Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do antropologii Ameryk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LPAAM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do antropologii Ameryk
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie głównych nurtów antropologicznych rozważań dotyczących kultur i społeczeństw obszaru Ameryki Północnej, Południowej i Karaibów.

Pełny opis:

Należą do nich: kolonializm i procesy metysażu kulturowego, kwestie związane z etnicznością i rasą w kontekście procesów państwotwórczych i narodowotwórczych, religie, synkretyzm i religijność popularna, kulturowe konstrukcje płci i seksualności, marginalizacja, ubóstwo i zdrowie (medycyna tradycyjna vs. nowoczesna, związek między religią a uzdrawianiem), kulturowe znaczenie kuchni i jedzenia dla formowania się lokalnych/narodowych tożsamości, globalizacja i procesy hybrydyzacji (powiązania transnarodowe, turystyka, migracja, ekologia i zrównoważony rozwój), kultura popularna (sport, muzyka i taniec, telewizja, rękodzieło), przemoc, konflikty i polityka pamięci (junty, wojny domowe, guerilla i ruchy społeczne).

Literatura:

A Companion to the Anthropology of American Indians, red. T. Biolsi, Blackwell Publishing 2004.

John Charles Chasteen, Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, Warszawa, 2007.

Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. M. Gawrycki, Warszawa, 2009.

Bartosz Hlebowicz, „Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki. Nanticoke Lenni-Lenapowie i Oneidowie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2009.

Anna Kaganiec-Kamieńska, Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych, Kraków 2008.

Ewa Nowicka, Izabella Rusinowa, Wigwamy, rezerwaty, slumsy. Z dziejów Indian w Stanach Zjednoczonych, Warszawa, 1988.

Ewa Nowicka, Izabella Rusinowa, Indianie Stanów Zjednoczonych. Antologia tekstów źródłowych, Warszawa, 1991.

Perspectivas on Las Américas: A Reader in Culture, History and Representation, red. M. C. Gutmann, F. V. Motos Rodríguez., L. Stephen i P. Zavella, Malden MA, 2003.

Aleksander Posern-Zieliński, Między indygenizmem a indianizmem, Poznań 2005.

Harry Sanabria The Anthropology of Latin America and the Caribbean, Pearson Education, 2007.

Efekty uczenia się:

Osoby kończące kurs:

- znają podstawowe pojęcia dotyczące stosunków etnicznych i kulturowych w Ameryce

- znają zróżnicowanie kulturowe i religijne kontynentów

- potrafią wskazać uwarunkowania historyczne i polityczne współczesnych zjawisk kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hryciuk
Prowadzący grup: Renata Hryciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)