Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Centrum Analiz Kryminologicznych - warsztat badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-CAKd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Centrum Analiz Kryminologicznych - warsztat badawczy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Fakultet dedykowany studentom kierunku ‘Kryminologia’, preferowany II rok studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat przeznaczony jest dla studentów kryminologii zainteresowanych realizacją badań z zakresu kryminologii i/lub polityki kryminalnej. Szczególny nacisk położony zostanie na empiryczną analizę współczesnych problemów przestępczości i reakcji na przestępczość w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Fakultet ma za zadanie poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań, realizacji badań kryminologicznych oraz analizy i opisu uzyskanych w toku badań rezultatów. Warsztat ma także wzmocnić wybrane kompetencje społeczne przydatne w pracy badawczej.

Pełny opis:

Fakultet przeznaczony jest dla studentów kryminologii zainteresowanych w sposób szczególny pracą badawczą, rozważających w przyszłości rozpoczęcie kariery badawczej lub akademickiej w obszarze kryminologii i/lub polityki kryminalnej. Podczas warsztatu szczególny nacisk położony zostanie na empiryczną analizę współczesnych problemów przestępczości i reakcji na przestępczość w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Fakultet ma za zadanie poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań (prawidłowego doboru narzędzia badawczego w kontekście problemu badawczego i weryfikacji hipotez badawczych), realizacji badań kryminologicznych – także w formie projektu zespołowego o charakterze interdyscyplinarnym oraz prawidłowej analizy i opisu uzyskanych w toku badań rezultatów. Warsztat ma także wzmocnić wybrane kompetencje społeczne przydatne w pracy badawczej.

Uczestnicy warsztatu rozwiną i udoskonalą umiejętność tworzenia narzędzi badawczych, użycia odpowiedniego oprogramowania oraz wykorzystania najnowszych technologii do przeprowadzenia badania kryminologicznego. Studenci dowiedzą się jak prawidłowo prezentować wyniki badań własnych, tworzyć abstrakty i pisać artykuły naukowe, z poszanowaniem zasad prawa autorskiego i standardów academic writing. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się także jakie kompetencje ma Wydziałowa Komisja ds. etyki badań naukowych – organ, który na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji pełni funkcję pomocowo-doradczą w sprawach związanych z realizacją badań w naukach społecznych, w tym badań kryminologicznych.

Udział w warsztacie pozwoli także wzmocnić kompetencje społeczne, takie jak umiejętność pracy grupie, definiowanie priorytetów podczas wykonywania zadań indywidualnych i zespołowych, efektywne zarządzanie czasem i odpowiedzialne oraz terminowe wywiązywanie się z indywidualnych obowiązków i zadań zespołowych.

W ramach fakultetu studenci będą analizować konkretne, bieżące problemy współczesnej przestępczości i reakcji na przestępczości np. przestępczość w dobie pandemii COVID-19, przemoc między bliskimi osobami, przestępstwa seksualne. Wybór konkretnego problemu do analizy będzie każdorazowo dokonywany przez zespół badawczy.

Nakład pracy studenta/tki:

- godziny zorganizowane – 30

- przygotowanie do zajęć – 10 godz.

- zaprojektowanie i realizacja projektu badawczego – 40 godz.

Razem: 80 godz.

Literatura:

Pozycje obowiązkowe i uzupełniające (szczegółowe wskazania Prowadząca przekaże studentom podczas kursu):

 A. Adriaenssen, L.aoli, S. Karstedt, J. Visschers, V. A. Greenfield, S. Pleysier, Public perceptions of the seriousness of crime: Weighing the harm and the wrong, European Journal of Criminology, vol 17, issue 2, 2020, s. 127-150;

 H. Copes, R. Tewksbury, S. Sandberg, Publishing Qualitative Research in Criminology and Criminal Justice Journals, Journal of Criminal Justice Education 2016, vol 27 No. 1, s. 121-139, doi: 10.1080/10511253.2015.1109131;

