Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacja w społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-M-2RSLz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w społeczności lokalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty modułowe zaoczne II - Kryminologia, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentowi wiedzy na temat potencjału wolnościowych środków karnych oddziaływania na skazanych oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania działań resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

Pełny opis:

Punktem wyjścia jest analiza negatywnych skutków izolacji więziennej oraz rozwiązań alternatywnych dla bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną współczesne trendy w resocjalizacji w środowisku lokalnym a także ich efekt w postaci konkretnych zapisów legislacyjnych. Rodzaje i istota kar i środków nieizolacyjnych w polskim prawie karnym przedstawiane są na tle faktycznych problemów związanych z ich wykonywaniem i stosowaniem, w tym szczególny akcent dotyczy wykonywania dozoru i nadzoru przez kuratorów sądowych zawodowych i społecznych. Omówione będą także środki o charakterze terapeutycznym, system dozoru elektronicznego (SDE) oraz problem mediacji w sprawach karnych. Przedmiotem dyskusji i ocen będą również współczesne oferty społeczności lokalnych adresowane dla osób naruszających porządek prawny oraz systemy doradztwa w sytuacjach kryzysowych. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat potencjału wolnościowych środków karnych oddziaływania na skazanych oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania działań resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

Literatura:

Bałandynowicz, A. (2011). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Wyd. II. Warszawa: Wolters Kluwer Sp. z o.o.

Bałandynowicz, A. (1996). Probacja. Wychowanie do wolności. Primum

Bachmat, P., Buczkowski, K., Czarnecka-Dzialuk, B., Drapała, K., Gruszczyńska, B., Kulma, R., Marczewski, M., Ostaszewski, P., Więcek-Durańska, A., Wójcik, D. (2010). Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557)

Skowroński, B. (2018). Probacja. Teoria i metodyka. Wydawnictwo Difin.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i charakteryzują wolnościowe środki karne od strony prawnej i praktycznej.

2. Prezentują rozwiązania resocjalizacji w społeczności lokalnej, stosowane w innych krajach.

3. Rozpoznają i oceniają prawne i faktyczne możliwości postępowania ze skazanym w warunkach kary nieizolacyjnej.

4. Wyjaśniają rolę procesów resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

5. Oceniają stereotypy na temat skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.

6. Umieją pracować zespołowo i argumentować swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność.

2. Ocena prac domowych.

3. Ocena frekwencji na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gardian-Miałkowska
Prowadzący grup: Renata Gardian-Miałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)