Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywna integracja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-AISd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aktywna integracja społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych

Identyfikowanie i nazywanie współczesnych problemów społecznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie stworzenie podstaw do zrozumienia i stosowania rozmaitych strategii i procedur, metod i technik mających na celu aktywną integrację społeczną dzieci i młodzieży z grup ryzyka, osób starych oraz imigrantów.

Zadanie to będzie realizowane przez przedstawienie współczesnych nurtów i innowacyjnych podejść oraz kreatywnych form funkcjonowania różnych grup odbiorców usług animatorów społecznych i osób aktywnych w społeczności lokalnej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

- przedstawić wiedzę dotyczącą rozmaitych strategii i procedur, metod i technik mających na celu aktywną integrację społeczną dzieci i młodzieży z grup ryzyka, osób starych oraz imigrantów;

- zapoznać studenta ze współczesnymi nurtami i innowacyjnymi podejściami oraz kreatywnymi formami w aktywizowaniu różnych grup i społeczności;

- dać możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce (formy warsztatowe).

W części „Praca z dziećmi i młodzieżą” przedstawiona będzie m.in. istota metodyki pracy z jednostką i z grupą, funkcje i cele metodyki oraz ujęcie metodyki w systemie nauk o wychowaniu i profilaktyce.

Ponadto studenci – podczas ćwiczeń praktycznych – zdobędą umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka.

W części Praca z osobami starymi przedstawione będzie m.in. diagnozowanie potrzeb, sytuacji, problemów ludzi starych z uwzględnieniem przeglądu badań i propozycji metodycznych.

Warsztaty, praca w grupach i dyskusje na zajęciach prowadzić będą nie tylko do lepszego zrozumienia problemów ludzi starych, ale dostarczą również przykładów dobrych praktyk.

Celem modułu Praca z imigrantami jest zapoznanie słuchaczy z problemami imigrantów, przedstawienie specyfiki pracy z nimi oraz praktyczne przećwiczenie sposobów takiej współpracy. Szczególny nacisk jest kładziony na ten ostatni aspekt, dlatego duże znaczenie dla zajęć będę miały spotkania z praktykami na co dzień pracującymi z imigrantami.

Literatura:

Fibiger J., Swego nie znacie… czyli Polska oczami obcokrajowców Warszawa, 2010.

Florczak A., Uchodźcy w Polsce: między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń 2003.

Grzymała – Moszczyńska H., E. Nowicka, Goście i gospodarze: problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Kraków 1998.

Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Interart, Warszawa 1995.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010.

Młodość i starość. Integracja pokoleń. Red. B. Bugajska Zapol, Szczecin 2010.

Prawda umierania i tajemnica śmierci, Red. M. Górecki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

Przystanek Polska: analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Red. J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski, Warszawa 2007.

Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych. Red. M. Racław, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000.

Szatur-Jaworska B. (red.), Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.

Zagrożona młodość, Innowacyjne formy interwencji społecznej. Red. E. Bielecka (Pedagogika Społeczna 2010/2), Pedagogium, Warszawa 2010.

Można ograniczyć do 2-3 z każdego modułu

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

Wiedza

1. Definiować i usystematyzować podstawowe pojęcia z zakresu strategii i procedur, metod i technik mających na celu aktywną integrację społeczną dzieci i młodzieży z grup ryzyka, osób starych oraz imigrantów;

2. Wskazać główne problemy społeczne dzieci i młodzieży, ludzi starych i imigrantów oraz wymienić formy pomocy;

3. Określić kryteria prawidłowo prowadzonej aktywnej integracji społecznej z punktu widzenia założeń diagnostycznych i metodycznych.

Umiejętności

1. Przedstawić, porównać, dokonać krytycznej oceny innowacyjnych i kreatywnych podejść w pracy z różnymi grupami odbiorców usług animatorów społecznych – dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, osobami starymi oraz imigrantami;

2. Wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwiązywania problemów i rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy i działalności na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka, osób starych oraz imigrantów.

3. Dokonać ewaluacji zaobserwowanych oraz własnych metod pracy.

Kompetencje społeczne

1. Postępować zgodnie z zasadami etyki wychowawcy – animatora społecznego;

2. Dokonywać oceny i wyboru oddziaływań naprawczych z punktu widzenia potrzeb i możliwości odbiorców usług animatora społecznego;

3. Prawidłowo identyfikować potrzeby jednostek i grup doświadczających problemów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Ocena przygotowanych prezentacji/projektów

Konwersatorium = 30 godzin

Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć

1 ½ godz. tyg. = 90 godzin

Przygotowanie prezentacji (w ramach referatu)/projektu (wywiadu z osoba zaangażowaną w aktywną integrację społeczną) = 40 godz.

Razem ok. = 160 godz.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)