Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B1S1-MLD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 1
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem poznanych metodologii badawczych tak, by na podstawie samodzielnie zaplanowanego i przeprowadzonego badania mogli przygotować pracę magisterską z zakresu językoznawstwa migowego w odniesieniu do PJM

Przedmiot trwa cztery semestry. Każdy semestr ma własną specyfikę, wynikającą ze sposobu zaplanowania pracy słuchaczy nad pracą magisterską. Każdy semestr jest osobno zaliczany

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w tym semestrze poświęcone są zdobyciu przez uczestników wiedzy na temat stanu badań nad PJM. Prowadzone są w trybie samodzielnej, wcześniejszej lektury polskich i napisanych po polsku prac poświęconych PJM, zwłaszcza o charakterze syntetycznym, ale także badawczych. Następnie przeczytane teksty są omawiane na zajęciach pod kątem postawionych w nich pytań badawczych, zastosowanych metod badawczych oraz jakości i wiarygodności uzyskanych wyników.

Celem zajęć w tym semestrze to zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami badawczymi i metodami badania, by mogli wybrać temat pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zajęcia w tym semestrze poświęcone są zdobyciu przez uczestników wiedzy na temat stanu badań nad PJM. Prowadzone są w trybie samodzielnej, wcześniejszej lektury polskich i napisanych po polsku prac poświęconych PJM, zwłaszcza o charakterze syntetycznym, ale także badawczych. Następnie przeczytane teksty są omawiane na zajęciach pod kątem postawionych w nich pytań badawczych, zastosowanych metod badawczych oraz jakości i wiarygodności uzyskanych wyników.

Celem zajęć w tym semestrze to zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami badawczymi i metodami badania, by mogli wybrać temat pracy magisterskiej.

Literatura:

Paweł Rutkowski (red.), Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM) (Lingwistyka Migowa w Polsce / Sign Linguistics in Poland: 1), Warszawa 2017: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 236 stron, ISBN: 978-83-64111-90-7 (druk), 978-83-64111-86-0 (PDF).

Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa 2014: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 220 stron, ISBN: 978-83-64111-12-9 (druk), 978-83-64111-85-3 (PDF)

Joanna Bożeńska, Emilia Pomiankiewicz, Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa Głuchych w krajach bałtyckich: perspektywa lingwistyczna, Prace Bałtystyczne 6, Język, literatura, kultura, red. Marta Grzybowska, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor, Warszawa 2016: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 27-45.

Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną, w: Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics: 4), red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 109-130.

Sylwia Łozińska, Gramatyczne funkcje ruchu w polskim języku migowym (PJM), w: Ruch w języku - język w ruchu, red. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice 2012: Wydawnictwo Gnome, 89-97

Piotr Mostowski, Jak zapisać ruch w języku, język w ruchu – korpusy języków fonicznych i migowych, w: Ruch w języku - język w ruchu, red. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice 2012: Wydawnictwo Gnome, 98-106.

Sylwia Fabisiak, Imitacyjność w polskim języku migowym, Poradnik Językowy 2010, 6, 62-79.

Sylwia Fabisiak, Języki migowe a lingwistyka korpusowa, Język Polski XC 4-5, 338-345.

Sylwia Fabisiak, Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym Polskiego Języka Migowego, LingVaria, 2010 1(9), 183-192.

Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM), LingVaria 2010 1(9), 65-77

Piotr Tomaszewski Paweł Rosik, Sygnały niemanualne a zdania pojedyncze w Polskim Języku Migowym: Gramatyka twarzy, Poradnik Językowy 2007 z. 1.

Piotr Tomaszewski, O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: złożenia (cz. 1), Poradnik Językowy 2005, z. 2, s. 59-75.

Piotr Tomaszewski, O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: zapożyczenia (cz. 2), Poradnik Językowy 2005, z. 3, s. 44-62.

