Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminolog w pracy - zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-KWPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminolog w pracy - zagadnienia wybrane
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia skierowane są do studentów wszystkich kierunków i specjalizacji obowiązujących w IPSiR UW, przy czym ze względu na tematykę szczególnie predestynowani wydają się studenci kierunku kryminologicznego oraz studenci zainteresowani kryminologią, uczęszczający na specjalizację prawno-kryminologicznej funkcjonującej w ramach kierunku: profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zdobędą informację na temat możliwości wykorzystania, zdobytej podczas studiów, wiedzy teoretycznej – w przyszłej pracy zawodowej. W toku konwersatorium przedstawione zostaną charakterystyki placówek i instytucji, w których będą mogli podjąć zatrudnienie. Zagadnienia szczegółowe pracy w tych placówkach i instytucjach prezentować będą specjaliści – praktycy.

Pełny opis:

Przedstawimy studentom sposoby aplikacji wiedzy teoretycznej z dotychczasowych studiów kryminologii oraz resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Zaprosimy specjalistów do prezentacji sposobów radzenia sobie w praktyce z problemami ich „klientów”. Studenci przygotowują, pod ‘wodzą’ tutora, w semestrze po dwa jednoarkuszowe raporty/ eseje na zadany indywidualnie temat (np. ochrony szkoły przed dilerami negocjowania z władzami samorządowymi rozwiązania problemów (np. oświetlenie ulic; instalowanie urządzeń chroniących przed włamywaczami; współpracy z radą dzielnicy). W trakcie zajęć student będzie miał możliwość poznać charakterystykę pracy absolwenta kryminologii, resocjalizacji, pracy socjalnej zatrudnionego w szkole, w zakładzie karnym, ośrodku opiekuńczo-wychowawczym, zakładzie poprawczym, pełniącego służbę jako kurator sądowy a nawet pracującego w korporacji. Praktycy przybliżą studentom sposoby /techniki wykorzystania w pracy zawodowej koncepcji teoretycznych poznanych w okresie studiów. Studentom zostaną zaprezentowane ‘tajniki’ pełnienia danej służby, jej najciekawsze strony, zagrożenia i satysfakcję ze służby. Studenci przygotują po jednym wywiadzie / rozmowie z praktykiem—prezentację z dyskusją. Studenci ‘pomęczą dziennikarza miejskiego, śledczego, społecznego o scharakteryzowanie wspólnie ustalonego z leiter’em /prowadzącym zalet i wad mieszkania na danym osiedlu. Jeden wywiad z bezdomnym / psychologiem dziecięcym. Studenci poznają szczegóły pracy zawodowej praktyków kryminologii oraz metody jakimi pracują na co dzień na przykładzie konkretnych przypadków. Student pogłębi swoją wiedzą z zakresu suicydologii - współcześnie samobójstwa to jeden z istotnych problemów związanych z kondycją psychiczną społeczeństwa. Podczas uczestnictwa w zajęciach studenci będą mieli okazję przeanalizować najgłośniejsze afery gospodarcze ostatnich lat i zdobyć wiedzę dotyczącą przestępczości „białych kołnierzyków”. Przedmiot łączy w sobie elementy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, penitencjarystyki, kryminologii, pedagogiki oraz prawa rodzinnego i karnego. Interdyscyplinarność przedmiotu oraz analizowanie problemów z perspektywy praktyka nie tylko w sposób dokładny i obiektywny ukaże realia pracy w danym zawodzie, ale przede wszystkim pomoże podjąć decyzję niezdecydowanym studentom sprecyzować swoją przyszłą ścieżkę kariery.

Literatura:

1. Shapiro P.S., Thinking about White Collar Crime: Matters of Conceptualization and Research, National Institute of Justice, 1980.

