Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2STAd
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych.

Pełny opis:

Część pierwsza dotyczy metod i rodzajów badań statystycznych, klasyfikacji danych i zmiennych, źródeł danych statystycznych. Część druga poświęcona jest prezentacji i analizie danych. Zagadnienia, które obejmuje to: tabele, wykresy, wskaźniki statystyczne, charakterystyka rozkładu empirycznego za pomocą miar średnich, zmienności i asymetrii, analiza zależności pomiędzy zmiennymi, w tym współczynniki zależności oraz regresja liniowa.

Forma pracy studenta Liczba godzin

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach z prowadzącym) 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu 15

Literatura:

1. George A. Ferguson, Yoshio Takane „Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice”, PWN, 2009

2. Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak,Urszula Siedlecka „Statystyka. Elementy teorii i zadania”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006

3. Mieczysław Sobczyk „Statystyka”, PWN, 2008

4. Mieczysław Sobczyk „Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania”, Wydawnictwo UMCS, 2000

5. Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski „Statystyka od podstaw”, PWE (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), 2009

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

- znają metody statystyki opisowej,

- potrafią wykorzystać ujęcia teoretyczne do statystycznego opisu zjawisk społecznych,

- potrafią opracować i zaprezentować materiał statystyczny,

- znają podstawy obsługi programu SPSS,

- umieją interpretować wyniki i wyciągać wnioski,

- umieją precyzyjnie formułować wypowiedzi,

- umieją współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena obecności na zajęciach

Bieżąca ocena przygotowania teoretycznego do zajęć

i aktywności na ćwiczeniach.

Praca domowa.

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak, Małgorzata Kalbarczyk
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Małgorzata Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)