Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-IKPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student zaliczył przedmioty „Praca socjalna –umiejętności i procesy”.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada realizację treści dotyczących problematyki interwencji kryzysowej jako jednej ze stosowanych w pracy socjalnej form pomocy osobom doświadczających różnych typów kryzysów (sytuacyjnych, rozwojowych, chronicznych)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej teorii kryzysu oraz interwencji kryzysowej oraz poznanie podstawowych wiadomości odnoszących się do istoty, właściwości i przejawów kryzysu . W trakcie realizacji przedmiotu poruszane także zagadnienia dotyczące założeń i cech interwencji kryzysowej oraz wskazanie na jej specyfikę w obszarze pracy socjalnej. Realizacja przedmiotu ma również na celu rozwiniecie umiejętności studentów niezbędnych na poszczególnych etapach interwencji kryzysowej, umiejętność wyboru najbardziej optymalnego modelu interwencji kryzysowej oraz zapoznanie ich z najczęstszymi formami i obszarami kryzysów w pracy socjalnej.

Literatura:

1. Badura-Madej W. : Kryzysy i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , 2004. - S. 474-489

2. Badura-Madej W, Dobrzańska-Mesterhazy A. : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000

3. Greenstone J.L., Leviton S.C. Interwencja kryzysowa, GWP, Gdańsk 2004

4. James, R.K., Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, PARPA, Warszawa 2006,

5. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 146-175

6. Lipczyński A. : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007

7. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Interart, Warszawa 1996

8. Brammer L.M., Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, Studium pomocy psychologicznej, Fundacja IPN, 1984

9. Sutton. C. Psychologia dla pracowników socjalnych, GWP, 2004

10. Ackerman R., J.,Pickering S., E., Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, Warszawa 2004.

11. Badura-Madej W., Dobrzyńska –Masterhazy, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000.

12. Herman J., L., Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2007.

13. Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Student

w sferze wiedzy:

- charakteryzuje specyfikę, przedmiot i terminologię interwencji kryzysowej

- dysponuje wiedzą o typach kryzysu i konsekwencjach doświadczania ich przez człowieka

- objaśnia zagadnienia związane z rozumieniem istoty interwencji kryzysowej w pracy socjalnej

- wskazuje zasady konstruowania planu pomocy, podejmowania skutecznej interwencji w systemach rodzinnych

w sferze w sferze umiejętności:

- implementuje wiedzę teoretyczną do pracy z jednostką lub rodziną doświadczającą kryzysu

- diagnozuje sytuacje kryzysową

- dobiera odpowiednie strategie pomagania do specyficznych problemów

- proponuje procedury interwencyjne

- projektuje proces interwencji kryzysowej

- rozstrzyga dylematy etyczne pojawiające się w planowanych i podejmowanych działaniach

w sferze kompetencji społecznych:

- wykazuje dbałość o standardy profesjonalizmu i etyki podczas prowadzenia interwencji kryzysowej

- posiada otwartość na nową wiedzę

- wykazuje chęci do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych w obszarze interwencji kryzysowej

- jest zdolny do nawiązywania relacji pomocowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

• obecność na zajęciach;

• aktywne uczestniczenie w zajęciach;

• przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć metodą warsztatową

• napisanie eseju

• końcowe kolokwium zaliczające

Metody oceniania:

(1) ocena przygotowania i poprowadzenia zajęć metodą warsztatową

(2) esej

(3) kolokwium zaliczające – pisemne na podstawie podanej literatury – czas pisania 60 minut

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Łuczyńska
Prowadzący grup: Marta Łuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

warsztaty (3, 4 spotkania), termin warsztatów zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu ze studentami, które odbedzie się na początku semestru letniego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)