezentacji czy innych zadań podlegających ocenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Rūta Virse-Šneidere, Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Monika Michaliszyn, Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)