2. Sutherland E.H., White Collar Crime. New York: Dryden, 1949.

3. G. Garbarczyk, Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Toruń 2002.

4. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, 2017

5. W. Jaroch, Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, KKiPK WPiA UWM, 2014

6. P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym: analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, KKiPK WPiA UWM, 2013

7. J. Wójcik, Oszustwa finansowe: zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, JWW, Warszawa, 2008

8. P. Masiukiewicz, Piramidy finansowe: teoria, regulacje, praktyka, 1. PWN SA, Warszawa, 2015.

9. Durkheim E., Samobójstwo, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

10. Gmitrowicz A., Makara – Studzińska M., Młodożeniec A., Ryzyko samobójstwa u młodzieży, PZWL, Warszawa 2015

11. Koszewska I., Profilaktyka depresji i samobójstw w Polsce w latach 2009-2016 z perspektywy trzeciego sektora, Suicydologia t. VIII, 2016

12. Ury W., Odchodząc od nie, PWE, Warszawa 2016

Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawanie się, PWE, Warszawa 2016

13. Chojnacka M., Poklek R., Negocjacje policyjne i więzienne, Difin S.A, Warszawa 2017

14. Bałandynowicz, A.: Probacja: resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa, 2011

15. D.Wójcik ( red. naukowa): „Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki”, Wyd.Naukowe SCHOLAR, 2010.

16. Konopczyński, M.: Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa, 2009.

17. Kwadrans, Ł.: Metody pracy wychowawczo resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2019

18. Kozaczuk F.: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2009

19. Skafiriak B.: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2007.

20. Stanik J.M., Urban B. Resocjalizacja, t.1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć:

1. Student potrafi wymienić i scharakteryzować potencjalne miejsca pracy absolwenta kryminologii i resocjalizacji.

2. Student zna teoretyczne i prawne podstawy pracy kuratora sądowego, wychowawcy w placówkach penitencjarnych, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, zakładach poprawczych.

3. Student potrafi wskazać sposoby wykorzystania w pracy zawodowej kryminologa koncepcji teoretycznych poznanych w okresie studiów.

4. Student zna metody pracy kuratora sądowego, wychowawcy działu penitencjarnego oraz wychowawcy ośrodka opiekuńczo-wychowawczego

5. Student wie gdzie szukać w rozwiązań w razie sytuacji mogących prowadzić do incydentów nadzwyczajnych.

6. Student zdobywa wiedzę na temat prowadzonej resocjalizacji w placówce penitencjarnej oraz zna i poprawnie posługuję się terminologią z zakresu readaptacji społecznej skazanych.

7. Student umie nazwać i określić potrzeby związane z kondycją psychiczną społeczeństwa i zapobieganiem samobójstwom.

8. Student posługuje się terminologią suicydologii i jej zastosowaniem.

9. Student zna zasady negocjacji stosowanej w więziennictwie i policji. Potrafi wymienić rodzaje komunikacji niezbędnej w działaniach interwencyjnych i profilaktycznych.

10. Student potrafi określić zastosowanie mediacji karnej i rodzinnej.

11. Umiejętnie stosuje terminologię związaną z dzieckiem w prawie karnym i w kryminologii. Umie rozpoznać problemy w obszarze pomocy dzieciom i młodzieży.

12. Definiuje koncepcję przestępczości „białych kołnierzyków”.

13. Prezentuje koncepcje teoretyczne dotyczące przestępczości gospodarczej.

14. Zna i opisuje charakterystykę poszczególnych rodzajów przestępstw gospodarczych.

15. Klasyfikuje poszczególne rodzaje przestępczości gospodarczej.

16. Zna i opisuje przebieg omawianych na zajęciach metodą case study wybranych afer gospodarczych.

17. Zna i opisuje charakterystykę przestępstw wewnętrznych w przedsiębiorstwach oraz zna modele jej przeciwdziałania.

Metody i kryteria oceniania:

- sprawdzanie obecności,

-aktywność na zajęciach

-przygotowanie do zajęć

-praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Markiewicz - Łapuszyńska
Prowadzący grup: Kamil Jarzyński, Marta Markiewicz - Łapuszyńska, Marta Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)