Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wzory osobowe w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-WOKz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wzory osobowe w kulturze
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd postaw życiowych (najbardziej typowych) dla obszaru kultury atlantyckiej.

Pełny opis:

Problematyka wzorów osobowych we współczesnej literaturze socjologicznej,

style życia jako kategoria socjologiczna,

-wzór osobowy jako element stylu życia,

-wzory osobowe poszczególnych epok kultury atlantyckiej

-środowiskowe etosy waloryzacji religijnej,

-wielkie procesy społeczne czasów nowożytnych (industrializacja, urbanizacja, migracje, sekularyzacja, profesjonalizacja, egalitaryzacja itp.) a wzory osobowe etos jako wyznacznik stylu życia (geneza i ewolucja):

społeczne zróżnicowanie etosu;

etos arystokratyczny,

mieszczański,

chłopski i robotniczy,

-wpływ polskich losów narodowych na obyczajowość i wzory osobowe, - próba typologii wzorów osobowych w Polsce

-wzory kulturowe ponowoczesności.

Literatura:

Maria Ossowska Moralność mieszczańska. Warszawa 1985.

Maria Ossowska: Etos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1974.

Ewa Nowicka, Wzór osobowy świętego w średniowieczu, [w:] Moralność i społeczeństwo. Księga Jubileuszowa dla Marii Ossowskiej, Warszawa 1969.

Renata Siemieńska, Aleksandra Jasińska – Kania, Wzory osobowe socjalizmu, Warszawa 1975.

Jacek Kurczewski, Iwona Jakubowska - Branicka (red.): Biznes i klasy średnie, Warszawa 1994.

Wojciech Misztal, Homo Ethicus – Homo Moralis, Scholar, Warszawa 2017.

Zygmunt Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Instytut Kultury, Warszawa 1994.

Zygmunt Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie,

Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

systematyczna ocena uczestnictwa w zajęciach

- wiedza studenta zostanie wzbogacona o elementy ustalonych, trwałych wartości kultury atlantyckiej przejawiających się w najczęściej powielanych zachowaniach grup etosowych w określonych przedziałach czasowych;

- umiejętność precyzyjnego dokonywania rozróżnień w stylu działania poszczególnych grup społecznych na podstawie analizy zachowań

- kompetencje społeczne studenta: aktywne uczestnictwo w zajęciach, w dyskusjach nad treściami prezentowanymi w czasie wykładu bądź prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Test lub referat zaliczeniowy nt. współczesnych wzorów osobowych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytej na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Misztal
Prowadzący grup: Wojciech Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)