Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy personelu więziennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PPWz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy personelu więziennego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Implikacje koncepcji kary i wykonania kary dla naboru personelu więziennego

Ewolucja modelu werbunku i szkolenia personelu więziennego

Konsekwencje przenoszenie funkcji więzienia na jego strukturę i zadania personelu

Współczesne standardy zarządzania więzieniami

Polski system penitencjarny a standardy międzynarodowe

Charakterystyka personelu więziennego w Polsce

Pełny opis:

Implikacje koncepcji kary i wykonania kary dla naboru personelu więziennego

Ewolucja modelu werbunku i szkolenia personelu więziennego

Konsekwencje przenoszenie funkcji więzienia na jego strukturę i zadania personelu

Współczesne standardy zarządzania więzieniami

Polski system penitencjarny a standardy międzynarodowe

Charakterystyka personelu więziennego w Polsce

Literatura:

Służba więzienne wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. W. Ambroziak, P. Stępniak Poznań -Warszawa- Kalisz 2004

Gajdus Danuta, Gronowska Bożena: Europejskie standardy traktowania więźniów, (rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i polityki penitencjarnej). Zarys wykładu. Toruń 1998.

Ciosek Mieczysław : Izolacja więzienna : wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu. Gdańsk 1993.

Machel Henryk Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, Gdańsk 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczepaniak
Prowadzący grup: Paweł Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)