Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia procesu karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1PRd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia procesu karnego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe, Kryminologia - 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia procesu karnego to przedmiot dedykowany studentom, którzy na studiach pierwszego stopnia nie mieli postępowania karnego ani postępowania karnego wykonawczego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje omówienie problematyki celów i funkcji postępowania karnego, jego poszczególnych etapów, roli i uprawnień uczestników procesu karnego, postępowania dowodowego w tym kwestii związanej z dowodami „nielegalnymi”. W programie przedmiotu znajduje się również analiza środków przymusu stosowanych w toku procesu karnego, przebieg postępowania przygotowawczego a następnie jurysdykcyjnego, skończywszy na nadzwyczajnych środkach zaskarżenia oraz postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia. Wykład wieńczy omówienie podstawowych założeń postępowania karnego wykonawczego

Literatura:

K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, C. H. Beck, najnowsze wydanie;

Z. Świda (red.), J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępowanie karne. Część ogólna oraz Postępowanie karne. Część szczególna, Warszawa 2011;

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa, najnowsze wydanie;

Grzegorczyk T., Tylman J.: Polskie postępowanie karne, Warszawa, najnowsze wydanie

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. Znają najważniejsze pojęcia, instytucje i problemy procedury karnej

2 Opisują uprawnienia organów procesowych i uczestników postępowania

3. Znają i omawiają przebieg procesu karnego oraz jego kontynuację w postępowaniu karnym wykonawczym

4. Oceniają działania organów i uczestników procesowych odwołując się do konkretnych uprawnień określonych w prawie

5. Dyskutują o granicach tych uprawnień w związku z aktualnymi wydarzeniami w kraju i na świecie.

6. Opracowują projekty pism procesowych wykorzystywanych w toku procesu karnego.

7. Analizują przepisy procedury karnej w kontekście praw i wolności jednostki

8. Oceniają sprawy karne w świetle podstawowych zasad procesu karnego, np. domniemania niewinności.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca zaangażowanie Studentów w prowadzone wykłady

2. Ocena analizy przypadków

3. Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chojniak
Prowadzący grup: Łukasz Chojniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)