Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LWEA1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 1
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w problematykę etnologii/ antropologii kulturowej i społecznej prezentując szeroką ramę teoretyczną, którą wypełni i uszczegółowi wiedza zdobywana przez studenta w czasie dalszych studiów na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa.

Pełny opis:

Wykład prezentuje rozwój podejścia antropologicznego do zjawisk i procesów kulturowo-społecznych od ostatnich dekad XIX w. do połowy wieku XX. Informując o założeniach teoretycznych, stosowanych pojęciach, badaniach terenowych i ważniejszych publikacjach prowadzi studenta przez historię dyscypliny pokazując współgranie ujęć naukowych z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością.

Literatura:

Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2016.

Fredrik Barth, Andre Gingrich, Robert Parkin, Sydel Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007

Thomas Hylland Ericksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Adam Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005

Adam Kuper, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, Kraków 2009.

Adam Kuper, Między charyzmą a rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź 1987.

Malewska-Szałygin Anna, Nieprzemijający urok monografii terenowych, w: Antropolog wobec współczesności, Warszawa 2010, s. 52-62. Dostępny na http://www.cyfrowaetnografia.pl

Agnieszka Chwieduk, Adam Pomieciński, Wprowadzenie: francuska antropologia kulturowa: tradycja, kierunki i kontynuacje, w: Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, Warszawa 2008.

Robert Deliege, Historia antropologii, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie:

- powiązania pomiędzy dyscypliną etnologiia a innymi dyscyplinami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;

- zagadnienia dotyczące dawniejszych i najnowszych kierunków rozwoju dyscypliny rozwoju: orientuje się w zmieniających się ujęciach teoretycznych i zróznicowanych tematach badawczych

- podstawową termnoligię z zakresu etnologii;

- stosowane w etnologii metody analizy źródeł;.

- używane przez etnologów techniki badań terenowych;

- wklad w rozwój dyscypliny poszczeólnych badaczy i teoretyków.

Umiejętności

Student potrafi:

- posługiwać się pojęciami i założeniami teoretycznymi w czasie dyskusji (ustnych i pisemnych) na tematy związane z etnologią;

- wybrać pojęcia i założenia teoretyczne przydatne do sformułowania tematu badawczego na poziomie grupy laboratoryjnej i do analizy materiałow źródlowychwytworzonych w ramach laboratorium.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów:

- współpracować z grupą w celu przedyskutowania problemów etnologicznych;

- aktywnie uczesniczyć w debatach na tematy etnologiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach, przy czym dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Pozostałe nieobecności należy usprawiedliwić.

Każdy semestr wykładu kończy się egzaminem pisemnym w formie testu otwartego sprawdzającego stopień przyswojenia treści podawanych na wykładzie i zawartych w zalecanych podręcznikach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w problematykę etnologii/ antropologii kulturowej i społecznej prezentując szeroką ramę teoretyczną, którą wypełni i uszczegółowi wiedza zdobywana przez studenta w czasie dalszych studiów na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa.

Pełny opis:

Wykład prezentuje rozwój podejścia antropologicznego do zjawisk i procesów kulturowo-społecznych od ostatnich dekad XIX w. do połowy wieku XX. Informując o założeniach teoretycznych, stosowanych pojęciach, badaniach terenowych i ważniejszych publikacjach prowadzi studenta przez historię dyscypliny pokazując współgranie ujęć naukowych z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością.

Literatura:

Alan Barnard, Antropologia, Warszawa 2016.

Fredrik Barth, Andre Gingrich, Robert Parkin, Sydel Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007

Thomas Hylland Ericksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Adam Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005

Adam Kuper, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, Kraków 2009.

Adam Kuper, Między charyzmą a rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź 1987.

Malewska-Szałygin Anna, Nieprzemijający urok monografii terenowych, w: Antropolog wobec współczesności, Warszawa 2010, s. 52-62. Dostępny na http://www.cyfrowaetnografia.pl

Agnieszka Chwieduk, Adam Pomieciński, Wprowadzenie: francuska antropologia kulturowa: tradycja, kierunki i kontynuacje, w: Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, Warszawa 2008.

Robert Deliege, Historia antropologii, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)