Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1WSTz
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o państwie i prawie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo – źródła, tworzenie, ustrój RP, przepis prawny, norma prawna, wykładnia prawa

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie systemowej wiedzy obszaru prawoznawstwa, zapoznanie studentów z systemem prawa RP, zapoznanie z podstawową siatką pojęciową.

Celem ćwiczeń jest nauczenie studentów interpretowania przepisów prawnych, jak również zapoznanie ich z kompetencjami naczelnych organów władzy państwowej.

Forma pracy studenta:

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć 15

Przygotowanie się do egzaminu/ zaliczenia 15

Liczba godzin ogółem 60

Literatura:

P. Winczorek, Nauka o państwie, wyd. 4, Warszawa 2011.

A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, wyd. 3, Warszawa 2010.

Lech Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. XII, Toruń 2009.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają charakter nauk o państwie i prawie, ich przedmiot, specyfikę, terminologię oraz znaczenie dla pracy socjalnej

2. Posiadają podstawową wiedzę o istocie norm prawnych. Rozróżniają język prawny od języka prawniczego oraz potrafią zrekonstruować normę prawną

3. Znają kompetencje naczelnych organów RP.

4. Znają proces legislacyjny.

5. Umieją wyjaśnić procesy polityczne zachodzące w państwie w kontekście teorii podziału władzy oraz zasady suwerenności narodu

6. Potrafią wskazać i zanalizować konsekwencje wad systemu politycznego i prawnego

7. Potrafią korzystać z aktów normatywnych i podejmować próby rekonstrukcji norm prawnych

8. Umieją wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja obecności na zajęciach

Czynny udział w trakcie zajęć

Egzamin końcowy, pisemny w formie opisowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kobes
Prowadzący grup: Paweł Kobes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)