Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Penologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-PENz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Penologia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu teorii prawa, państwa, prawa karnego, kryminologii, socjologii ogólnej.…Podstawowa wiedza z zakresu teorii prawa, państwa, prawa karnego, kryminologii, socjologii ogólnej.…

.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia w syntetyczny sposób genezę i strukturę głównych kierunków rozwoju współczesnej myśli penologicznej w kontekście szerszych zagadnień z zakresu kwestii kontroli społecznej badanych w w naukach społecznych. Przedstawienie wstępnej analizy możliwych konsekwencji przyjęcia różnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości karnej, oraz powiązać różne propozycje reform z odmiennymi rodzajami racjonalizacji i myśli penalnej. Poznanie złożoności zagadnień składających się na wymiar sprawiedliwości karnej , analiza znaczenia teorii i praktyki karania w aspekcie zarówno poczucia bezpieczeństwa , ładu i sprawiedliwości w grupie społecznej, jak i znaczenia dla ochrony praw i wolności indywidualnych, zarówno sprawcy, ofiary, jak i ogółu społeczeństwa.

Pełny opis:

Przedmiot przedstawia w syntetyczny sposób genezę i strukturę głównych kierunków rozwoju współczesnej myśli penologicznej w kontekście szerszych zagadnień z zakresu kwestii kontroli społecznej badanych w w naukach społecznych. podstawowe Przedstawia nurty myśli penologicznej, podejścia teoretyczne do kary kryminalnej rozumianej jako złożona instytucja społeczna i prawna o różnych formach organizacyjnych. Prezntuje analizy złożonych związków jakie zachodzą między penologią , polityką kryminalną, polityką kryminalną i szerzej naukami penitencjarnymi. Przedmiotem analiz jest też wstępna integralnokulturowa analiza społecznych, kulturowych i politycznych uwarunkowań i konsekwencji różnych koncepcji penologicznych. Analiza ta zapoznaje na poziomie podstawowym z węzłowym zagadnieniami z pogranicza penologii i polityki kryminalnej odnoszącymi się do takich kwestii jak,

1 ) analizowanie projektów prawa karnego i polityki kryminalnej oraz penitencjarnej;

2) identyfikacja penologicznych koncepcji do których nawiązują konkretne rozwiązania w zakresie prawa i polityki kryminalnej oraz penitencjarnej;

3) wstępna ocena spójności i zasadności projektów reform instytucji prawa karnego z perspektywy zasad ustrojowych i prakseologii;

4) rozpoznawanie funkcji kar kryminalnych i analizowanie ich historycznych uwarunkowań

5) analizowanie znaczenia zróżnicowania form organizacyjnych kary dla polityki kryminalnej oraz dla społeczeństwa (w tym fla kształtowania świadomości społecznej)

Analiza możliwych konsekwencji przyjęcia różnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości karnej, oraz powiązań różnych propozycji reform z odmiennymi rodzajami racjonalizacji i myśli penalnej.

Literatura:

Literatura pomocnicza do wykładów:

J. Utrat-Milecki, Penologia [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (red. Tadeusz Pilch), Suplement, Warszawa, Żak 2009;

J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa, Wyd. UW 2006

2. J. Utrat-Milecki, Teoria kary [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (red. Tadeusz Pilch), Tom II, Warszawa, Wyd. Żak 2003, s. 535-550;

3. J. Utrat-Milecki, Kara [w:] Leksykon socjologii religii. Zjawiska-badania-teorie (red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Janusz Mariański), Warszawa, Verbinum 2004;

5. Jarosław Utrat-Milecki, Przedmiot, miejsce i rola penologii jako dyscypliny pokrewnej nauce prawa karnego [w:] Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin (red. Lech Gardocki, Michał Królikowski, Anna Walczak-Żochowska, Liber 2005;

6.J. Utrat-Milecki, Penologiczne pojęcie punitywności populistycznej [w:] „Prace IPSiR” nr 13 (red. Jerzy Kwaśniewski), Warszawa 2008;

7. J. Utrat-Milecki, Penologiczna analiza pojęcia humanitarnego karania [w:] „Prace IPSiR” nr 14 (red. Jerzy Kwaśniewski), Warszawa 2009.

Ponadto co roku na początku zajęć podawany jest szczegółowy wykaz fragmentów tekstów ważnych dla penologii do opracowania przez studentów na ćwiczeniach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:przedmiot przedstawia w syntetyczny sposób genezę i strukturę głównych kierunków rozwoju współczesnej myśli penologicznej w kontekście szerszych zagadnień z zakresu kwestii kontroli społecznej badanych w w naukach społecznych.

Umiejętności: student umie analizować samodzielnie literaturę naukową na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, umie dokonać wstępnej analizy możliwych konsekwencji przyjęcia różnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości karnej, oraz powiązać różne propozycje reform z odmiennymi rodzajami racjonalizacji i myśli penalnej.

Kompetencje społeczne: student uzyskuje świadomość złożoności zagadnień składających się na wymiar sprawiedliwości karnej , znaczenie teorii i praktyki karania w aspekcie zarówno poczucia bezpieczeństwa , ładu i sprawiedliwości w grupie społecznej, jak i znaczenia dla ochrony praw i wolności indywidualnych, zarówno sprawcy, ofiary, jak i ogółu społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła uczestnictwa w zajęciach pod kątem przygotowanie merytorycznego (wiedza), ocena eseju pod kątem umiejętności krytycznej analizy wybranych zagadnień z dotyczących karania (umiejętności), ocena umiejętności pracy w grupie przy analizowaniu problemów w czasie zajęć (kompetencje społeczne), egzamin ustny z zakresu przyswojonej wiedzy (definicje, pojęcia), umiejętności jej odniesienia do wybranych problemów (umiejętność posługiwania się wiedzą), wykazania się zrozumieniem znaczenia dla praktyki społecznej organizacji procesu karania opartego na wiedzy (kompetencje społeczne).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)