Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia przestępczości w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-SPPz
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia przestępczości w Polsce
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w jakimś sensie stanowią kontynuację podstawowego kursu kryminologii. Jednak te zajęcia będą poświęcone szczegółowemu omówieniu określonych przestępstw, a nacisk będzie położony na rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenie.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Podstawowe pojęcia stosowane w kryminologii – repetycja.

2. Źródła wiedzy o przestępczości, statystyki, wartość statystyk – przypomnienie.

3. Historia przestępczości w Polsce

4. Współczesny obraz przestępczości w Polsce

5. Przestępczość a przemoc: bójki i pobicia; rozboje; rozboje drogowe

6. Przestępstwa seksualne: kazirodztwo; pedofilia; zgwałcenia; rola Internetu

7. Przestępczość kobiet i dziewcząt

8. Zabójstwo

9. Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie

10. Przestępstwa gospodarcze (tzw. przestępstwa białych kołnierzyków)

11. Przestępczość cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

12. Handel ludźmi i praca przymusowa

13. Lęk przed przestępczością

Literatura:

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2004.

J. W. Wójcik, Kryminologia. Współczesne aspekty, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

J. Błachut, Problemy związane ze statystycznym opisem przestępczości w oparciu o dane statystyk policyjnych, Archiwum Kryminologii t. XXV, s. 123-140.

L. Radzinowicz, Przestępczość w Polsce w latach 1924-1933, Archiwum Kryminologii, t. II, z. 1-2, Warszawa 1935.

K. Czernicki, Przestępczość w Polsce w latach 1935-1937 według policyjnej statystyki kryminalnej, Archiwum Kryminologii, t. III, Warszawa 1939.

J. Jasiński, E. Syzduł, Przestępczość w Polsce w latach 1954-1958 w świetle statystyki milicyjnej, Archiwum Kryminologii, t I, Warszawa 1960.

A. Mościskier, E. Syzduł, Przestępstwa stwierdzone w latach 1970-1974 oraz osoby podejrzane o ich dokonanie, Archiwum Kryminologii, t. VII, Warszawa 1976.

J. Błachut, Przestępczość w Polsce w latach 1986-1995 w świetle statystyk policyjnych, Państwo i Prawo 1997, nr 3.

K. Krajewski, Przestępczość przeciwko mieniu w Polsce w latach 1924-2005 w świetle danych statystki policyjnej, Archiwum Kryminologii t. XXIX-XXX, s. 119-131.

B. Gruszczyńska, Statystyczny obraz przestępczości w Polsce w okresie transformacji, w: IPSiR dzisiaj, M. Porowski (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998, s. 117-130.

A. Siemaszko, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

A. Nowosad, Bójka i pobicie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.

D. Wójcik, Przestępczość i sprawcy przestępstw z użyciem agresji, Archiwum Kryminologii Tom XVII, Warszawa 1991.

Z. Biernaczyk, Rozbój w aspekcie kryminologicznymi i kryminalistycznym, Ossolineum, Wrocław 1977.

I. Nowicka, Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej, Zakamycze, Kraków 2004.

M. Mocarski, J. Świerczewski, Rozboje na drogach publicznych, w: Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej, W. Pływaczewski, J. Świerczewski (red.), Wydawnictwo WSPol, Szczytno 1997.

T. Newburn, Criminology, Willan Publishing 2007.

P. Daniluk, C. Nowak, Kazirodztwo jako problem karnoprawny (dwugłos), Archiwum Kryminologii t. XXIX-XXX, s. 473-487

Przestępstwo zgwałcenia, M. Mozgawa (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

K. Pospiszyl, Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

• W. Czernikiewicz, B. Pawlak-Jordan, Wykorzystywanie seksualne dzieci, Medicins Du Monde, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998.

J. Warylewski, Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.

Z. Lew-Starowicz, Przemoc seksualna, J. Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992.

D. Woźniakowska-Fajst, Przestępczość kobiet i dziewcząt – wybrane teorie kryminologiczne, Archiwum Kryminologii t. XXIX-XXX, s. 119-131.

