Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia przestępczości i kontroli przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-M-1HPKd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia przestępczości i kontroli przestępczości
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty modułowe I - Kryminologia, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą przestępczości – jej rozumieniem współcześnie oraz na przestrzeni dziejów; sposobem postrzegania przez różne kultury czynów przestępczych oraz metodami zwalczania ich.

Pełny opis:

Student poznaje istotę przestępczości – jej rozumienie współcześnie oraz na przestrzeni dziejów; sposoby postrzegania przez różne kultury czynów przestępczych oraz metody zwalczania ich.

Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom wiedzy na temat:

genezy przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku tych dyscyplin naukowych, które obejmują swym zainteresowaniem początki tworzenia się społeczeństw ludzkich albo interpretują zachowania przestępcze jako efekt biologicznego dziedzictwa ludzkości.

historii najważniejszych grup przestępstw, ewolucji tych przestępstw oraz najciekawszych zjawisk kryminalnych występujących w przeszłości, w zakresie poszczególnych rodzajów przestępstw.

historii prawa i polityki karnej: zarówno powszechnej, jak i polskiej (Słuchacze poznają zasady, na jakich opierały się te dziedziny w poszczególnych okresach historycznych, i dowiadują się, w jaki sposób kształtowały się najważniejsze współczesne instytucje prawa karnego).

Literatura:

Juliusz Makarewicz, Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, [przekład z niemieckiego], Lublin 2009.

Andrzej Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa: PWN 2008, s. 375–445.

Cesare Beccaria, O przestępstwach i karach, przekład, wstęp, przedmowa Emil Stanisław Rappaport, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1959.

Paweł Horoszowski, Od zbrodni do kary, Warszawa: PWN 1966.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

Andrzej Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze i Profesjonalne 2008.

Michał Porowski, Kamień i chleb. (Studium z dziedziny polityki penitencjarnej), Warszawa 1993.

Andrzej Rzepliński, Sądownictwo w PRL, Londyn 1990

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i prezentują genezą przestępczości jako zjawiska społecznego oraz systemy jej kontroli

2. Wymieniają i wyjaśniają najważniejsze zjawiska kryminalne i instytucje prawa karnego występujące w przeszłości

3. Używają analizę historyczną badanych zjawisk z zakresu kryminologii i polityki kryminalnej i definiują historyczne korzenie omawianych problemów

4. Znają źródła współczesnych zapatrywań na przestępczość oraz dzieje reakcji władzy na czyny przestępcze, w tym historię instytucji policyjnych

5. Oceniają i wartościują znaczenie i rolę wydarzeń związanych z dziejami przestępczości w reformowaniu prawa karnego oraz polityki kryminalnej

6. Wyjaśniają przyczyny przestępczości jako zjawiska społecznego

7. Rozróżniają programy przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, przestępczość zorganizowana

Metody i kryteria oceniania:

1. Weryfikacja obecności

2. Ocena ciągła obejmująca przygotowania do zajęć i aktywność na zajęciach

3. Pisemny sprawdzian wiadomości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Redzik
Prowadzący grup: Adam Redzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)