Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia wsi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LETW
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etnografia wsi
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Pełny opis:

"Etnografia wsi" jest przedmiotem na kierunku studiów etnologia i antropologia kulturowa, który skupia się na badaniu i analizie kultury wiejskiej jako zjawiska społecznego, kulturowego i historycznego. Przedmiot ten ma na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z badaniem i interpretacją kultury wiejskiej oraz jej miejsca w społeczeństwie i kulturze.

Podczas zajęć z etnografii wsi studenci poznają podstawowe pojęcia, teorie i metody badawcze związane z badaniem kultury wiejskiej. Tematyka przedmiotu może obejmować różnorodne aspekty życia społecznego, kulturowego, gospodarczego i historycznego wsi, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym. Studenci zdobywają wiedzę na temat historii, geografii, struktury społecznej i ekonomicznej wsi, jej roli w społeczeństwie i gospodarce, a także procesów zmian społecznych i kulturowych na wsi.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zrozumienie podstawowych pojęć i teorii związanych z etnografią wsi, takich jak społeczność wiejska, kultura wiejska, rola wsi w społeczeństwie i gospodarce, procesy zmian społecznych i kulturowych na wsi.

Znajomość historii, struktury społecznej i ekonomicznej wsi, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym.

Rozumienie związku między kulturą wiejską a innymi aspektami życia społecznego, takimi jak gospodarka, religia, organizacja społeczna, rytuały i tradycje.

Umiejętności:

Umiejętność prowadzenia badań terenowych na wsi, w tym zbierania, analizowania i interpretowania danych etnograficznych, takich jak obserwacje, wywiady, analiza dokumentów, fotografie, nagrania audio i wideo.

Zdolność do analizy i interpretacji kultury materialnej i niematerialnej wsi, takiej jak budownictwo, narzędzia, stroje, obrzędy, wierzenia, wartości i normy.

Umiejętność pisania raportów badawczych, analiz etnograficznych, artykułów naukowych na temat etnografii wsi, wykorzystując odpowiednie metody badawcze i teoretyczne podejście.

Zdolność do prezentowania wyników badań na forum akademickim, w formie pisemnej lub ustnej, z uwzględnieniem zasad naukowej komunikacji.

Kompetencje społeczne:

Zdolność do nawiązywania kontaktów i współpracy z mieszkańcami wsi, w tym zdolność do prowadzenia wywiadów, obserwacji i analizy kultury lokalnej w sposób etyczny i wrażliwy na różnice kulturowe.

Rozwijanie umiejętności interkulturowego dialogu, empatii, zrozumienia i szacunku wobec lokalnych społeczności wiejskich i ich kultury.

Zdolność do pracy w zespołach badawczych, w tym zdolność do koordynowania i organizowania badań terenowych na wsi.

Zdolność do analizy i refleksji nad własnymi wartościami, przekonaniami i uprzedzeniami w kontekście badania kultury wiejskiej.

Umiejętność prezentowania wyników

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach, referat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)