Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gestalt. Wstęp do teorii i praktyk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-GWTd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gestalt. Wstęp do teorii i praktyk
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do teorii i praktyki pomocy psychologicznej, pracy socjalnej i edukacji holistycznej w podejściu Gestalt.

Pełny opis:

Przedmiot zawiera treści stanowiące wstęp do teorii i praktyki podejścia Gestalt. Uwzględnia takie zagadnienia jak: filozoficzne źródła inspiracji dla podejścia Gestalt i jego krótką historię, wprowadzenie do źródeł i głównych kierunków rozwoju psychoterapii Gestalt, teoretyczne komponenty podejścia Gestalt, natura ludzkich problemów w psychoterapii Gestalt, świadomość spostrzeganie i uważność, narzędzia pracy w podejściu Gestalt – kontakt, relacja, dialog, procesy samoregulacji

Literatura:

1. Chu V., Psychoterapia Gestalt. Wykład podstawowy. Kanon, Łódź 1994;

2. Ciało i charakter. Diagnoza i strategie w psychoterapii somatyczno-charakterologicznej. (red.) J.Santorski, Warszawa 1995,

3. Clarkson P., Mackewen J., Twórcy psychoterapii. Fritz Perls. GWP 2008

4. Enright J., Terapia i poradnictwo bez oporów. W: Nowe strategie i techniki pomocy psychologicznej. PTHP, Warszawa 1984.

5. Ginger S., Gestalt – Sztuka kontaktu. Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2004;

6. Houston G., Gestalt. Terapia krótkoterminowa. GWP, Gdańsk 2006;

7. Kepner I.J., Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1991;

8. Mellibruda, J., Teoria i praktyka terapii Gestalt, IPZ, PTP, 2009

9. Passons W. R., Zastosowanie terapii Gestalt w poradnictwie. PTP, Warszawa 1986;

10. Perls, F., Terapia Gestalt, PWN, 2019

11. Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu, (red) Francesetti, G., Gecele M., Roubal J., Gdańsk, 2016

12. Sills Ch., Fish S., Lapworth P., Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. ITZ, Warszawa 1999.

13. Yontef G. M., Dialog w terapii Gestalt, Rezonans i dialog nr 1, red. Jacek Santorski, J. Santorski & Co.

14. Zinker J., Twórczy proces w terapii Gestalt. Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa 1991.

15. Żłobicki W. Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby, Impuls, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę dotyczącą źródeł i korzeni Gestalt.

Student zna podstawowe założenia podejścia Gestalt.

Student zna znaczenia podstawowych pojęć i technik stosowanych w pracy z człowiekiem w podejściu Gestalt.

Umiejętności:

Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu podejścia Gestalt

Student potrafi zastosować wiedzę uzyskana w trakcie zajęć do lepszego rozumienia siebie i otaczającego go świata.

Kompetencje społeczne:

Student posiada otwartość na nową wiedzę w dziedzinie problematyki pomocowej

Student wykazuje chęci do poszerzania swojej ciekawości w obszarze pomocy drugiemu człowiekowi..

Student ma świadomość kwestii etycznych w trakcie nawiązywania relacji interpersonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny liczba punktów / udział w ocenie końcowej

Obecność na zajęciach 25

Aktywny udział w zajęciach 25

Przygotowanie prezentacji na zajęcia. 50

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)