Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pojęcia - narzędzia analizy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LPNA
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pojęcia - narzędzia analizy
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 2 3102-LWEA2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym mające wdrożyć studentów w umiejętność stosowania pojęć do analizy materiałów źródłowych

Pełny opis:

Zajęcia są próbą wyjścia naprzeciw studenckim problemom ze stosowaniem pojęć – narzędzi analizy materiałów źródłowych.

Kurs ma nauczyć studentów jak precyzyjnie objaśniać pojęcia zaczerpnięte z teorii nauk o kulturze i nauk społecznych, a następnie jak te pojęcia stosować w procesie analizy źródeł.

W czasie zajęć studenci pogłębią rozumienie kategorii wprowadzanych na wykładzie „Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej” takich jak: habitus, strategie/ taktyki, struktura/ antystruktura, myśl potoczna, poetyka społeczna, narracje, etniczność, polityka tożsamościowa. W przypadku każdego z tych pojęć pierwsze zajęcia będą poświęcone wspólnemu omówieniu tekstu objaśniającego daną kategorię, a drugie przykładom zastosowania jej. Na drugich zajęciach studenci będą ćwiczyli zastosowanie omawianego pojęcia do analizy wybranego przez siebie przykładowego materiału źródłowego zaczerpniętego z przeprowadzonych przez nich badań terenowych lub z pola ich zainteresowań (dopuszczone są materiały z przestrzeni internetowych).

Literatura:

Bourdieu P., Zmysł praktyczny, Kraków 2008, R. 3 Struktury, habitusy, praktyki, s. 72-90.

De Certeau M., Wynaleźć codzienność, Kraków 2008, Wstęp ogólny, s. XXXVI-XLI.

Geertz C., Wiedza lokalna, Kraków 2005, R. 4 Wiedza potoczna jako system kulturowy, s. 81-100.

Turner V., Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro, „Konteksty” 2002, nr 3-4.

Herzfeld M., Zażyłość kulturowa, Kraków 2007, R. Poetyka społeczna w teorii i praktyce, s. 193-210.

Antropologia doświadczenia, red. V. Turner, E. M. Bruner, Kraków 2011, Bruner E. M., Etnografia jako narracja, s. 150- 167.

Ericksen T. H., Etniczność i nacjonalizm, Kraków 2013, R. 1 Czym jest etniczność? s. 13-37 lub R. 2 Klasyfikacja etniczna: My i Oni, s. 39-61, R. 8 Polityka tożsamościowa, kultura i prawa, s. 213-241.

Lash S., Lury C., Globalny przemysł kulturowy. Mediatyzacja rzeczy, Kraków 2011, R. 1: Wstęp: Teoria – kilka wskazówek, s. 11-31.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zyskuje (a właściwie pogłębia) wiedzę z zakresu teorii nauk społecznych i humanistycznych oraz stosowanych w tych naukach pojęć.

Umiejętności

Student umie analizować/ interpretować materiały źródłowe. Ta niełatwa umiejętność jest niezbędna w procesie pisania prac dyplomowych (zarówno pracy licencjackiej jak też magisterskiej).

Student umie zoperacjonalizować wiedzę teoretyczną i stosować ją do analizy źródeł.

Kompetencje społeczne

Student umie pracować w grupie i potrafi ustnie zaprezentować przed grupą wyniki swojej pracy analitycznej

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje analizy źródeł na forum grupy zajęciowej; aktywny udział w dyskusji na zajęciach; czytanie zadanych lektur (na co drugie zajęcia, łącznie 7 tekstów ok. 20 stronicowych).

Prezentacje w czasie zajęć oraz aktywność w dyskusji oceniane plusami sumującymi się na ocenę końcową

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)