Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jedzenie i konsumpcja w perspektywie antropologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LJKA
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jedzenie i konsumpcja w perspektywie antropologicznej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z jednej strony z klasycznymi tekstami antropologicznymi dotyczącymi jedzenia i konsumpcji, z drugiej zaś z publikacjami dotyczącymi bieżących problemów społecznych i politycznych.

Pełny opis:

Jedzenie (zarówno przygotowanie pożywienia, sposoby konsumowania i znaczenia przypisywane jedzeniu w poszczególnych kulturach) stanowi przedmiot zainteresowania antropologii od początku istnienia dyscypliny. Pomimo to dopiero w latach 80. XX wieku jedzenie, praktyki kulinarne i konsumpcyjne stały się punktem wyjścia w analizach złożoności współczesnych procesów społeczno-kulturowych. W konsekwencji tematy do tej pory funkcjonujące na obrzeżach zostały przesunięte do centrum antropologicznych debat na Zachodzie. Zaowocowało to powstaniem prężnie rozwijającej się subdyscypliny, która obecnie jest polem rozwoju antropologicznej refleksji zarówno teoretycznej, jak i metodologicznej. Proponowane zajęcia oraz przygotowywana antologia tekstów „Jedzenie. Perspektywa antropologiczna” mają za zadanie wprowadzenie tej tematyki do curriculum Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z dorobkiem antropologicznych food studies, a także dostarczenie narzędzi do analizy jedzenia i stylów konsumpcji, obszaru, w którym skupiają się i przecinają zjawiska charakterystyczne dla późnej nowoczesności. Studenci zapoznają się z jednej strony z klasycznymi tekstami antropologicznymi dotyczącymi jedzenia i konsumpcji, z drugiej zaś z publikacjami dotyczącymi bieżących problemów społecznych i politycznych, obecnych w debacie publicznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zajęcia w formie konwersatorium (z elementami warsztatu) zostaną wzbogacone o materiały wizualne: filmy, zdjęcia i prezentacje multimedialne.

Literatura:

Peter N. Stearns, Consumerism in World History. The Global Transformation of Desire

David Bell, Consuming Geographies. We Are What We Eat

Jeffrey M. Pilcher, The Oxford Handbook of Food History

Steffan Igor Ayora Díaz, Foodscapes, Foodfields, and Identities in Yucatán

Jennifer Patico, Consumption and Social Change in Post Soviet Middle Class

Greg Richards, Tourism and Gastronomy

Ruth Ellen Mandel, Markets and Moralities. Ethnographies of Postsocialism

Efekty uczenia się:

1. Dyskusja na zajęciach i uczestniczenie w warsztatach

Efekt: kształtowanie umiejętności prezentowania wiedzy na forum publicznym, werbalizacji wniosków, konstruktywnej dyskusji oraz pracy w grupie.

2. Lektura tekstów i uczestniczenie w projekcjach filmów i prezentacji multimedialnych

Efekt: zapoznanie się z niektórymi współczesnymi kulturowymi aspektami i fenomenami związanymi z jedzeniem i konsumpcją (m.in. ruch slow-food, zaburzenia jedzenia, jedzenie a media, jedzenia a globalizacja, tożsamość) w świetle najnowszych i klasycznych teorii antropologicznych i socjologicznych. Kształtowanie umiejętności krytycznej lektury tekstów naukowych i materiałów wizualnych.

3. Prezentacja

Efekt: kształtowanie umiejętności prezentowania publicznie wiedzy, umiejętność wyciągania z tekstów najważniejszych informacji, umiejętność publicznego odpowiadania na zadane pytania.

4. Miniprojekt i esej

Efekt: zdobywanie doświadczenia w realizacji indywidualnych projektów naukowych, zdobywanie i kształtowanie umiejętności tworzenia krótkich tekstów naukowych, umiejętność pisemnego wykorzystania nabytej wiedzy i zastosowania poznanej terminologii i wiedzy na temat antropologii jedzenia i konsumpcji.

Metody i kryteria oceniania:

frekwencja, dopuszczalne dwie nieobecności (nieusprawiedliwione) w 1 semestrze, znajomość lektur (streszczenia), aktywne uczestnictwo (15-minutowa prezentacja), udział w warsztatach grupowych, realizacja miniprojektu zakończona napisaniem pracy semestralnej (esej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hryciuk
Prowadzący grup: Renata Hryciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)