Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-PUEz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wykładu: zagadnienia kontrolowania przestępczości w państwach UE oraz na poziomie UE ( współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości).

Pełny opis:

W czasie zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

1. Przestępczość w państwach UE na podstawie statystyk kryminalnych i badan wiktymizacyjnych.

2. Reakcja formalna i nieformalna wobec zjawisk dewiacyjnych i przestępczości - współcześnie: kary kryminalne , formy reakcji nieformalnej.

3. Kara śmierci i jej zniesienie w Europie.

4. Stosowanie kar kryminalnych w państwach UE: rodzaje, proporcje w stosowaniu kar, wskaźniki prizonizacji, wyjaśnienie różnic pomiędzy politykami karnymi państw.

5. Kara pozbawienia wolności: rodzaje, zasady wykonywania wg. Europejskich Reguł Więziennych.

6. Kary ograniczające wolność. Stosowanie środków probacyjnych.

7. Kary majątkowe.

8. Zapobieganie przestępczości jako instrument kontrolowania zachowań przestępnych w społeczeństwach.

9. Modele sprawiedliwości karnej i ich realizacja – dawniej i współcześnie w Europie.

10. Zarządzanie bezpieczeństwem we współczesnych społeczeństwach; współpraca państw UE w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.

11. Obraz przestępczości w społeczeństwach UE: ocena jej rozmiarów, polityzacja problemu i lęk przed przestępczością.

Literatura:

Bartula P., Kara śmierci, powracający dylemat, wyd. Arcana, 2007,

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, wyd. Info-Trade 1999,

Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, wyd. Uniw. Gdańskiego 2007;

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe pojęcia: polityka kontrolowania przestępczości, kara kryminalna, rodzaje kar, cele kary, dyrektywy wymiaru kary, zapobieganie przestępczości.

2. Znają regulacje prawne UE w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.

3. Potrafią porównać polityki karne państw UE.

4. Umieją wyjaśnić różnice w stosowaniu kar kryminalnych wobec sprawców przestępstw pomiędzy państwami UE.

5. Umieją wyjaśnić procesy kształtowania się polityk karnych – historycznie i współcześnie.

6. Umieją przedstawić obraz przestępczości w społeczeństwie, lęk przed przestępczością, polityzację problemu.

7. Potrafi identyfikować dylematy istotne z punktu widzenia aksjologii przy rozważaniu kwestii europejskiej polityki wobec przestępczości.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2. Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Bojańczyk
Prowadzący grup: Antoni Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)