Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zaburzeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-M-2PZd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia zaburzeń
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty modułowe II - Kryminologia, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z naturą i przyczynami zaburzeń oraz chorób psychicznych, a także ich leczeniem.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu

1. Psychologia zaburzeń w zarysie

2. Historyczne i współczesne poglądy na temat zaburzonego zachowania

3. Współczesne klasyfikacje zaburzeń psychicznych

4. Przyczyny zaburzeń psychicznych

5. Ocena kliniczna i diagnoza

6. Koncepcje stresu i wpływ stresu na zachowanie, zespół stresu pourazowego

7. Lęk i zaburzenia lękowe

8. Zaburzenia nastroju i samobójstwa

9. Zaburzenia odżywiania

10. Zaburzenia osobowości

11. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych

12. Zaburzenia i dysfunkcje seksualne

13. Zaburzenia psychotyczne i schizofrenia

14. Zaburzenia neurorozwojowe (wieku dziecięcego i młodzieńczego)

15. Organizacja terapii i leczenia psychiatrycznego

Literatura:

• Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.) (2016). Psychologia kliniczna.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Butcher J. N., Hooley J. M., Mineka S. (2018). Psychologia zaburzeń. DSM-5. Sopot: GWP

• Pużyński S., Rybakowski, J., Wciórka J. (2011). Psychiatria t.1-3. Wrocław: Urban & Partner.

• Cierpiałkowska L (red.), (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. Poznań: UAM

• Kryteria diagnostyczne z DSM-5 (2015).Wrocław: Edra Urban & Partner

• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. ICD-10. (1997) Kraków – Warszawa: IPiN

• Strelau J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1-3.Gdańsk: GWP

• Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Studia przypadków. Gdańsk: GWP

• Seligmann, E.P., Walker E.F., Rosenhan, D.L.,(2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk S-ka

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy

Student:

• zna podstawowe słownictwo i definicje dotyczące psychologii zaburzeń

• ma wiedzę na temat zaburzeń zdrowia psychicznego, normy i patologii i ma umiejętność analizy wpływu zaburzeń na zachowanie człowieka

• ma umiejętność przeprowadzenia wstępnego wywiadu i rozmowy diagnostycznej i potrafi zastosować jej strukturę

• ma podstawową wiedzę na temat przyczyn zaburzeń psychicznych

Efekty w zakresie umiejętności

Student:

• potrafi dokonać obserwacji i interpretacji podstawowych objawów zaburzeń psychicznych i psychopatologicznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami funkcjonowania człowieka.

• potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi źródeł i objawów zaburzeń zdrowia psychicznego w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji

• potrafi wykorzystać wiedzę z psychologii zaburzeń by wstępnie rozpoznać i zakwalifikować zaburzenia psychiczne

• ma umiejętność analizy zaburzeń zdrowia psychicznego i ich wpływu na rozwój człowieka (dzieci i dorosłych) i konsekwencje w funkcjonowaniu wżyciu osobistym i społecznym.

• potrafi dokonać wyboru odpowiednich strategii pomocy osobom przeżywającym trudności psychiczne

• umie prognozować możliwości i warunki adaptacji i reintegracji społecznej osób zaburzeniami psychicznymi

Efekty w zakresie kompetencji

Student:

• jest świadomy znaczenia odpowiedniej komunikacji interpersonalnej z osobami przejawiającymi zaburzenia psychiczne

• jest przygotowany do uczestnictwa w programach i działaniach pomocowych dla osób zaburzonych psychicznie

• rozumie potrzebę podejmowania otwartego dialogu na temat zaburzeń psychicznych i opracowywani programów profilaktycznych

• jest w stanie ocenić sytuację w zakresie kontaktu z osobą zaburzoną, zna wartość obecności i tolerancji wobec osób zmagających się z tymi problemami i jaki wpływ mają czynniki patologiczne w motywacji przestępczej

Metody i kryteria oceniania:

końcowe zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kudlak
Prowadzący grup: Grzegorz Kudlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)