Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby społeczne w krajach europejskich (ang. B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAKB-SSKd
Kod Erasmus / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0921) Pomoc społeczna i poradnictwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Służby społeczne w krajach europejskich (ang. B2)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty fakultatywne w języku obcym - II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach o charakterze warsztatowym i pracę grupową.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją, funkcjonowaniem oraz stylem działania służb społecznych w wybranych krajach europejskich w toku wspólnych zajęć ze studentami pracy socjalnej pochodzących z tych krajów. Przedmiot ma formę nieregularną, w postaci trzech skomasowanych bloków zajęciowych – jednego w semestrze zimowym i dwóch w letnim.

Pełny opis:

Programy międzynarodowej wymiany studentów otwierają nowe możliwości wzbogacania procesu dydaktycznego. W chwili obecnej IPSiR utrzymuje kontakty z ośrodkami akademickimi kształcącymi pracowników socjalnych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii. W roku akademickim 2022/23 każdy z tych ośrodków planuje przysłać do Polski grupę studentów. Programy ich pobytu zakładają wspólne zajęcia ze studentami polskimi, które obejmują wspólne wykłady, wizyty studyjne oraz zajęcia warsztatowe. Pierwsza część tych zajęć poświęcona będzie wprowadzeniu do problematy służb społecznych w każdym kraju, druga – wybranemu szczegółowemu tematowi (np. rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, interwencja kryzysowa, praca socjalna na rzecz osób nieheteronormatywnych, piecza zastępcza itp.). Szczególny charakter zajęć powoduje, iż przedmiot realizowany byłby w ciągu całego roku akademickiego, zajęcia zaś byłyby zblokowane i odbywały się w czasie wizyt kolejnych grup w Polsce.

Literatura:

W zależności od tematyki poszczególnych warsztatów odbywanych wspólnie ze studentami pracy socjalnej z Niemiec, W. Brytanii i Belgii

Efekty uczenia się:

w sferze wiedzy (K_W06, KW_ 014)

• ma wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu służb społecznych w wybranych krajach europejskich

• ma wiedze o miejscu służb społecznych w systemie instytucjonalnym wybranych krajów europejskich

w sferze umiejętności (K_U12, K_U13)

• potrafi w j. angielskim przygotowywać i publicznie prezentować projekty i prezentacje z zakresu pracy socjalnej i służb społecznych

w sferze kompetencji społecznych (K_K01, K_K08, K_K010)

• jest zdolny do pracy zespołowej w grupach międzynarodowych

• jest gotowy do udziału w przygotowywaniu międzynarodowych projektów socjalnych

• jest świadomy roli różnic kulturowych w pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności na zajęciach: praca w grupach, praca zespołowa, przygotowanie wystąpienia

W odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji:

• ocena ciągła uwzględniająca aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drozda
Prowadzący grup: Łukasz Drozda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)