K. Biel, Przestępczość dziewcząt, Wydawnictwo WAM 2008.

Cabalski M., Kobiety jako sprawczynie przestępstw i aktów przemocy, dostępne: https://ms.gov.pl/pl/probacja/2013/download,2542,2.html

Łosińska M., Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analizakryminologiczna i kryminalistyczna, dostępne: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/.../6/PPES12013_MŁos.pdfSitnik K., Teorie biologiczne w procesie wyjaśniania etiologii przestępczości kobiet http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/40774/12_Katarzyna_Sitnik.pdf

D. Woźniakowska-Fajst, Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

H. Janowska Zabójstwa i ich sprawcy, Warszawa 1974.

H. Janowska, Zabójstwa w Polsce w latach 1951-1971 oraz sprawcy zabójstw w świetle akt sądowych, Archiwum Kryminologii t. VI, Warszawa 1974.

Z. Lasocik, Zabójca zawodowy i na zlecenie, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.

K. Badźmirowska-Masłowska, Młodociani zabójcy, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.

M. Budyn-Kulig, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymologiczne, Wydawnictwo Verba, Lublin 2005.

J. Leszczyński, Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium Kryminologiczne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992.

J. Gurgul, Zabójstwo – statystyka, wykrywanie, udowodnienie, Problemy Kryminalistyki 1987, nr 176.

Z. Majchrzyk, Zabójczynie i zabójcy, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Zakamycze, Kraków 2002.

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. C.H. Beck, 2011.

W. Kurowski, Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej, Prokuratura i Prawo 1/2006, dostępne na stronie internetowej: http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2006/01/02kurowski.pdf

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

A. Miczkowska, Problematyka przestępczości zorganizowanej, dostępne: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34579/009.pdf

A. Michalska-Warias, Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Verba, Lublin 2006.

W. Filipkowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Zakamycze, Kraków 2004.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2004, s. 300-307 (rozdz. VI § 3).

W. Jaroch, Przestępczość gospodarcza: aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2014.

K. Buczkowski, Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer 2015.

K. Buczkowski, M. Wojtaszek, Pranie pieniędzy, Oficyna Naukowa 2001.

Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze (red. R. Zawłocki), w: System prawa karnego, t. 9, INP PAN 2011.

T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Zakamycze 2004.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2004, s. 294-299 (rozdz. VI § 2).

M. Fajst, A. Gutkowska, Globalizacja a przestępczość Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce, w: T. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2011.

• W. Klaus, Integracja-marginalizacja-kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, Archiwum Kryminologii tom XXXII, Warszawa 2011. Dostęp: http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-111-przestepczosc-cudzoziemcy.pdf

A. Gutkowska (red.), Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne problemy adaptacji. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

W. Klaus (red.), Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

D. Lalak (red.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Rzeplińska I.: Przestępczość cudzoziemców w Polsce, Scholar, Warszawa 2000 r.

O. Sitarz, Culture defence a polskie prawo karne, Archiwum Kryminologii, Tom XXIX-XXX, 2007-2008.

Lasocik Zbigniew (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Ośrodek Badań Praw Człowieka Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.

Lasocik Zbigniew (red.), Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce – analiza systemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.

Lasocik Zbigniew, Handel ludźmi – aspekty społeczne i prawne, Studia Socjologiczne 2007, nr 4, str. 31.

Sitarz Olga, Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego, Archiwum Kryminologii 2005-2006, t. XXVIII, str. 367.

Lasocik Zbigniew, Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii, Archiwum Kryminologii 2005-2006, t. XXVIII, str. 233.

Karsznicki Krzysztof, Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.

Lasocik Zbigniew, Rekosz-Cebula Emilia, Wieczorek Łukasz, Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Warszawa/Sztokholm 2014.

Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.

P. Ostaszewski, Lęk przed przestępczością: aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne, Wolters Kluwer 2014.

A. Kossowska, Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed przestępczością, w: Królikowska J. (red.), Problemy społeczne w grze politycznej, Warszawa, 2006 r.

W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, Społeczny odbiór przestępczości, w: K. Buczkowski i in. Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.

M. Goldschneider, Lęk przed przestępczością w Warszawie w świadomości ludzi starszych i studentów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, nr 17, 2009.

M. Filar, Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi, Archiwum Kryminologii t. XXIX-XXX, s. 489-493.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warczok
Prowadzący grup: Tomasz Warczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)