 C. Crowther-Dowey, P. Fussey, Researching Crime: Approaches, Methods and Application, Palgrave MacMillan 2013;

 W. Klaus, M. Szulecka, J. Włodarczyk-Madejska, D. Woźniakowska-Fajst, O etyce w badaniach kryminologicznych [w:] P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, s. 143-172;

 M. Kotowska, Wybrane problemy stosowania metod jakościowych w kryminologii na przykładzie badań nad karierami kryminalnymi członków zorganizowanych grup przestępczych, [w:] P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, s. 173-194;

 A. Liebling, Whose side are we on? Theory, Practice and Allegiances in Prisons Research, „The British Journal of Criminology”, 2001, t. 41, nr 3, https://doi.org/10.1093/bjc/41.3.472.;

 B. A. Mercan, Doing criminological research: Affective states versus emotional reactions, Theoretical Criminology, vol 24, issue 2, 2020, https://doi.org/10.1177%2F1362480618779399;

 R. Szczepanik, Prowadzenie badań naukowych w warunkach izolacji więziennej, [w:] I. B. Kuźma (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;

 R. Tewksbury , D. A. Dabney, H. Copes, The Prominence of Qualitative Research in Criminology and Criminal Justice Scholarship, Journal of Criminal Justice Education 2010, vol 21, No. 4, s. 391-411, doi: 10.1080/10511253.2010.516557;

 A. Walsh, L. Ellis, Sage Publications 2007 (rozdział “Measuring Crime and Criminal Behavior”, s. 26-52);

 D. Weisburd, A. R. Piquero, How Well Do Criminologists Explain Crime? Statistical Modeling in Published Studies, Crime and Justice, Vol. 37, No. 1 (2008), s. 453-502;

 P. Wiktorska, Eksperyment w badaniach kryminologicznych [w:] P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, s. 195- 207;

 P. Wiktorska, Ryzyko błędów w badaniach kryminologicznych, [w:] M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Warszawa 2020, s. 127-136;

 K. Witkowska-Rozpara, Sprawozdanie z seminarium naukowego Centrum Analiz Kryminologicznych pt. „Badania w zakładach karnych – szanse, wyzwania, perspektywy”, Biuletyn Kryminologiczny 2020/27, s. 135-143, http://e-bp.inp.pan.pl:8080/xmlui/handle/123456789/230;

 V. H. Woodward, M. E. Webb, O. H. Griffin III, H. Copes, The Current State of Criminological Research in the United States: An Examination of Research Methodologies in Criminology and Criminal Justice Journals, Journal of Criminal Justice Education, 2016, vol. 27 No. s. 3, 340-361, doi: 10.1080/10511253.2015.1131312.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka:

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie istotę nauk społecznych, w szczególności kryminologii i oraz polityki kryminalnej oraz kluczowe pojęcia i instytucje stosowane w pracach badawczych z tych obszarów

 zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy społecznych i politycznych reakcji na przestępczość jak również związane z nimi problemy

 zna i rozumie w pogłębionym stopniu interdyscyplinarny charakter metod badawczych stosowanych w kryminologii dla pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz reakcji na nią

 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz reguły publikowania tekstów naukowych

w sferze umiejętności:

 potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących pomiarów przestępczości oraz reakcji na nią

 potrafi zidentyfikować i zdiagnozować problem społeczny, a następnie zaprojektować, zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne poświęcone analizie tego problemu

 potrafi analizować statystyki przestępczości i inne źródła danych na temat przestępczości z uwzględnieniem problemu tzw. ciemnej liczby przestępstw i trudności związanych z porównywaniem danych

 potrafi komentować zjawiska społeczne w kontekście wyników badań kryminologicznych oraz przygotować analizę zebranych w badaniach rezultatów

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy do uwzględnienia w badaniach kryminologicznych różnorodnych uwarunkowań kulturowych i społecznych

 jest gotowy do rozpoznawania i przewidywania etycznych aspektów i dylematów w badaniach kryminologicznych

 jest gotowy do stałego uczenia się i doskonalenia posiadanego warsztatu badawczego w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w projektach zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, złożenie projektu końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)