Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria kary

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-M-1TKz
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria kary
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty modułowe zaoczne I - Kryminologia, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawy wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych i prawoznawstwa, podstawowe informacje na temat zasad odpowiedzialności karnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia zagadnienie teorii kary z perspektywy penologiczno-kryminologicznej, jako jednej z niezbędnych podstaw racjonalnej polityki karnej.

Literatura:

Leszek Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1977;

Jarosław Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary. Wyd UW, Warszawa 2006;

David Scott, Penology, Sage, Los Angeles-London 2008;

Jarosław Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: Perspektywa integralnokulturowa, Wyd. UW, Warszawa 2010;

European Penology?, Hart Publishing, Oxford- Portland (Oregon) 2017;

Barbara Hudson Understanding Justice. An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 2003.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Posiadają podstawowe informacje na temat opisu, typologii i racjonalizacji reakcji prawno karnych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

2. Znają nowoczesną klasyfikację teorii kary pozwalającą na krytyczną analizę przejętych rozwiązań prawnych.

3. Potrafią wykorzystać wybrane ujęcia teoretyczne z zakresu penologii do analizy problemów polityki karnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, ocena stała uczestnictwa z możliwością przeprowadzenia kolokwium w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w związku z przebiegiem zajęć.

Ocena ciągła uczestnictwa jako podstawa zaliczenia przedmiotu. Oceny wyższe niż zal. wpisywane na podstawie zaliczenia w postaci rozmowy na temat wskazanej indywidualnie lektury z zakresu przedmiotu lub ponad przeciętnej aktywności w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)