Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie wychowania i nauczania w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0TNWz-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie wychowania i nauczania w resocjalizacji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ukończone kursy z: pedagogiki (ogólnej, resocjalizacyjnej, społecznej).

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu oddziaływania resocjalizacyjnego (patrz wymagania formalne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia tematyczne dla teorii wychowania;

- Przedmiot, cele i zadania oraz części składowe pedagogiki jako nauki o wychowaniu,

- Pojęcie, struktura i dynamika procesu wychowania oraz teorie wyjaśniające ten proces,

- Charakterystyka współczesnych paradygmatów w pedagogice (naukach o wychowaniu),

- Elementy rzeczywistości wychowawczej,

- Charakterystyka metod, zasad i strategii wychowania,

-Projektowanie, realizacja i ewaluacja sytuacji wychowawczych

Zagadnienia tematyczne dla teorii nauczania:

- Przedmiot, cele, zadania dydaktyki,

- Pojęcia i składniki dydaktyki (uczenie się, nauczanie, kształcenie, samokształcenie),

- Charakterystyka i organizacja procesów: uczenia się i nauczania,

- Zasady i metody nauczania i kształcenia,

- Cele kształcenia. Pojęcie, taksonomie i operacjonalizacja celów kształcenia,

- Projektowanie i ewaluacja sytuacji dydaktycznych

Pełny opis:

Zagadnienia tematyczne dla teorii wychowania;

- Przedmiot, cele i zadania oraz części składowe pedagogiki (resocjalizacyjnej) jako subdyscypliny pedagogiki specjalnej

- Pojęcie, struktura i dynamika oraz funkcje procesu wychowania (resocjalizującego) oraz teorie wyjaśniające ten proces,

- Charakterystyka współczesnych paradygmatów w pedagogice resocjalizacyyjnej (naukach o wychowaniu),

- Elementy rzeczywistości wychowawczej w resocjalizacji

- Charakterystyka metod, zasad i strategii wychowania (resocjalizacyjnego)

-Projektowanie, realizacja i ewaluacja sytuacji wychowawczych-opiekuńczych i terapeutycznych w resocjalizacji

Zagadnienia tematyczne dla teorii nauczania:

- Przedmiot, cele, zadania dydaktyki oraz ortodydaktyki

- Pojęcia i składniki dydaktyki (uczenie się, nauczanie, kształcenie, samokształcenie), oraz ortodydaktyki (nauczanie resocjalizyjące)

- Charakterystyka i organizacja procesów: uczenia się i nauczania w resocjalizacji

- Zasady i metody nauczania i kształcenia, (z uwzglednieniem ortodydaktyki) w resocjalizacji

- Pojęcie, taksonomie i operacjonalizacja celów kształcenia,

- Projektowanie i ewaluacja sytuacji dydaktycznych w resocjalizacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Ch. Galloway Psychologia uczenia się i nauczania T.1 PWN Warszawa 1988,

Arends R.: Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa 1994.

Brudnik E., A. Moszyńska, B. Owczarska: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. T.1. Kielce 2000.

Brudnik E.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. T.2. Kielce 2002.

J. Banasiak, Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania, Warszawa 1997,

A. Gurycka: Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psychologiczna. Warszawa 1979,

A. Gurycka : Błąd w wychowaniu. Warszawa 1990,

Literatura uzupełniająca, zalecana:

S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003. Rozdz. 3 6, W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996, rozdz. 6,7,8 3. Pedagogika. Podręcznik akademicki, (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, tom II: część I rozdz. 5, tom I: część III rozdz. 1,8, 17,10, B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998,

Filmografia (zalecana do samodzielnego opracowania):

Nauczyciel z przedmieścia (1967), Pan od muzyki (2004), Młodzi gniewni, historia Rona Clarka (2006), Klasa (2008), Szkoła bez cenzury (2011),

Netografia: (j.w.) TED.com, (wykłady Sir Kena Robinsona)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia dla części: teoria wychowania

– student w zakresie wiedzy

- charakteryzuje przedmiot, cele i zadania oraz części składowe pedagogiki (resocjalizacyjnej) jako nauki o wychowaniu (specjalnym, resocjalizacyjnym),

- zna i rozumie pojęcia z zakresu pedagogiki, a szczególnie teorii wychowania (resocjalizacyjnego)

- charakteryzuje współczesne paradygmaty w pedagogice (resocjalizacyjnej) i oddziaływania w opcji (np. humanistycznej czy behawiorystycznej),

- rozumie i wyjaśnia strukturę oraz dynamikę procesu wychowania (resocjaliacyjnego), nauczania (resocjalizujacego) oraz wykorzystuje teorie wyjaśniające ten proces,

- rozumie i wyjaśnia relacje pomiędzy elementami rzeczywistości wychowawczej, w resocjalizacji

- charakteryzuje metody, zasady i strategie wychowania (resocjalizujacego)

W zakresie umiejętności:

- stosuje pojęcia z zakresu pedagogiki specjalnej-resocjalizacyjnej, a szczególnie teorii wychowania (resocjalizujacego) do projektowania sytuacji wychowawczych-opiekuńczych-terapeutycznych.

- projektuje oddziaływania w resocjalizacyjne w opcji (np. humanistycznej czy behawiorystycznej),

- potrafi ocenić przydatność metod, procedur, technik i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych-opiekuńczych oraz terapeutycznych,

- stosuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań wychowawcy i nauczyciela, w placówce resocjalizacyjnej

- dokonuje pomiaru efektywności i ewaluacji oddziaływań wychowawczych-opiekunczych-terapeutycznych

W zakresie kompetencji społecznych:

- utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej,

- rzetelnie przygotowuje się do swojej pracy oraz projektuje i wykonuje działania pedagogiczne,

- utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych,

Cele dla części teoria nauczania

– student w zakresie wiedzy

- zna, rozumie i stosuje pojęcia z zakresu teorii nauczania resocjalizacyjnego oraz ortodydaktyki

- rozumie i wyjaśnia strukturę oraz dynamikę procesu nauczania (resocjalizujacego) oraz wykorzystuje teorie wyjaśniające te procesy,

- potrafi ocenić przydatność metod, procedur, technik i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych i ortodydaktycznych w resocjalzacji,

Umiejętności

- wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki (ortodydaktyki) w celu projektowania oraz realizowania okreslonych strategii z zastosowaniem zindywidualizowanych metod oddziaływania resocjalizacyjnego,

- zna reguły i procedury projektowania i realizacji sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w resocjalizacji,

- stosuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań wychowawcy i nauczyciela w placówce resocjalizacyjnej,

- różnicuje oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze ze względu na cechy adresatów oddziaływań, system, typ, rodzaj placówki o charakterze resocjalizacyjnym

-dokonuje pomiaru efektywności i ewaluacji zaobserwowanych oraz własnych metod pracy oraz funkcjonowania instytucji

Kompetencje społeczne

-charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;

- analizuje i dokonuje ewaluacji własnych działań pedagogicznych i wskazuje obszary wymagające modyfikacji, potrafi wdrażać działania innowacyjne,

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki działań pedagogicznych,

- ma świadomość społecznej roli nauczyciela i rozumie potrzebę oddziaływania własnym przykładem oraz stanowi wsparcie dla uczestników procesu nauczania i wychowania,

- dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych).

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (frekwencja), znajomość i posługiwanie się literaturą obowiązkową, umiejętność rozwiązania problemów i zadań z zakresu treści przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)