Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-PKWz
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo, kary, środki karne, zakład karny, zasada indywidualizacji wykonywania kary pozbawiania wolności

Pełny opis:

Studenci podczas kursu poznają zasady prawa karnego wykonawczego, system organów sądowych i pozasądowych w zakresie wykonywania kar i środków karnych; strukturę systemu penitencjarnego w Polsce; rodzaje zakładów karnych; systemy odbywania kary pozbawiania wolności; prawa i obowiązki więźniów oraz zasady pomocy postpenitencjarnej.

Literatura:

1. 1. M. Ciosek., Człowiek w izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

2. D. Gajdus, Gronowska B.: Europejskie standardy traktowania więźniów - rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej. Toruń 1998.

3. J. Hołda, Z. Hołda, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2012

4. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 20010

5. S. Przybylski., Więzienna podkultura – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2005.

6. A. Szymanowska. Więzienie i co dalej, Warszawa 2003.

7. J. Śliwowski Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Mają podstawową wiedzę o organach wykonawczych.

2. Znają główne zasady wykonywania kar i środków karnych.

3. Potrafią określić prawa skazanego w postepowaniu wykonawczym i w czasie wykonywania kar i środków karnych.

4. Potrafią przy zastosowaniu interdyscyplinarnej wiedzy określić cele i funkcje kary pozbawienia wolności.

5. Potrafią przy zastosowaniu interdyscyplinarnej wiedzy wskazać optymalne warunki wykonywania kary pozbawiania wolności względem nieletnich.

6. Mają świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i profesjonalnych umiejętności, a także rozumieją potrzebę stałego rozwoju w celu optymalnego wykonywania kar i środków karnych.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja obecności na zajęciach

Czynny udział w trakcie zajęć

Egzamin końcowy, pisemny w formie opisowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kobes
Prowadzący grup: Paweł Kobes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)