Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Human migration: theory, practices and politics (ang. B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAKB-HMz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Human migration: theory, practices and politics (ang. B2+)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne w języku obcym zaoczne - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Knowledge of English

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduces students to migration studies, explore theories and practical solutions in politics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduces students to migration studies, explore theories and practical solutions in politics. which will help to shape and extend understanding of why and how migration occurs, to encourage participants to discuss contemporary trends in economic and forced migrations in the EU and Poland. Students will explore the role played by individual-level factors, networks, non-governmental and governmental actors in shaping the migration processes and politics.

Students will discuss economic, political, social and cultural effects of migration.

I. Introduction. Understanding theories. Interna-tional migration from historical perspective and today.

II. Actors of migration: micro-, meso- and macro perspective.

III. Migration in the EU: diversity of processes, UE migration and asylum politics.

IV. Migration in Poland:

a. Emigration: the Polish diaspora and post-accession processes;

b. Poland a country of immigration

c. Meeting with a guest

V. Multicultural society: the role and challenges

a. Meeting with a guest

Literatura: (tylko po angielsku)

Bal S., “Refugee crisis and the limits of the EU’s human rights norm promotion” in Kłos A., Misiuna J., Pachocka., Szczerba-Zadawa A.,(ed.) “European Union and its values: Freedom, Solidarity, Democracy”, PESCA 2020.

Castles S., Miller J. M., “The age of migration: interna-tional population movements in the modern world”, New York 2009.

Castles S., “The Factors that Make and Unmake Migra-tion Policies”, Integration Migration Review 2004.

Duszczyk M., Klaus W., Pszczółkowska D., “Which Fac-tors Influence States’ Migration Policies?” n Duszczyk M., Pachocka M., Pszczółkowska D., (ed.) “Relations between immigration and integration Policie in selected EU member states”, Routledge 2020.

Haas de H., “The Internal Dynamics of Migration Pro-cesses: A Theoretical Inquiry”, Journal of Ethnic and Mi-gration Studies 2010.

Hagen-Zanke J., “Why do people migrate? A review of the theoretical literature”, Maastricht University 2008.

Kastoryano R., “Multiculturalism and interculturalism: redefining nationhood and solidarity”, Comparative Mi-gration Studies 2018.

Okólski M., Wach D., “Immigration and Integration Poli-cies in the Absence of Immigrants: A Case Study of Po-land”, in Duszczyk M., Pachocka M., Pszczółkowska D., (ed.) “Relations between immigration and integration Policie in selected EU member states”, Routledge 2020.

Patuzzi L., “European Cities on the Front Line, New and emerging governance models for migrant inclusion”, https://www.migrationpolicy.org/research/european-cities-governance-migrant-inclusion, Migration Policy Institute Europe 2020.

Ryan L., “Differentiated embedding: Polish migrants in London negotiating belonging over time”, Journal of Ethnic and Migration Studies 2017.

Ryan L., “Migrant Capitals: Proposing a Multi-Level Spatio-Temporal Analytical Framework”, Sociology 2018.

Scholten P., Penninx R., “The Multilevel Governance of Migration and Integration Peter”, in Garcés-Mascareñas B., Penninx R., (ed) “Integration Processes and Policies in Europe Contexts, Levels and Actors”, IMISCOE Re-search Series 2015.

Fact Sheets on the European Union. European Parliament. Immigration poli-cy,https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy

Migration and asylum, https://ec.europa.eu/info/policies/migration-and-asylum_en

Reports/ Statistics:

OECD International Migration Statistics, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG

UNHCR Global Trends 2019, https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html.

IOM World Migration Report 2020, https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

Migrant Integration Policy Index, http://www.mipex.eu/

Project RESPOND, https://www.respondmigration.com/

Migration Data Portal, https://migrationdataportal.org/themes/remittances

Office for Foreigners in Poland, https://migracje.gov.pl/

Seria filmowa „Narracje Migrantów" Fundacja na rzecz Różno-rodności Społecznej (FRS).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

Participants will acquire or deepen the knowledge about mi-gration studies, understand various theoretical approaches, gain knowledge about current trends in migration processes, about actors involved into transnational processes and also national and European migration, asylum and integration policies.

Skills

The student will acquire skills of critical interpretation of con-temporary migration and asylum processes, multicultural soci-ety, national and European policies in dimensions of migra-tion, asylum and integration.

Competences

Student will improve competences of reading and understand-ing academic literature, reports, legal and media materials in English, of presetting orally and in writing the knowledge obtained during the course and personal critical opinion.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

For completing the course, the student is required attend the course, participate in discussions, give a presentation and submit a paper on a chosen topic.

Students are expected to read the obligatory literature and participate in discussions. The student’s competences are evaluated upon his/her presentation and paper.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)