Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2SOWz
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy na temat podstawowych związków między społecznością lokalną, społeczeństwem obywatelskim a procesami globalizacji oraz zapoznanie z sytuacją współczesnej Polski w tym zakresie. Prezentowane są główne perspektywy w badaniach społeczności lokalnej i organizacji: ekologiczna, strukturalno-funkcjonalna, interakcyjna i socjopsychologiczna. Fordyzm i postfordyzm jako etapy w rozwoju kapitalistycznych społeczeństw.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy na temat podstawowych związków między społecznością lokalną, społeczeństwem obywatelskim a procesami globalizacji oraz zapoznanie z sytuacją współczesnej Polski w tym zakresie. Prezentowane są główne perspektywy w badaniach społeczności lokalnej i organizacji: ekologiczna, strukturalno-funkcjonalna, interakcyjna i socjopsychologiczna. Fordyzm i postfordyzm jako etapy w rozwoju kapitalistycznych społeczeństw. Omawiane są klasyczne I współczesne badania społeczności lokalnej i organizacji, polityczno-gospodarcze uwarunkowania fordyzmu i postfordyzmu oraz związanych z nimi metod zarządzania organizacją. Omawiane są też współcześnie dominujące ideologie społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Bilans nakładu pracy studenta

Studia niestacjonarne

uczestnictwo w wykładzie – 15 godz.

uczestnictwo w ćwiczeniach – 15 godz.

przygotowanie referatu – 5 godz.

przygotowanie do zajęć – 10 godz.

przygotowanie do egzaminu – 40 godz.

Razem: 85 godz.

Literatura:

Paweł Starosta: Wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995.

Milton Gordon: Social class in American sociology, Duke University Press 1958.

Robert Lynd, Helen Lynd: Middletown. A study in American culture, New York 1929

Krishan Kumar: From post-industrial to post-modern society, Blackwell Publishers, Oxford, Cambridge 1995

Manuel Castells: Przedsiębiorstwo sieciowe: kultura, instytucje i organizacje gospodarki informacyjnej, W: tenże: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008, ss.159-201.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

Poznaje podstawowe związki między społecznością lokalną, społeczeństwem obywatelskim a procesami globalizacji oraz zapoznanie z sytuacją współczesnej Polski w tym zakresie. Zyskuje wiedzę na temat głównych perspektyw teoretycznych w socjologii organizacji oraz w socjologii wspólnot lokalnych. Przyswaja wiedzę na temat fordyzmu i postfordyzmu rozumianych jako etapy w rozwoju kapitalistycznych społeczeństw. Omawiane są klasyczne I współczesne badania społeczności lokalnej i organizacji, polityczno-gospodarcze uwarunkowania fordyzmu i postfordyzmu oraz związanych z nimi metod zarządzania organizacją.

W zakresie umiejętności:

Potrafi przygotować projekt rozwoju społeczności lokalnej, zdiagnozować jej problemy. Zyskuje umiejętność analizy metod kontroli społecznej wykorzystywanych we współczesnych organizacjach oraz możliwości ich wykorzystywania w szerszym społeczeństwie

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Jest przygotowany do współpracy z grupą w zakresie przygotowania projektu rozwoju społeczności lokalnej zdiagnozowania jej problemów, potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać wiedzę na temat mechanizmów zarządzania organizacją i metod kontroli społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do nabytej wiedzy:

Metoda oceny – egzamin pisemny. Oceniany jest poziom wiedzy o związkach między społecznością lokalną, społeczeństwem obywatelskim a procesami globalizacji oraz o sytuacji współczesnej Polski w tym zakresie. Poziom wiedzy na temat głównych perspektyw teoretycznych w socjologii organizacji oraz w socjologii wspólnot lokalnych. Zakres nabytej wiedzy na temat fordyzmu i postfordyzmu rozumianych jako etapy w rozwoju kapitalistycznych społeczeństw. Wiedza o metodach zarządzania organizacją.

Kryterium oceny jest stwierdzony podczas egzaminu zakres nabytej przez studenta wiedzy

W odniesieniu do umiejętności:

Metoda oceny – egzamin pisemny. Oceniana jest umiejętność studenta przygotowania projektu rozwoju społeczności lokalnej, zdiagnozowania jej problemów. Zdolność do analizy metod kontroli społecznej wykorzystywanych we współczesnych organizacjach oraz możliwości ich wykorzystywania w szerszym społeczeństwie

Kryterium oceny jest stwierdzony podczas egzaminu zakres nabytych przez studenta umiejętności

W odniesieniu do kompetencji personalnych i społecznych

Oceniane jest przygotowanie do współpracy z grupą w zakresie przygotowania projektu rozwoju społeczności lokalnej zdiagnozowania jej problemów, zdolność do komunikowania się z otoczeniem i przekazywania wiedzy na temat mechanizmów zarządzania organizacją i metod kontroli społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Manterys
Prowadzący grup: Aleksander Manterys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)