Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kara pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych - w świetle teorii, praktyki i badań (B2+) - ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAKB-KPWd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kara pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych - w świetle teorii, praktyki i badań (B2+) - ZIP
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne w języku obcym - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Język angielski na poziomie B2+

Fakultet B2+; 30 godzin, Studia na kierunku Kryminologia, Studia dzienne, Studia II stopnia, Rok studiów: II

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zostaną zapoznani z założeniami wybranych teorii kryminologicznych i polityk publicznych oraz wynikami aktualnych badań naukowych dotyczących problemu masowego uwięzienia w Stanach Zjednoczonych. W trakcie zajęć prowadząca będzie omawiać najczęściej stosowane na gruncie amerykańskim metody badawcze stosowane w badaniach nad przestępczością oraz karą pozbawienia wolności, prezentując także wyniki własnych badań kryminologicznych zrealizowanych w wybranych instytucjach zamkniętych w Utah, Illinois, New Jersey i Nowym Jorku. Szczególna uwaga poświęcona zostanie na omówienie sytuacji kobiet (w tym matek) osadzonych w amerykańskich więzieniach oraz analizę skuteczności amerykańskich programów zapobiegania przemocy (z uwzględnieniem doświadczeń prowadzącej w zakresie ewaluacji Funkcjonalnej Terapii Rodzinnej (Functional Family Therapy – FFT).

Pełny opis:

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowcę wizytującego - Profesor Katarzynę Celińską z John Jay College of Criminal Justice – New York City

Podczas kursu studenci zostaną zapoznani z założeniami wybranych teorii kryminologicznych i polityk publicznych oraz wynikami aktualnych badań naukowych dotyczących problemu masowego uwięzienia w Stanach Zjednoczonych. W trakcie zajęć prowadząca będzie omawiać najczęściej stosowane na gruncie amerykańskim metody badawcze stosowane w badaniach nad przestępczością oraz karą pozbawienia wolności, prezentując także wyniki własnych badań kryminologicznych zrealizowanych w wybranych instytucjach zamkniętych w Utah, Illinois, New Jersey i Nowym Jorku. Szczególna uwaga poświęcona zostanie na omówienie sytuacji kobiet (w tym matek) osadzonych w amerykańskich więzieniach oraz analizę skuteczności amerykańskich programów zapobiegania przemocy (z uwzględnieniem doświadczeń prowadzącej w zakresie ewaluacji Funkcjonalnej Terapii Rodzinnej (Functional Family Therapy – FFT).

O istotności i aktualności zarysowanych wyżej problemów świadczy fakt, iż obecnie około 8 milionów osób w Stanach Zjednoczonych jest pod nadzorem systemu korekcyjnego, z czego ponad 2 miliony przebywa w więzieniach stanowych, federalnych, zakładach poprawczych dla młodocianych oraz imigracyjnych ośrodkach detencyjnych. Wskaźnik prizonizacji w Stanach Zjednoczonych jest najwyższy na świecie (800 osób uwięzionych na 100 000 mieszkańców). Skalę problemu doskonale nakreśla następujące porównanie: mieszkańcy U.S. reprezentują 5 % populacji świata i jednocześnie 25 % globalnej populacji więziennej. Dodatkowy, rejestrowany na gruncie amerykańskim problem, dotyczy nadmiernego operowania środkami detencyjnymi (areszt) i karą więzienia w odniesieniu do mniejszości narodowych i grup mniej uprzywilejowanych. Te nierówne traktowanie w odniesieniu do wymienionych grup jest obecne de facto w każdej fazie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (włączając w to uwięzienie) i w konsekwencji generuje dodatkowe trudności w zakresie ponownej readaptacji społecznej po wyjściu z więzienia.

Kara pozbawienia wolności jest dominującą formą reakcji na przestępczość w Stanach Zjednoczonych. Masowe uwięzienie generuje liczne problemy o charakterze systemowym. Dlatego badacze z zakresu nauk społecznych (w tym kryminologii), ale także autorzy polityk z zakresu wymiaru sprawiedliwości coraz częściej wskazują na konieczność jak najszybszego odejścia od masowego operowania sankcją izolacyjną w Stanach Zjednoczonych na rzecz innych rozwiązań oraz zainwestowania w rozwój programów prewencyjnych, zwłaszcza w obszarze zapobiegania przemocy. Badacze akcentują także konieczność poprawienia poziomu życia grup mniejszościowych, w tym przebudowę zubożałych dzielnic miast, uznając, iż zmiany te mogą i powinny przyczynić się do zreformowania systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Podczas zajęć uwaga zostanie zwrócona na następujące kwestie: Statystyczny obraz amerykańskiej przestępczości i polityki karania, ze szczególnym uwzględnieniem roli kary pozbawienia wolności; główne amerykańskie teorie kryminologiczne i penologiczne, cele kary pozbawienia wolności w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości karnej, problem deprywacji potrzeb w amerykańskim więzieniu; problem kobiet osadzonych w amerykańskich więzieniach; nieplanowane konsekwencje uwięzienia; typy i założenia programów prewencyjnych realizowanych w amerykańskich więzieniach oraz w warunkach wolnościowych, sytuacja w amerykańskich więzieniach a pandemia COVID-19

Literatura:

Pozycje obowiązkowe i uzupełniające, (szczegółowe wskazania Prowadząca przekaże studentom podczas kursu)

• Belknap, J., Lynch, S., & DeHart, D. (2016). Jail staff members' views on jailed women's mental health, trauma, offending, rehabilitation, and reentry. The Prison Journal, 96(1), 79-101.

