Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość a zmiana społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-PZSz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestępczość a zmiana społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji karno-kryminologicznej. Program zajęć obejmuje ogólną problematykę zmiany społecznej i jej związków z przestępczością oraz szczegółowe zagadnienia przestępczości w zmieniającym się świecie (uwarunkowania, przejawy, reakcja na przestępczość)

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają ogólną problematykę zmiany społecznej w ujęciu socjologicznym i kryminologicznym. Analizowane są procesy i konsekwencje zmiany społecznej w Polsce, w tym także zmiany zjawiska przestępczości. Omawiane są wybrane problemy społeczne będące konsekwencjązmiany(nierówności,dezorganizacja,wykluczenie)Studenci zapoznają się z zagadnieniem współczesnej reakcji na przestępczość w kontekście przemian zjawiska przestępczości w zglobalizowanym świecie.

Istotną część zajęć stanowią prezentacje przygotowywane przez studentów na temat nowych form przestępczości, współczesnej reakcji na przestępczość oraz związanych z przestępczością problemów społecznych.

Literatura:

Lista tematów i lektur

Zmiana społeczna a jej ryzyka

1. Piotr Sztompka (2005) Socjologia zmian społecznych, Kraków

2. Piotr Sztompka (2000) Trauma wielkiej zmiany, ISP PAN, Warszawa

3. Emil Durkheim (2006) Samobójstwo. Studium z socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Przemiany ustrojowe, obyczajowe a przestępczość

4. William Thomas, Florian Znaniecki (1976) Chłop polski w Europie i Ameryce. Tom V Dezorganizacja i reorganizacja w Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

5. Caroline Humphrey (2010) Rosyjscy reketierzy a zagarnięcie prawa i porządku ponad prawem [w] Koniec radzieckiego życia, przeł. A. Halemba, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.

6. Caroline Humphrey (2010) Awgaj Chad. Kradzież i zaufanie w postsocjalistycznej Mongolii [w] Koniec radzieckiego życia, przeł. A. Halemba, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.

7. Ojungerel Tangad (2013) Scheda po Czyngischanie: demokracja po Mongolsku (Rozdział „Trudności w budowaniu państwa prawa. Problem korupcji, nepotyzmu, klientelizmu”), wydawnictwo Trio, Warszawa.

8. Howard Becker (2009) Outsiderzy Studia z socjologii dewiacji, PWN, Warszawa.

„Nowe” przestępstwa i ryzyka społeczne

9. Maciej Siwicki (2012) Podział i definicja cyberprzestępstw [http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2012/07-08/16siwicki.pdf]

10. Mateusz Karatysz (2013) Zjawisko cyberprzestępczości a polityka cyberbezpieczeństwa w regulacjach prawnych Rady Europy, Unii Europejskiej i Polski [https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/viewFile/2681/2665]

11. Jakub Arnoldi (2011) Ryzyko, Widawnictwo Sic!, Warszawa

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. znają teorie zmiany społecznej (w ujęciu socjologicznym i kryminologicznym).

2. znają skutki zmiany w sferze świadomości oraz w sferze organizacji życia społecznego i ich konsekwencje w dziedzinie przestępczości oraz mechanizmy funkcjonowania kontroli społecznej w sytuacji zmiany społecznej.

3. potrafią interpretować dane dotyczące zmian charakteru i nasilenia przestępczości w kontekście zmiany społecznej.

4. rozumieją związek społecznych konsekwencji zmiany społecznej z przestępczością.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Katarzyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)