Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy filologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-WPF-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy filologa
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności z zakresu przygotowywania prac pisemnych oraz ustnych wystąpień, opracowywania tekstów, właściwego sporządzania bibliografii oraz przypisów, a także efektywnego korzystania ze źródeł i wydawnictw poprawnościowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyczulenie studentów na kwestie poprawności językowej, zarówno w mowie, jak i w piśmie, a także wypracowanie zwyczaju sprawdzania form, które budzą ich wątpliwości; zwrócenie ich uwagi na konieczność jasnego formułowania myśli, zarówno na poziomie zdania, jak i całego tekstu, logiczny tok wypowiedzi, odpowiedzialność w korzystaniu ze źródeł, uczciwość w przytaczaniu cytatów, ujednolicenie terminologii w obrębie całego tekstu oraz staranność typograficzną.

Studenci uczą się, gdzie szukać odpowiedzi na swoje pytania dotyczące języka i jak wykorzystywać w tym celu wszelkiego rodzaju słowniki, poradniki, zasoby internetowe, korpusy, a także jak korzystać z pomocy poradni językowych. Studenci zdobywają też podstawowe informacje na temat metodologii pisania prac naukowych oraz uczą się właściwego opracowywania przypisów i bibliografii.

Literatura:

1. B. Klebanowska, W. Kochański, A. Markowski, „O dobrej i złej polszczyźnie”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.

2. B. Osuchowska, „Poradnik autora, tłumacza i redaktora”, Inicjał, Warszawa 2005.

3. M. Bańko, „Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. S. Barańczak, „Ocalone w tłumaczeniu”, a5, Kraków 2004.

5. „Polszczyzna na co dzień”, red. Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

6. M. Rusinek, A. Załazińska, „Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić”, Znak, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- uzyskuje podstawową wiedzę na temat różnego rodzaju wydawnictw poprawnościowych;

- posiada podstawową wiedzę na temat metodologii pisania prac naukowych;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- posiada umiejętność wyszukiwania odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące kwestii językowych;

- posiada umiejętność prawidłowego sporządzania przypisów i bibliografii;

– posiada umiejętność formułowania krótszych i dłuższych wypowiedzi – ustnie i pisemnie;

(POSTAWY)

– rozumie wagę poprawnego posługiwania się językiem, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

- rozumie odpowiedzialność filologów za krzewienie kultury języka.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności i aktywnego udziału w zajęciach.

Samodzielne przygotowanie bibliografii i zredagowanie tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Zajęcia zdalne będą się odbywać synchronicznie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet oraz narzędzi pomocniczych (np. Jamboard) z pakietu G Suite.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Zajęcia zdalne będą się odbywać synchronicznie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet oraz narzędzi pomocniczych (np. Jamboard) z pakietu G Suite.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Zajęcia zdalne będą się odbywać synchronicznie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet oraz narzędzi pomocniczych (np. Jamboard) z pakietu G Suite.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)