Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium specjalistyczne B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2TS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium specjalistyczne B2+
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci poznają strategie i techniki tłumaczeniowe oraz zasady ich doboru w zależności od typu tekstu oryginalnego i typu projektowanego odbiorcy.

Ponadto mają okazję samodzielnie i w grupie dokonywać przekładu, dyskutować nad zastosowanymi rozwiązaniami i porównywać wady i zalety proponowanych przez siebie i innych rozwiązań. Poznają też zasady i techniki posługiwania się słownikami jedno- i dwujęzycznymi (książkowymi i internetowymi) oraz metody korzystania z tekstów w języku docelowym jako źródła terminologii.

Ze względu na dobór tekstów zapoznają się także z anglojęzyczną terminologią dotyczącą języków migowych i sytuacji językowo-społecznej Głuchych.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci poznają strategie i techniki tłumaczeniowe oraz zasady ich doboru w zależności od typu tekstu oryginalnego i typu projektowanego odbiorcy.

Ponadto mają okazję samodzielnie i w grupie dokonywać przekładu, dyskutować nad zastosowanymi rozwiązaniami i porównywać wady i zalety proponowanych przez siebie i innych rozwiązań. Poznają też zasady i techniki posługiwania się słownikami jedno- i dwujęzycznymi (książkowymi i internetowymi) oraz metody korzystania z tekstów w języku docelowym jako źródła terminologii.

Ze względu na dobór tekstów zapoznają się także z anglojęzyczną terminologią dotyczącą języków migowych i sytuacji językowo-społecznej Głuchych.

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące zagadnienia zorientowane teoretycznie

1) Strategie przekładowe – od przekładu literalnego do przekładu zorientowanego funkcjonalnie

2) Typy ekwiwalencji międzyjęzykowej i techniki przekładowe

3) Błędy popełniane w tłumaczeniu i jak ich uniknąć

4) Słownik jedno- i dwujęzyczne w pracy tłumacza.

W czasie zajęć uczestnicy w grupach tłumaczą fragmenty wybranych tekstów, korzystając z dostępnych słowników. Następnie porównują dokonane przez siebie przekłady i uzasadniają zastosowane rozwiązania.

Przez pierwsze kilka zajęć (liczba zależy od kompetencji językowych uczestników) słuchacze tłumaczą teksty o charakterze popularno-naukowym, pochodzące ze stron internetowych organizacji zajmujących się językami migowymi w krajach, gdzie jako język foniczny używany jest angielski, lub z czasopism zawierających artykuły popularno-naukowe, a także fragmenty książek np. z dziedziny studiów o niepełnosprawności, poświęconych głuchocie

W miarę rozwoju kompetencji przekładowych wprowadzane są teksty o charakterze naukowym z zakresu lingwistyki migowej.

Literatura:

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć słuchacz/ka

[Wiedza]

Zna anglojęzyczną i polskojęzyczną terminologię dotyczącą języków migowych i głuchoty

Ma rozszerzoną wiedzę na temat języków migowych innych niż PJM oraz sytuacji językowej i kulturowej Głuchych poza Polską

Zna różne strategie przekładowe i umie dokonać spośród nich wyboru w zależności od typu tekstu oryginalnego i adresata przekładu

Zna i umie stosować techniki przekładowe w odniesieniu do języka angielskiego jako źródłowego i polskiego docelowego

Zna cechy dobrego przekładu

[Umiejętności]

Umie rozpoznać przynależność gatunkową i cechy stylistyczne przekładanego tekstu i dostosować do nich styl przekładu

Umie wyszukiwać informacje, zwłaszcza leksykalne, w słownikach jedno- i dwujęzycznych oraz w tekstach w języku źródłowym i docelowym.

Umie dokonać poprawnego przekładu tekstu popularnonaukowego i naukowego, dostosowanego do adresata przekładu.

Stosuje właściwe dla danego tekstu i sytuacji strategie i techniki przekładowe.

Potrafi uzasadnić dokonane przez siebie wybory strategii i technik.

[Kompetencje]

Zna zakres posiadanych przez siebie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego i potrafi swoje umiejętności uzupełnić korzystając ze słowników i innych źródeł.

Potrafi pracować w grupie i wspólnie rozwiązywać problemy

Potrafi planować własne zadania i dotrzymywać wyznaczonych terminów bez uszczerbku dla jakości.

Metody i kryteria oceniania:

Samodzielne przetłumaczenie 3 tekstów wskazanych przez prowadzącego w wyznaczonych przez prowadzącego terminach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Darasz, Paweł Rutkowski, Weronika Szymańska-Gątarek, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Rafał Darasz, Weronika Szymańska-Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w sali lub zdalnie, w zależności od sytuacji epidemicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Darasz, Paweł Rutkowski, Weronika Szymańska-Gątarek, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Rafał Darasz, Weronika Szymańska-Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w sali lub zdalnie, w zależności od sytuacji epidemicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)