Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śmierć i umieranie we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0SU-OGz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problemu śmierci i zjawiska umierania w rozbudowanym ujęciu wielowymiarowym (społeczno-kulturowym, medycznym, bioetycznym, psychologicznym, pedagogicznym). W trakcie zajęć także zostanie omówiona problematyka śmierci i umierania w kulturze masowej, mediach, sztuce i literaturze. Przedmiot będzie realizowany w sposób pozwalający łączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, a więc dostarczaniem rozmaitego rodzaju porad na temat postępowania z osobami umierającymi i ich rodzinami czy opiekunami.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

• przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu,

• zapoznać studenta z podstawowym zasobem wiedzy z zakresu tanatologii i bioetyki.

Problem śmierci i umierania zostanie przedstawiony z punktu widzenia dotychczasowego zasobu wiedzy społeczno-kulturowej (społeczne postawy wobec śmierci i umierania, zmiany obyczajowe, zinstytucjonalizowane formy pomocy umierającym), medycznej (proces umierania, definicja śmierci i jej praktyczne konsekwencje), bioetycznej (dylematy etyczno-moralne dotyczące informowania chorego o nieuleczalnym stanie i zbliżającej się śmierci, eutanazji, samobójstwa, transplantacji, testamentu życia), psychologicznej (etapy umierania, przeżycia osób świadomych swej śmierci, reakcje psychiczne na śmierć cudzą, radzenie sobie ze śmiercią i umieraniem, żałoba) oraz pedagogicznej (wychowanie do zewnętrznego uczestnictwa w śmierci i umieraniu oraz kształtowanie wobec nich postaw neutralizujących lęk i obojętność).

Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień.

Literatura:

1. Michael Kerrigan, Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do czasów współczesnych (tłum. Sławomir Klimkiewicz). Bellona, Warszawa 2009.

2. Alfonso M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby (red. nauk. Monika Woźniak, tłum. Monika Woźniak, Jolanta Kornecka, Roman Sosnowski, Monika Surma-Gawłowska, Maria Olszańska). Universitas, Kraków 2006.

3. Philippe Ariès, Człowiek i śmierć (tłum. Eligia Bąkowska). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.

4. Anna E. Kubiak, Małgorzata Zawiła (red.), Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Koncepcje, badania i konteksty. Antologia tekstów. Zakład Wydawniczy »NOMOS«, Kraków 2015.

5. Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss, Świadomość umierania (tłum. Paweł Tomanek). Zakład Wydawniczy »NOMOS«, Kraków 2016.

6. Elisabeth Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu (tłum. Irena Doleżal-Nowicka). Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1979; Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1998 i 2007.

7. Mirosław Górecki (red.), Prawda umierania i tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

8. Mirosław Górecki, Hospicjum w służbie umierających. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.

9. Marie de Hennezel, Śmierć z bliska (tłum. Agnieszka i Jerzy Brzozowscy). Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1998.

10. Jan Hartman, Bioetyka dla lekarzy. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

11. Bronnie Ware, Czego najbardziej żałują umierający (tłum. Magdalena Słysz). Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.

12. Antonina Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1991, wydanie III uzupełnione Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

13. Martin Herbert, Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom (tłum. Monika Gajdzińska). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

14. Noëlle Blackman, Stuart Todd, Jak wspierać umierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jak żyć z chorobą (tłum. Jacek Dobrowolski). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student będzie:

WIEDZA

1. Dysponował siatką najważniejszych pojęć z zakresu tanatologii i bioetyki.

2. Posiadał wiedzę o najważniejszych dylematach etyczno-moralnych w bioetyce i znał sposoby uporania się z nimi.

3. Miał pogłębioną wiedzę o głównych problemach ludzi umierających i ich rodzin.

4. Miał wiedzę o formach pomocy dla osób umierających i ich rodzinom.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafił analizować procesy i mechanizmy typowe dla fazy umierania.

2. Potrafił wyjaśnić przyczyny problemów psychospołecznych osób starych i ich rodzin oraz zaproponować ich rozwiązanie.

3. Potrafił samodzielnie poszukiwać i korzystać z materiałów poszerzających wiedzę wyniesioną z zajęć.

4. Potrafił uzasadnić swoje zdanie w dyskusji w grupie, posługując się odpowiednimi pojęciami.

KOMPETENCJE

1. Umiał współpracować w grupie.

2. Krytycznie odnosił się do prezentowanych treści, a także umiał uzasadnić różnorodne – nawet sprzeczne – opinie.

3. Gotowy oddzielić prowadzoną dyskusję na wybrany temat od własnych przekonań.

4. Gotowy do wykorzystywania wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 15 godzin konwersatorium.

Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć: = 5 godzin.

Przygotowanie prezentacji = 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia = 5 godzin

RAZEM = 30 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na konwersatorium.

2. Ocena ciągła – na podstawie przygotowania do każdych zajęć i aktywności (znajomość literatury, analiza tekstu oraz udział w dyskusji: panelowej i grupowej).

3. Ustna prezentacja samodzielnie przygotowanego materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Górecki
Prowadzący grup: Mirosław Górecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)