Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczne podstawy relacji pomocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0PPR-OGz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne podstawy relacji pomocy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka mechanizmów i procesów psychospołecznych wpływających na nawiązywanie i utrzymywanie relacji pomocy. Wykorzystując teorię i wyniki badań socjologii, psychologii i psychologii społecznej omawiane są kwestie postrzegania interpersonalnego i nawiązywania relacji społecznych, kierunki w psychoterapii i właściwe im techniki psychoterapeutyczne.

Pełny opis:

W programie przedmiotu wyodrębnić można dwa bloki tematyczne: (1) zagadnienia psychologii społecznej, przede wszystkim kwestie postrzegania interpersonalnego i nawiązywania relacji społecznych oraz (2) zagadnienia kierunków w psychoterapii: zróżnicowanych poglądów na temat źródeł zaburzeń w funkcjonowaniu jednostek i metod korekcji, a więc technik psychoterapeutycznych; realizacja treści drugiego bloku (znacznie obszerniejszego) opiera się na analizie i porównaniu założeń i dorobku szkół psychoterapeutycznych. Techniki i mechanizmy wprowadzania zmian omawiane są w perspektywie możliwości ich wykorzystania w obrębie rozmaitych profesjonalnych działań pomocowych.

Literatura:

1. Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Zysk i S-ka, Poznań 2005

2. Grzesiuk L., Psychoterapia. Teoria, Eneteia, Warszawa 2005

3. Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Scholar, Warszawa 2003

4. Prochaska J., Norcross J., Systemy psychoterapeutyczne, Instytut Psychologii zdrowia PTP, Warszawa 2006

5. Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2007

6. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi, Scholar, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie mechanizmy postrzegania interpersonalnego i nawiązywania relacji społecznych

 rozpoznaje i wyjaśnia stanowiska głównych szkół psychoterapeutycznych oraz porównuje je ze sobą

w sferze umiejętności:

 potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy

w sferze kompetencji społecznych:

 gotowy/a uznać znaczenie teorii psychospołecznych dla skuteczności relacji i procesu pomocy

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła – obecność i aktywność na zajęciach 20%

prezentacja 30%

praca pisemna 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Olech
Prowadzący grup: Anna Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)