Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-ETW-OGz Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka współczesności
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku Praca socjalna. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do zagadnień moralnych najważniejszych z punktu widzenia pracy socjalnej (równość, emancypacja, globalizacja, wykluczenie społeczne). Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu i troski. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące klasy i płci.

Pełny opis:

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku Praca socjalna. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znali główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do zagadnień moralnych najważniejszych z punktu widzenia pracy socjalnej (równość, emancypacja, globalizacja, wykluczenie społeczne). Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu i troski. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące klasy i płci. Treści nauczania obejmują następujące zagadnienia: etyka obowiązku; zasada użyteczności; teorie sprawiedliwości Johna Rawlsa, Amartyi Sena, Marthy Nussbaum i Roberta Nozicka; feministyczna etyka troski, zagadnienie ideologii; etyka globalizacji.

Literatura:

Podręczniki: H. Brighouse, „Sprawiedliwość”, „Przewodnik po etyce”, red. P. Singer; Teksty źródłowe: I. Kant, „Co to jest Oświecenie”; J. S. Mill „Utylitaryzm”; H. Bradley, „Płeć” (fragmenty); P. Singer, „Etyka globalizacji” (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Student(ka) będzie:

w sferze wiedzy

- znać główne historyczne i współczesne stanowiska, kierunki i systemy etyczne.

- znać normy i reguły działań istotnych dla pracy socjalnej wynikające z etycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w społeczeństwie

- znać kwestie etyczne mające wpływ na strukturę i rozwój pracy socjalnej oraz ich ewolucji

w sferze umiejętności

- posługiwać się zasadami i normami etyki w projektowaniu oraz realizacji form pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia

- aktywnie uczestniczyć we współczesnych dyskusjach z zakresu etyki oraz rozwijać poczucie moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nami uczestnictwo w życiu społecznym.

- prezentować publicznie swoje poglądy i opinie dotyczące problematyki społecznej, argumentować odwołując się do zasad etycznych

w sferze kompetencji społecznych

- być gotowy/a nawiązywać relacje pomocowe ze świadomością problematyki moralnej

- być świadomy/a dylematów etycznych towarzyszących pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz aktywności podczas zajęć. Egzamin pisemny weryfikuje wiedzę z zakresu współczesnych, kierunków i systemów etycznych, norm i reguł działań oraz kwestii etycznych istotnych dla pracy socjalnej czy mających wpływ na jej strukturę i rozwój. Poddaje on również ocenie umiejętności dotyczące zastosowania zasad i norm moralnych w projektowaniu oraz realizacji form pomocy, polityk, projektów, programów adresowanych do osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia. Aktywność merytoryczna podczas zajęć, realizowana w ramach dyskusji dotyczących lektur obligatoryjnych i wybranych zagadnień, sprawdza świadomość współczesnych problemów, dylematów i sporów moralnych, szczególnie w tym zakresie w jakim dotyczą one pracy socjalnej oraz gotowości do nawiązywania relacji pomocowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.