Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2S-L-JT
Kod Erasmus / ISCED: 09.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie literaturoznawcze
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Przedmioty specjalizacji literaturoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego umożliwiająca swobodne czytanie tekstów literackich i krytycznych.

Podstawowa znajomość historii literatury litewskiej.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach drugiego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy zdobytej na innych zajęciach literaturoznawczych, przybliżać i rozwijać problematykę wybranych zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy oraz motywować do prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań, zapoznają się z opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów związanych z problematyką własnej pracy dyplomowej. Poznają także narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii, uczą się selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

Szacunkowy nakład pracy:

seminarium – 60 godz. (2 ECTS)

bieżące przygotowywanie się do zajęć – 60 godz. (2 ECTS)

konsultacje, zbieranie materiałów i przygotowywanie się do pisania pracy – 360 godz. (12 ECTS)

przygotowanie referatu zaliczeniowego – 60 godz. (2 ECTS)

Razem: 540 godz. (18 ECTS)

Literatura:

Zakres tematów i lektur uzależniony jest od zainteresowań badawczych prowadzącego zajęcia i każdorazowo ustalany jest z uczestnikami danego cyklu seminarium.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

– student orientuje się w najnowszych tendencjach literackich;

– rozpoznaje kluczowych autorów literatury litewskiej/łotewskiej i potrafi scharakteryzować ich twórczość;

– zna terminologię i metodologie badań właściwe dla literaturoznawstwa;

– rozumie związki literaturoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi;

– zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego, a także podstawowe zasady współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

UMIEJĘTNOŚCI:

– samodzielnie analizuje teksty literackie oraz krytycznoliterackie;

– streszcza i poddaje krytyce przedstawiane tezy badawcze;

– potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystywać literaturę przedmiotu podczas prowadzenia badań i przygotowywania pracy magisterskiej;

– posiada umiejętność syntetycznego ujmowania zjawisk i tematów literackich;

– potrafi sproblematyzować interesujące go zagadnienia;

– potrafi prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– student rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową podczas prowadzenia badań i dyskusji naukowych;

– jest gotowy do właściwej oceny zdobytej wiedzy i własnych dokonań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności i bieżącego przygotowania do zajęć, prezentacja autoreferatu i fragmentów pracy magisterskiej.

Student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna powinna być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym.

Podczas zajęć studenci mogą posługiwać się narzędziami SI np. do zbierania materiałów, opracowania stanu badań oraz tworzenia bibliografii. Wykluczone jest stosowanie narzędzi SI w celach interpretacyjnych, do tworzenia wypowiedzi pisemnej czy do opracowywania fragmentów tekstu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z autorami i utworami, których nie uwzględniał podstawowy program kursu "Historia literatury litewskiej". Seminarium ma za zadanie poszerzać kompetencje literaturoznawcze studentów, rozwijać umiejętność samodzielnej interpretacji utworów literackich z wykorzystaniem poznanych metod badawczych oraz przygotować studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Podczas seminarium omawiane będą utwory prozatorskie zaliczane do nurtu eseistyki literackiej. Popularność, jaką ta forma cieszy się w ostatnich latach, pozwoli na zaprezentowanie szerokiego grona współczesnych autorów, a także rozległego spektrum nurtującej ich problematyki. Po wstępnym przybliżeniu cech charakterystycznych eseju jako formy literackiej przejdziemy do analizy najciekawszych jego przykładów. Dla pokazania różnorodności omawianego nurtu sięgniemy po utwory takich pisarzy, jak T. Venclova, S. Parulskis, K. Navakas, R. Rastauskas, G. Radvilavičiūtė czy L. Katkus. Uczestnicy poznają metodologię prowadzenia badań, krytycznej analizy tekstu oraz zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium. Na kolejnych etapach studenci przygotowują konspekt pracy, gromadzą bibliografię oraz prezentują rezultaty swoich prac w formie autoreferatów.

Literatura:

Przykładowe teksty:

Kubilius, „Žanrų kaita ir sintezė”;

Baranova, „Lietuvių personalioji eseistika: tarp žaismės ir fundamentalumo”;

Baranova, „Eseistika: tarp įspūdžio ir naratyvo”;

z wymienionych poniżej zbiorów omawiane będą wybrane utwory

J. Aistis, „Dievai ir smūtkeliai” (1935);

Venclova, „Vilties formos” (1992);

Radvilavičiūtė, „Suplanuotos akimirkos” (2004);

Parulskis, „Nuogi drabužiai” (2004);

Andriuškevičius, „Rašymas dūmais” (2004);

G. Kazlauskaitė, „Aštuntoji diena” (2005);

Tamošaitis, „Vitaminų pardavėjas” (2007);

Navakas, „Du lagaminai sniego” (2008);

Rastauskas, „Privati teritorija” (2009);

Katkus, „Maskvos koldūnai” (2011);

Beresnevičius, wybrane eseje publikowane w „Šiaurės Atėnai”;

Uwagi:

Dokładny zakres tematów i lektur ustalany jest z uczestnikami seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z autorami i utworami, których nie uwzględniał podstawowy program kursu "Historia literatury litewskiej". Seminarium ma za zadanie poszerzać kompetencje literaturoznawcze studentów, rozwijać umiejętność samodzielnej interpretacji utworów literackich z wykorzystaniem poznanych metod badawczych oraz przygotować studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Dokładny zakres tematyczny zajęć i lista lektur zostaną uzgodnione z uczestnikami seminarium.

Literatura:

Dokładny zakres tematyczny zajęć i lista lektur zostaną uzgodnione z uczestnikami seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)