Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z osobami bezdomnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PSOBz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami bezdomnymi
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do pracy

w środowisku osób bezdomnych, poprzez dostarczenie im

niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie

funkcjonowania osób bezdomnych oraz ich otoczenia

instytucjonalnego. W ramach prowadzonych zajęć

sportretujemy środowisko osób bezdomnych żyjących w Polsce

oraz podejmiemy próbę analizy oferowanego im systemowo

wsparcia (także w obszarze mieszkaniowym). Poruszony

zostanie także temat niezbędnych kompetencji do pracy w tym

środowisku oraz etyki w kontakcie z przedstawicielami tego

środowiska. Ponadto, szczegółowo omówione zostaną

różnorodne formy pracy socjalnej z osobami bezdomnymi

(m.in. streetworking) oraz poszczególne etapy jej realizacji.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka:

w sferze wiedzy:

- zna i rozumie terminologię związaną z tematyką bezdomności

i wykluczenia mieszkaniowego;

- zna róże typy instytucji, świadczące pomoc osobom

bezdomnym oraz rozumie ich specyfikę;

- zna różne modele pracy w środowisku osób bezdomnych

w sferze kompetencji społecznych:

- jest gotowy/a do budowania i utrzymywania relacji z osobami

bezdomnymi;

- jest gotowy/a do towarzyszenia osobom bezdomnym

w procesie ich readaptacji społecznej;

- jest gotowy/a do podjęcia współpracy z instytucjami

wspierającymi osoby bezdomne w przezwyciężeniu kryzysu

bezdomności

i potrafi zidentyfikować ich mocne i słabe strony.

w sferze umiejętności:

- potrafi przestrzegać zasad zawartych w kodeksie etyki

w kontakcie z osobami bezdomnymi;

- potrafi dostosować narzędzia pracy socjalnej do konkretnych

zasobów osób bezdomnych;

- potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opracowania

indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności,

uwzględniającego potrzeby i możliwości osoby bezdomnej.

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena ciągła – obecność i przygotowanie do zajęć 20 proc.

2. przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej/ prezentacji 80 proc.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czapnik-Jurak
Prowadzący grup: Marta Czapnik-Jurak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)