Piotr Tomaszewski, Lingwistyczny opis struktury polskiego języka migowego w: Język jako przedmiot badań psycholongwistycznych. Psycholingwistyka i neurolingwistyka, red. H Okuniewska, Warszawa 2011: Wyd. SWPS Academica

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/studentkq

[Wiedza]

zna metody badawcze używane w językoznawstwie migowym, tak teoretycznym, jak i stosowanym

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju lingwistyki oraz o najważniejszych nowych odkryciach naukowych w zakresie lingwistyki teoretycznej języków migowych oraz lingwistyki stosowanej

[Umiejętności]

potrafi w sposób pogłębiony wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację przy użyciu różnych źródeł i sposobów

posiada pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentacja wyników, wskazywanie kierunków dalszych badań) pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów w obrębie lingwistyki teoretycznej i glottodydaktyki

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu lingwistyki migowej i lingwistyki języków fonicznych, rozwijając swoje umiejętności badawcze

potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu lingwistyki stosowanej i teoretycznej

posiada rozbudowane umiejętności argumentowania z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów

posiada umiejętność przygotowania oryginalnych prac pisemnych z wykorzystaniem teorii z zakresu lingwistyki języków fonicznych i lingwistyki migowej

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w polskim fonicznym oz wykorzystaniem ujęć teoretycznych z wybranej dziedziny lingwistyki migowej

[Kompetencje]

dobrze zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

w pracy badawczej określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji

głęboko rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru I jest obowiązkowa obecność na zajęciach i sformułowanie tematu pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Pierwszy semestr seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami leksykologii, semantyki leksykalnej i metaleksykografii, by mogli przygotować się do pisania pracy magisterskiej z którejś z tych dziedzin w odniesieniu do polskiego języka migowego

Pełny opis:

Lista tematów

1. Słownictwo jako system. Podstawy leksykologii.

2. Analiza semantyczna jednostek leksykalnych I. Semantyka strukturalna

3. Analiza semantyczna jednostek leksykalnych II. Semantyka kognitywna

4. Analiza semantyczna jednostek leksykalnych III. Zmiany i przesunięcia znaczeniowe

5. Leksykografia i metaleksykografia I. Typologia słowników

6. Leksykografia i metaleksykografia II. Podział na znaczenia.

7. Leksykogrfia i metaleksykografia III. Typy definicji słownikowych w słownikach objaśniających

8. Leksykografia i metaleksykografia IV: Typy ekwiwalencji w słownikach przekładowych

9. Kulturowy i kulturotwórczy aspekt leksykografii. Normalizacja

10. Leksykografia języków fonicznych a leksykografia jezyków migowych

11. Pierwsze słowniki języków migowych

12. Dwudziestowieczne słowniki języków migowych -- znak jako jednostka hasłowa

13. Nowa leksykografia migowa: słowniki multimedialne

Literatura:

(wybór)

Ruta, K., Wrześniewska-Pietrzak, M. (2014) Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających – próba analizy leksykograficznej. Język polski 2014/1,15-28

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM), Prace Filologiczne 2016, 68, 225-244

Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Ikoniczność i metaforyczność tzw. znaków kulturowych PJM, w: Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM), red. Paweł Rutkowski , Warszawa 2017, Nakładem Wydziału Polonistyki, 127-146

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Predykacje klasyfikatorowe jako problem lingwistyczny i leksykograficzny” , w: Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM), red. Paweł Rutkowski , Warszawa 2017, Nakładem Wydziału Polonistyki,.171-204

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Nazwy pokrewieństwa w polskim języku migowym (PJM), Poradnik Językowy 2018 (3), 35-60.

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających jako świadectwo świadomości lingwistycznej jego twórców, w: Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach red. Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2018, Dom Wydawniczy Elipsa, 311- 325.

Inge Zwitserlood, Sign language lexicography in the early 21st century and a recently published Dictionary of Sign Language of the Netherlands, International Journal of Lexicography, 2010 (23/4), 443-476.

Inge Zwitserlood, Jette Kristoffersen, Thomas Troelsgård, Issues in Sign Language Lexicography. W: The Bloomsbury Companion to Lexicography, red. H. Jackson, Londyn 2017: Bloomsbury Publishing, 259-283.

Tadeusz Piotrowski, Z zagadnień leksykografii. Warszawa 1994: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tadeusz Piotrowski, Zrozumieć leksykografię. Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN

Andrzej Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012: Wydawnictwo Naukowe PWN

Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2010: Wydawnictwo Naukowe PWN

Mirosław Banko, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2011: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki

Uwagi:

zajęcia prowadzone za pomocą meet lub zoom, wybór na pierwszych zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)