Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryzys, depresja i zmiana społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-KDZSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryzys, depresja i zmiana społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość języku angielskiego jest obowiązkowa: większość omawianych lektur napisana jest w języku angielskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka zajęć koncentruje się wokół pytań: W jakim stopniu kryzysy i depresje ilustrują sposób, w jaki obecnie manifestuje się zmiana społeczna? Jaki jest związek między niepowodzeniami i kryzysami na poziomie globalnym a epizodami depresji na poziomie indywidualnym? Jakie są cechy współczesnych kryzysów? W jaki sposób różne rodzaje depresji są uzależnione od tego, co można określić jako krytyczne punkty zwrotne w reżimach gospodarczych i politycznych – takich jak neoliberalizm?

Pełny opis:

Zajęcia stawiają intrygujące i istotne pytania: W jakim stopniu kryzysy i depresje ilustrują sposób, w jaki obecnie manifestuje się zmiana społeczna? Jaki jest związek między niepowodzeniami i kryzysami na poziomie globalnym a epizodami depresji na poziomie indywidualnym? Jakie są cechy współczesnych kryzysów? W jaki sposób różne rodzaje depresji są uzależnione od tego, co można określić jako krytyczne punkty zwrotne w reżimach gospodarczych i politycznych – takich jak neoliberalizm?

Zajęcia pozwalają zrozumieć, że depresja jako zjawisko społeczne wykracza poza epizody zaburzeń nastroju i kliniczny smutek. Ale wiąże się to również z reakcjami i mobilizacją wokół rozprzestrzeniania się depresji (literatura artystyczna itp.), występowaniem kryzysów wyobrażeniowych, kapitalistycznego kryzysu przyszłości, niepokoju politycznego, żalu i niepokoju ekologicznego, społecznego znaczenia i publicznego postrzegania depresji, konsumpcji anty-depresantów.

Nakład pracy studenta/tki:

- godziny zorganizowane – 30

- przygotowanie do zajęć – 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

Razem: 80 godz.

Literatura:

Sara Ahmed. 2010. The Promise of Happiness. Duke University Press.

Lauren Berlant. 2011. “Depressive Realism: An Interview with Lauren Berlant.” (Earl McCabe) and Cruel Optimism

Ann Cvetkovich. 2012. Depression: A Public Feeling. Duke University Press.

Mark Fisher. 2009. Capitalist Realism: Is There No Alternative? ZerO Books.

Mikkel Krause Frantzen. 2019. Going Nowhere, Slow: The Aesthetics and Politics of Depression. ZerO Books.

Mikkel Krause Frantzen. 2019. „A Future with No Future: Depression, the Left, and the Politics of Mental Health.” Los Angeles Review of Books.

Max Haiven. 2014. Crises of Imagination, Crises of Power Capitalism, Creativity and the Commons. Zed Books.

Linsey McGoey. 2010. “Profitable Failure: Antidepressant Drugs and the Triumph of Flawed Experiments.” Hist Human Sci 23 (1): 58-78.

Natalie Osborne. 2019. “For Still Possible Cities: A Politics of Failure for the Politically Depressed.” 50 (2): 145-54.

Mario Luis Small. 2017. Someone To Talk To. Oxford University Press.

Adriano A. Tedded. 2022. Marginalisation and Utopia in Paul Auster, Jim Jarmusch and Tom Waits: The Other America. Routledge

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

ma orientację we współczesnym życiu intelektualnym i kulturalnym w Polsce i w wybranych rejonach świata

ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnej i grupowej

w sferze umiejętności:

posiłkując się wiedzą z zakresu socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją społeczną, potrafi krytycznie dobierać dane i metody analiz oraz formułować wnioski

posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy z dziedziny socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją; potrafi krytycznie oceniać jej przydatność i skuteczność

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji

aktywność podczas ćwiczeń

przygotowanie 3 refleksji/reakcji dotyczących lektur oraz ich prezentacja i interpretacja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Mica
Prowadzący grup: Adriana Mica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka zajęć koncentruje się wokół pytań: W jakim stopniu kryzysy i depresje ilustrują sposób, w jaki obecnie manifestuje się zmiana społeczna? Jaki jest związek między niepowodzeniami i kryzysami na poziomie globalnym a epizodami depresji na poziomie indywidualnym? Jakie są cechy współczesnych kryzysów? W jaki sposób różne rodzaje depresji są uzależnione od tego, co można określić jako krytyczne punkty zwrotne w reżimach gospodarczych i politycznych – takich jak neoliberalizm?

Pełny opis:

Zajęcia stawiają intrygujące i istotne pytania: W jakim stopniu kryzysy i depresje ilustrują sposób, w jaki obecnie manifestuje się zmiana społeczna? Jaki jest związek między niepowodzeniami i kryzysami na poziomie globalnym a epizodami depresji na poziomie indywidualnym? Jakie są cechy współczesnych kryzysów? W jaki sposób różne rodzaje depresji są uzależnione od tego, co można określić jako krytyczne punkty zwrotne w reżimach gospodarczych i politycznych – takich jak neoliberalizm?

Zajęcia pozwalają zrozumieć, że depresja jako zjawisko społeczne wykracza poza epizody zaburzeń nastroju i kliniczny smutek. Ale wiąże się to również z reakcjami i mobilizacją wokół rozprzestrzeniania się depresji (literatura artystyczna itp.), występowaniem kryzysów wyobrażeniowych, kapitalistycznego kryzysu przyszłości, niepokoju politycznego, żalu i niepokoju ekologicznego, społecznego znaczenia i publicznego postrzegania depresji, konsumpcji anty-depresantów.

Nakład pracy studenta/tki:

- godziny zorganizowane – 30

- przygotowanie do zajęć – 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

Razem: 80 godz.

Literatura:

Sara Ahmed. 2010. The Promise of Happiness. Duke University Press.

Lauren Berlant. 2011. “Depressive Realism: An Interview with Lauren Berlant.” (Earl McCabe) and Cruel Optimism

Ann Cvetkovich. 2012. Depression: A Public Feeling. Duke University Press.

Mark Fisher. 2009. Capitalist Realism: Is There No Alternative? ZerO Books.

Mikkel Krause Frantzen. 2019. Going Nowhere, Slow: The Aesthetics and Politics of Depression. ZerO Books.

Mikkel Krause Frantzen. 2019. „A Future with No Future: Depression, the Left, and the Politics of Mental Health.” Los Angeles Review of Books.

Max Haiven. 2014. Crises of Imagination, Crises of Power Capitalism, Creativity and the Commons. Zed Books.

Linsey McGoey. 2010. “Profitable Failure: Antidepressant Drugs and the Triumph of Flawed Experiments.” Hist Human Sci 23 (1): 58-78.

Natalie Osborne. 2019. “For Still Possible Cities: A Politics of Failure for the Politically Depressed.” 50 (2): 145-54.

Mario Luis Small. 2017. Someone To Talk To. Oxford University Press.

Adriano A. Tedded. 2022. Marginalisation and Utopia in Paul Auster, Jim Jarmusch and Tom Waits: The Other America. Routledge

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)