Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia instytucji totalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-SITz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia instytucji totalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Socjologia instytucji totalnej to przedmiot, który łączy wiedzę kryminologiczną o więzieniu z jego społeczną analizą. Zajęcia są poświęcone problematyce funkcjonowania społeczności więziennej, tj. więźniów i personelu. Studenci rozwijają posiadaną wiedzę na temat więzienia o następujące aspekty społecznego życia tej instytucji: specyfika więzienia jako instytucji totalnej; społeczne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności; opis społeczności więziennej (więźniowie - personel); organizacje formalna i nieformalna; "drugie życie" w więzieniach męskich i kobiecych; źródła i mechanizmy sprawowania władzy w więzieniu; zjawisko pryzonizacji; teoretyczne modele analizy więzienia jako instytucji.

Pełny opis:

Punktem wyjścia do rozważań jest refleksja o pochodzeniu więzienia, zarówno w sensie historycznym, jak i filozoficznym. Oprócz tego studenci rozwijają posiadaną wiedzę na temat więzienia o następujące aspekty społecznego życia tej instytucji: specyfika więzienia jako instytucji totalnej; społeczne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności; opis społeczności więziennej (więźniowie - personel); organizacje formalna i nieformalna; „drugie życie” w więzieniach męskich i kobiecych; źródła i mechanizmy sprawowania władzy w więzieniu; zjawisko pryzonizacji i towarzyszące mu procesy społeczne; teoretyczne modele analizy więzienia jako instytucji, granice eksperymentu penitencjarnego.

TEMATYKA ZAJĘĆ

1.Historyczne i filozoficzne korzenie więzienia

2.Ewolucja od więzienia represyjnego do rehabilitacyjnego

3.Społeczna treść kary pozbawienia wolności

4.Podstawy wiedzy o organizacji

5.Więzienie jako instytucja totalna

6.Więzienie jako instytucja społeczna

7.System społeczny więzienia

8.Prizonizacja i jej skutki

9.Władza i władza w warunkach więziennych

10.Podkultura więzienna – jaka jest

11.Podkultura więzienna – próba wyjaśnienia genezy

12.Podkultura więzienna – współczesne przemiany

13.Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet

14.Zjawiska patologiczne w więzieniu, przemoc samo-agresja, przestępczość

15.Bunt więzienny jako specyficzna forma protestu

16.Religia w więzieniu

17.Personel więzienny

18.Artystyczne i nieartystyczne formy ekspresji w warunkach więziennych

19.Źródła zła w warunkach izolacji

20.Granice eksperymentu penitencjarnego

Literatura:

1. M. Foucault, Nadzorować i karać, r. IV pt. Więzienie ,

2. E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, w: J. Szacki (red.) Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1974,

3. Sł. Przybyliński, Podkultura więzienna, Kraków 2005, Impuls,

4. Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza: egzamin pisemny – test

Umiejętności: przygotowanie wystąpienia na zajęcia lub na zajęcia terenowe w zakładzie karnym

Kompetencje społeczne: aktywny udział w seminarium terenowym w zakładzie karnym, umiejętność pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: egzamin pisemny – test

Umiejętności: przygotowanie wystąpienia na zajęcia lub na zajęcia terenowe w zakładzie karnym

Kompetencje społeczne: aktywny udział w seminarium terenowym w zakładzie karnym, umiejętność pracy w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)