Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika art. 42 kkw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-K42d
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klinika art. 42 kkw
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wskazane zaliczenie przedmiotu kryminologia albo prawa karnego wykonawczego albo psychologii sądowej.


Student powinien mieć wiedzę o polskim systemie penitencjarnym (cel wykonania kary pozbawienia wolności i kodeksowe środki realizacji tego celu, między innymi: typy zakładów karnych, systemy odbywanej kary, zasady wykonania kary).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

„Uniwersytecka Klinika art. 42 Kkw” (Klinika 42) działa przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. To więcej niż zajęcia akademickie. To zajęcia kliniczne, podczas których studenci nabywają specjalistyczną wiedzę o prawach i wolnościach człowieka, zasadach wykonania kary pozbawienia wolności oraz więziennictwie, a także uczą się korzystać z tej wiedzy badając indywidualne problemy prawne zgłaszane przez skazanych lub ich bliskich i pomagają je rozwiązać. Uczą się jak rozmawiać z klientami Kliniki 42 i przedstawicielami Służby Więziennej (SW), jak przygotowywać opinie prawne, wnioski i interwencje do właściwych organów.

Pełny opis:

Cel przedmiotu wiąże się z misją „Kliniki art. 42 kkw”, którą jest promowanie standardów praw i wolności człowieka oraz wzmacnianie ochrony osób pozbawionych wolności, m.in. przez zwiększenie ich dostępu do pomocy prawnej i społecznej

Celem zajęć klinicznych jest kształcenie studentów, promowanie standardów praw i wolności człowieka oraz pomoc prawna lub obywatelska świadczona więźniom. Dzięki bezpośredniej pracy studentów z „klientami” - więźniami, studenci uczą się konkretnych sposobów pomocy, zwłaszcza przez zapewnienie im informacji lub porady prawnej, a także bezpośrednio reprezentując ich przed różnymi podmiotami. Dzięki temu studenci przyczyniają się do zwiększenia dostępu do informacji prawnej, dostępu do instytucji i organizacji, wzmacniając ich pozycję przed organami postępowania wykonawczego. Wielu skazanych pisze o potrzebie wsparcia w ich staraniach o przerwę w karze lub warunkowe zwolnienie lub o problemach rodzinnych i lokalowych. Po wstępnej selekcji spraw, studenci z pomocą opiekuna Kliniki decydują o podjęciu sprawy. Każdy student zajmuje się własną sprawą poprzez:

- badanie dokumentacji,

- przygotowywanie korespondencji z więźniem lub innymi podmiotami,

- rozmowę z zainteresowanymi podmiotami (więźniem, władzami),

- zapoznanie się z odpowiednią regulacja prawną i literaturą,

- przygotowywanie projektu pisma, porady lub opinii prawnej lub reprezentowanie więźnia przez organami władzy zgodnie z art. 42 k.k.w

Klinika 42 działa od 2007 r. ma ugruntowany warsztat pracy, coroczne grupy studentów, bogaty, interdyscyplinarny dorobek naukowy i dydaktyczny. Dzięki bezpośredniej pracy studentów z „klientami” – więźniami, studenci uczą się konkretnej pomocy skazanym, zwłaszcza, zwiększając ich dostęp do informacji prawnej, dostęp do instytucji i organizacji, wzmacniając ich pozycję przed organami postępowania wykonawczego.

Obejmuje tematykę, która leży w zainteresowaniu prawa, w szczególności prawa karnego wykonawczego, kryminologii oraz psychologii. Klinika 42 ma unikalny charakter, gdyż łączy interdyscyplinarne podejście do problemów klientów badanych przez studentów.

Literatura:

1. Hołda J., Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Zakamycze 2004

2. Postulski K., Kodeks Karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2017

3. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003

4. Marek A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2003

5. Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000

Efekty uczenia się:

Studenci

1. Znają i opisują instytucję więzienia oraz mają rozszerzoną wiedzę na temat instytucji prawnych i faktów społecznych i psychologicznych w sytuacji uwięzienia.

2. Identyfikują i wymieniają prawa i wolności człowieka dotyczące wykonania kary pozbawienia wolności oraz międzynarodowe standardy postępowania z więźniami.

3. Mają wiedzę o przestępcach-więźniach, poznają mechanizmy ich działania, sposoby racjonalizacji i adaptacji do zastanej rzeczywistości.

4. Rozróżniają interesy i wartości, które kolidują ze sobą w związku z wykonaniem kary pozbawienia wolności.

5. Potrafią wykorzystać wiedzę z zakresu kryminalistyki i fenomenologii przestępczości w pracy asystenta sędziego lub prokuratora, w pracy policjanta, detektywa, obrońcy praw człowieka, w szczególności umieją zdiagnozować problem zgłoszony przez „klientów” kliniki (więźniów) i rozwiązać go.

6. Wybierają i badają sprawy konkretnych klientów (potrafią dokonać ustaleń faktycznych, weryfikować informacje, prowadzić rozmowę ukierunkowaną).

7. Argumentują wybrane przez siebie stanowisko, także przed organami postępowania wykonawczego

8. Potrafią merytorycznie ocenić program/strategię postępowania z więźniami przez administracje więzienne.

9. Potrafią zespołowo opracowywać strategie i plany pracy z indywidualnymi przypadkami – „klientami” wymiaru sprawiedliwości karnej, w szczególności skazanymi na bezwzględne kary pozbawienia wolności.

6 = 180 godzin

100 godzin kontaktowych:

• 60 godzin seminaryjnych

• 40 godzin konsultacyjnych

80 godziny pracy samodzielnej studenta:

• 30 godzin zapoznawanie się z literaturą przedmiotu, materiałami z dorobku kliniki

• 35 godzin rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów, badanie spraw indywidualnych

• 15 godzin opracowywanie projektów opinii, stanowisk dla organów postępowania wykonawczego i reprezentowanie klientów przed tymi organami

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżąca ocena przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności - studenci będą oceniani na podstawie realizacji kontraktu udziału w Klinice 2. Ocena sposobu i liczby rozwiązanych problemów

3. ocena opracowanych przez studentów spraw indywidualnych – prowadzenia dokumentacji, dokonanych ustaleń, przedstawianej argumentacji

4. ocena inne formy aktywności podjętej przez studenta w ramach kliniki (udział w organizowaniu konferencji, napisanie artykułu nt. kliniki)

Przedmiot jest realizowany poprzez konwersatoria, podczas których studenci zapoznają się z tematami Kliniki 42, jej dorobkiem, listami więźniów. W seminariach uczestniczą też eksperci z dziedzin objętych zainteresowaniem Kliniki 42. Przedmiot jest też realizowany poprzez pisemne opracowanie rozwiązania konkretnego problemu, z którym skazany zwrócił się do Kliniki 42, opracowanie projektu porady lub opinii prawnej, poradnika dla więźniów i ich najbliższych. Praca indywidualna jest nadzorowana przez opiekuna kliniki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niełaczna
Prowadzący grup: Maria Niełaczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)