Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy odpowiedzialności karnej, postępowania karnego i postępowania ze skazanymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-POKz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy odpowiedzialności karnej, postępowania karnego i postępowania ze skazanymi
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z funkcjami prawa karnego w społeczeństwie demokratycznym, jego miejscem i rolą w przeciwdziałaniu zjawiskom (makroskala) oraz zachowaniom (mikroskala) patologicznym przez wykorzystanie środków represyjnych a także poddanie sprawców przestępstw przymusowym zabiegom resocjalizacyjnym zarówno w warunkach izolacji (kara pozbawienia wolności) jak i w naturalnym środowisku społecznym (środki probacyjne).

Pełny opis:

Przedmiot łączy w sobie elementy polityki kryminalnej, prawa karnego materialnego i penitencjarystyki w jedną całość przystosowaną do potrzeb kształcenia pedagogów resocjalizacyjnych. Nawiązuje też treścią do innych przedmiotów przewidzianych programem studiów, a zwłaszcza niedostosowania społecznego, które uwzględnia w szerszym zakresie problematykę kryminologiczną, prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich oraz zagadnień rozwijanych w ramach wykładów monograficznych. Orientacja w prawno-karnych zasadach odpowiedzialności przestępców, organizacji procesu karnego i procesu wykonania kary jest bowiem niezbędnym elementem wszechstronnego przygotowania pedagogów resocjalizacyjnych do pełnienia przez nich szeroko zakrojonych ról zawodowych (kuratorzy sądowi, wychowawcy w zakładach wychowawczo-poprawczych, zakładach karnych, różne funkcje w służbach prewencji, opieki i pomocy społecznej).

Literatura:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2008, P. Kruszyński, Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 1998, S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy komentarz Warszawa 2010, A. Marek (red.), System prawa karnego, zagadnienia ogólne tom 1 Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Student pozna system organów zajmujących się przeciwdziałaniu przestępczości i wykonania kar oraz środków karnych przewidzianych prawem- podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, procesu karnego i ustroju penitencjarnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy przeprowadzany w następujących formach: egzamin pisemny –test, egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kobes
Prowadzący grup: Paweł Kobes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)