• Brennan, T., Breitenbach, M., Dieterich, W., Salisbury, E. J., & van Voorhis, P. (2012). Women’s pathways to serious and habitual crime: A person-centered analysis incorporating gender responsive factors. Criminal Justice and Behavior, 39(11), 1481–1508.

• Celinska, K., & Fanarraga, I. (in press, June 2022). Female prisoners, mental health, and contact with family and friends. The Prison Journal.

• Celinska, K. (2021 early online publication). Evaluating a Functional Family Therapy Intervention: Challenges and Lessons Learned. Research on Social Work Practice 31, 4.

• Celinska, K. Sung, H., Kim, Ch., & Valdimarsdottir, M. (2019). An outcome evaluation of Functional Family Therapy for court-involved youth. Journal of Family Therapy 41, 2, 251-276.

• Celinska, K. & Cheng, Ch. (2017). Gender comparisons in the processes and outcomes of Functional Family Therapy. Journal of Juvenile Justice 6, 1, 82-97.

• Celinska, K. (2015). Effectiveness of Functional Family Therapy for mandated versus non-mandated youth. Juvenile & Family Court Journal 66, 4, 17-27.

• Celinska, K., Cheng Ch., and Virgil, N. (2015). Youth and parental perspectives on the Functional Family Therapy program. Journal of Family Therapy 37, 4, 450-470.

• Celinska, K., & H.Sung (2014). Gender differences in the determinants of prison rule violations. The Prison Journal 94, 2, 220-241.

• Celinska, K. (2013). The role of family in the lives of incarcerated women. The Prison Service Journal 207, 23 – 26.

• Celinska, K., & J.A. Siegel (2010). Mothers in trouble—coping with actual or pending separation from children due to incarceration. The Prison Journal, 90, 4, 447 – 474.

• Crewe, B., Hulley, S., & Wright, S. (2017). The gendered pains of life imprisonment. British Journal of Criminology, 57, 1359–1378.

• Easterling, B. A., Feldmeyer, B., & Presser, L. (2018). Narrating mother identities from prison. Feminist Criminology, 14(5), 519–539.

• Foster, H. (2012). The strains of maternal imprisonment: Importation and deprivation stressors for women and children. Journal of Criminal Justice, 40(3), 221–229.

• Kajstura, A. (2019). Women’s mass incarceration: The whole pie 2019. Prison Policy Initiative.

• Limoncelli, K.E., Wolff, K.T., & Celinska, K. (2019). The role of parental problems in Functional Family Therapy. Children and Youth Services Review 106, 1-10.

• Sawyer, W. (2018). The gender divide: Tracking women’s state prison growth. Prison Policy Initiative. https://www.prisonpolicy.org/reports/women_overtime.html

• Sykes, G.M. (1958). The Society of Captives. Princeton University Press.

• The Sentencing Project. (2018, May 10). Incarcerated Women and Girls. The Sentencing Project. https://www.sentencingproject.org/publications/incarcerated-women-and-girls/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

zna i rozumie najważniejsze założenia amerykańskich teorii kryminologicznych (K_W02)

zna i rozumie przyczyny znaczącego wzrostu skali uwięzienia kobiet w Stanach Zjednoczonych (K_W07)

potrafi przeprowadzić analizę statystyk przestępczości oraz kar orzekanych w Stanach Zjednoczonych (K_U09)

potrafi wskazać cele kary pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych oraz omówić możliwości ich realizacji (K_U07)

potrafi objaśnić jak bada się i ocenia efektywność programów prewencyjnych w Stanach Zjednoczonych (K_U06, K_U010)

potrafi wyjaśnić w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację w amerykańskich więzieniach oraz system więziennictwa w U.S (K_U03)

potrafi prawidłowo wykorzystać pojęcia teoretyczne w interpretacji sytuacji kryminologicznych (K_U01)

potrafi ocenić przydatność użycia określonego narzędzia badawczego w kryminologii do rozwiązania danego problemu (K_U02)

potrafi zaprezentować wyniki zespołowej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej w języku angielskim (K_U11)

jest gotowy do rozumienia znaczenia rozwiązań alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności oraz docenia rolę społeczności lokalnych w oddziaływaniu na sprawcę przestępstw (K_K04)

jest gotowy do rozpoznawania i przewidywania etycznych aspektów i dylematów w badaniach kryminologicznych (K_K07)

jest gotowy do stałego uczenia się i doskonalenia umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w dyskusji w języku angielskim z zastosowaniem profesjonalnych terminów i pojęć (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, końcowe zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)