Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2PSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia sądowa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Kryminologia, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w problematykę psychopatologii sądowej a szczególnie przekazania wiedzy z obszaru teorii i praktyki psychologii i psychiatrii sądowej i rozwinięcie zdolności wykorzystywania konstruktów teoretycznych z tego obszaru wiedzy do opisu i wyjaśniania zachowań człowieka w sytuacji naruszania norm prawnych, a także sposobów odziaływań korekcyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec osób naruszających normy społeczne.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w problematykę psychopatologii sądowej a szczególnie przekazania wiedzy z obszaru teorii i praktyki psychologii sądowej i rozwinięcie zdolności wykorzystywania konstruktów teoretycznych z obszaru wiedzy psychologicznej do opisu, wyjaśniania i antycypowania zachowań człowieka w sytuacji naruszania norm prawnych, a także sposobów odziaływań korekcyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec osób naruszających normy społeczne. Przedmiot obejmuje omówienie zagadnień z zakresu uwarunkowań czynów przestępczych i zasad i reguł psychologicznego i psychiatrycznego opiniowania w sprawach karnych dorosłych oraz nieletnich, problematyki niepoczytalności i środków zabezpieczających w psychiatrii. Omówioną zostaną specyficzne zaburzenia z zakresu psychopatologii sądowej ich uwarunkowania powstania i leczenia. Zakres tematyczny wykładu obejmuje omówienie min. zaburzeń osobowości i ich wpływu na zachowanie, psychopatia i jej uwarunkowania, Stany wyjątkowe w psychiatrii, uwarunkowania zaburzeń seksualnych w tym pedofilii, uwarunkowania i przyczyny kanibalizmu na podstawie studium przypadku, uzależnienień od substancji psychoaktywnych, agresję i jej uwarunkowania, okołoporodowe zaburzenia psychiczne i ich możliwe związki z krzywdzeniem dzieci (dzieciobójstwo) i zasady profilowania.

Literatura:

• Augustynek A. (2015). Psychopatologia człowieka dorosłego, Warszawa: Difin.

• Barczak-Oplustil A., Pyrcak-Górowska M. (2021). Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego.

• Beisert M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Groth J. (2011). Oblicza psychopatii. Obraz kliniczny i kategorie diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

• Gruza E. (2021). Psychologia sądowa dla prawników. Warszawa: Wolters Kluwer

• Hołyst B. (2018). Psychologia kryminalistyczna. Warszawa: Difin.

• Kasparek K., Szpitalak M. (2014). Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Lew-Starowicz Z. (2017). Zaburzenia seksualne. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.

• Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Opracowanie zbiorowe. (2012). Warszawa: Difin.

• Rode D., Dukała K., Kabzińska J., Zalewska, Łunkiewicz K. (2020). Kliniczna psychologia sądowa. Warszawa: PWN.

• Seligman M. E.P. (2003). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo: zysk i S-ka Wydawnictwo

• Stanik J. M. (2013). Psychologia sądowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Williams, C. L.; Butcher, J. N. (2020). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

• zna i rozumie znaczenie nauk psychologia i psychopatologia i ich znaczenie w kryminologii i wiktymologii oraz polityce kryminalnej

• ma zaawansowaną wiedzę o mechanizmach psychologicznych i psychopatologicznych działania sprawców przestępstw, sposobach racjonalizacji i adaptacji do zastanej rzeczywistości w przebiegu procesu wychowania, socjalizacji i resocjalizacji

• zna przyczyny indywidualne i społeczne przestępczości jako zjawiska społecznego

• zna i umie wyjaśnić możliwe przyczyny zachowań poszczególne kategorie sprawców: popełniających przestępstwa wobec kobiet, cudzoziemców, nieletnich, więźniów

w sferze umiejętności:

• wyjaśniać zjawisko przestępczości przez pryzmat różnych teorii psychologicznych,

• zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości i ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa

• umie pracować z indywidualnym przypadkiem „klientem” zajęć klinicznych: umie zbierać informacje, weryfikować je, prowadzić ukierunkowaną rozmowę i wyciągać adekwatne wnioski

w sferze kompetencji społecznych :

• jest gotów do pogłębiani wiedzy i uczenia się, poszukiwania teoretycznych wyjaśnień zjawisk przyczyn przestępczości

• jest gotów do identyfikacji problemów osób popełniających przestępstwa i umie wskazać terapeutyczne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne sposoby ich zapobiegania

• jest gotów do pracy z ofiarami przestępstw, zna psychologiczne konsekwencje ich traum wie jak i gdzie ich kierować ich do instytucji i organizacji

świadczących odpowiednią pomoc

Metody i kryteria oceniania:

obecność, przygotowanie zajęć – 10%, przedstawienie pracy pisemnej na zadany temat – 20%, końcowy egzamin pisemny– 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kudlak
Prowadzący grup: Grzegorz Kudlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)