Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia mówiona i badania biograficzne we współczesnej humanistyce i naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-HMBB-M-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia mówiona i badania biograficzne we współczesnej humanistyce i naukach społecznych
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Teorie, metody i tradycje badawcze - moduł metodologiczny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę literatury.

Skrócony opis:

Tematem konwersatorium będzie historia mówiona i metoda biograficzna oraz ich praktyczne zastosowanie w humanistyce.

Dokładny wykaz terminów zajęć znajduje się w opisie szczegółowym grupy zajeciowej.

Pełny opis:

W ciągu ostatnich kilku dekad zainteresowanie pamięcią i sięganie do indywidualnych doświadczeń aktorów społecznych stało się popularne na uniwersytetach i poza nimi. Powstają archiwa z relacjami tzw. świadków historii, realizowane są liczne projekty zarówno naukowe, jak i o charakterze popularnym. Techniczna łatwość nagrania głosu oraz przekonanie, że każdy umie rozmawiać, tylko sprzyja boomowi rejestracji wspomnień, prowadząc niejednokrotnie do banalizacji czegoś, co jeden z klasyków oral history Alessandro Portelli nazywa sztuką – sztuką dialogu. Niniejszy kurs ma na celu z jednej strony ugruntować wiedzę teoretyczną m.in. poprzez lekturę klasycznych tekstów naukowych, z drugiej nauczyć konkretnych umiejętności związanych z samodzielnym przeprowadzaniem, opracowaniem i analizą wywiadów biograficznych, a także wykształcić umiejętność korzystania ze źródeł ustnych przechowywanych w archiwach cyfrowych.

Literatura:

Zob. szczegółowy sylabus grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

K_U05 potrafi krytycznie analizować teksty z obszaru teorii sztuki i nowych mediów, socjologii i filozofii kultury K_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków

K_U09 posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej

K_U10 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł

K_U11 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych w zakresie historii sztuki oraz innych źródeł K_U13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_U14 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny uczestnika zajęć będą:

– znajomość zadanych tekstów, aktywny udział w ich omawianiu i dyskusjach

– prezentacja wybranej kolekcji wywiadów z ogólnodostępnych archiwów cyfrowych

– samodzielne przeprowadzenie wywiadu biograficznego, jego pisemne opracowanie (z fragmentami transkrypcji oraz próbą edycji tekstu) i analiza na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gałęziowski
Prowadzący grup: Jakub Gałęziowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)